NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUY MÔ CẤP HUYỆN ÁP DỤNG CHO HUYỆN THỦY NGUYÊN- THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI QUY MÔ CẤP HUYỆN ÁP DỤNG CHO HUYỆN THỦY NGUYÊN- THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI QUY MÔ CẤP HUYỆN ÁP DỤNG CHO HUYỆN THỦY NGUYÊN- THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

 Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp quy hoạch quản lý CTR cho lãnh thổ cấp huyện ở nông thôn Việt Nam theo hướng quản lý tổng hợp CTR, phát triển bền vững.

 Áp dụng đề xuất quy hoạch quản lý CTR cho huyện Thủy Nguyên- tp Hải Phòng sát với điều kiện thực tiễn của huyện, có tính khả thi, góp phần thực thi Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp CTR.

 Hoàn thiện cơ sở khoa học quy hoạch quản lý CTR ở quy mô cấp huyện trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp quy hoạch quản lý CTR cho nhóm lãnh thổ cấp huyện ở nông thôn Việt Nam. Áp dụng mô hình giải pháp quy hoạch quản lý CTR cho huyện Thủy Nguyên- tp Hải Phòng dựa trên các cơ sở áp dụng kết quả nghiên cứu của luận án.

 

 

QUY HOẠCH

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu của đề tài

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

5. Những đóng góp mới của luận án

Chương 1. Tổng quan

1.1. Những vấn đề chung về quản lý chất thải rắn

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.2. Một số công nghệ xử lý CTR

1.2. Tình hình quy hoạch quản lý chất thải rắn ở các nước trên thế giới

1.2.1. Tình hình quy hoạch, quản lý CTR của một số nước đang phát triển

1.2.2. Tình hình quy hoạch quản lý CTR ở nền kinh tế phát triển

1.2.3. Nhận xét chung

1.3. Hiện trạng tình hình nghiên cứu quản lý chất thải rắn ở Việt Nam

1.3.1. Tình hình phát sinh chất thải rắn

1.3.2. Khái quát công tác quản lý chất thải rắn ở Việt Nam

1.3.3. Tình hình áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1.3.4. Đánh giá chung về thực trạng công tác quy hoạch QLCTR

1.3.5. Những việc cần giải quyết trong công tác QLCTR

Chương 2.
Cơ sở lý luận và thực tiễn về quy hoạch quản lý CTR ở quy mô cấp huyện

2.1. Cơ sở lý luận về quản lý chất thải rắn

2.1.1. Các cách tiếp cận trong quản lý chất thải rắn

2.1.2. Mục tiêu của quản lý chất thải rắn

2.1.3. Kết hợp các giải pháp chiến lược về quản lý chất thải rắn

2.1.4. Kết hợp các khía cạnh liên quan

2.1.5. Kết hợp các bên liên quan

2.1.6. Thứ tự ưu tiên trong quá trình quản lý  tổng hợp chất thải rắn

2.2. Một số quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn

2.2.1. Nghị định số 59/2007/ NĐ- CP về quản lý chất thải rắn

2.2.2. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm

2025, tầm nhìn đến năm 2020

2.2.4. Thông tư liên tịch số 014/2001/TTLT- BKHCN- MT- BXD hướng

dẫn lựa chọn địa điểm bãi chôn lấp chất thải rắn của Việt Nam

2.2.5. Thông tư số 13/ 2007/ TT- BXD của bộ xây dựng

2.2.6. Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam

2.2.7. Các văn bản pháp lý liên quan khác

2.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn ở các

huyện nông thôn Việt Nam

2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt

2.3.2. Chất thải rắn nông nghiệp

2.4. Hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp

2.4.1. Đặc điểm và thành phần chất thải công nghiệp

2.4.2. Tình hình phát sinh chất thải rắn công nghiệp

2.4.3. Xử lý và tái chế chất thải công nghiệp

2.5. Phương pháp nghiên cứu

2.5.1. Phương pháp phân tích hệ thống

2.5.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa và phỏng vấn

2.5.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp có kế thừa

2.5.4. Phương pháp đánh giá môi trường

2.5.5. Phương pháp dự báo theo mô hình I- O

2.5.6. Phương pháp lập bản đồ

2.5.7. Phương pháp chuyên gia

2.5.8. Phương pháp thực chứng ứng dụng

Chương 3.
Đề xuất giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn quy mô cấp huyện

3.1. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch quản lý chất thải rắn

3.1.1. Quan điểm

3.1.2. Mục tiêu

3.2. Các nguyên tắc đối với quy hoạch quản lý chất thải rắn

3.2.1. Các nguyên tắc cơ bản đối với quy hoạch quản lý CTR

3.2.2. Các khía cạnh chiến lược của việc quy hoạch quản lý chất thải rắn

3.2.3. Các khía cạnh quy hoạch và quản lý chất thải rắn

3.3. Đề xuất quy trình và nội dung  cơ bản của quy trình quản lý CTR cấp huyện

3.3.1. Quy trình quản lý chất thải rắn cấp huyện

3.3.2. Nội dung các bước quy hoạch

3.4. Giải pháp quản lý và kỹ thuật trong xử lý chất thải rắn cấp huyện

3.4.1. Lựa chọn địa điểm khu xử lý CTR

3.4.2. Xây dựng các giải pháp quy hoạch thu gom, vận chuyển, trung chuyển CTR

3.4.3. Phân tích, lựa chọn các phương pháp công nghệ xử lý CTR

3.4.4. Xây dựng cơ chế chính sách, nguồn lực và lộ trình thực hiện

3.4.5. Các vấn đề cần lưu ý trong đánh giá tác động môi trường về lựa chọn vị trí các điểm xử lý CTR

Chương 4.
Xây dựng quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện Thủy Nguyên- TP Hải Phòng

4.1. Giới thiệu về huyện Thủy Nguyên- tp Hải Phòng

4.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Thủy Nguyên

4.1.2. Hiện trạng môi trường và kinh tế – xã hội huyện Thủy Nguyên

4.1.3. Các định hướng phát triển huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2010- 2025

4.2. Hiện trạng quản lý CTR huyện Thủy Nguyên

4.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt

4.2.2. Chất thải rắn nông nghiệp

4.2.3. Chất thải rắn công nghiệp

4.2.4. Chất thải rắn làng nghề

4.2.5. Chất thải rắn y tế

4.2.6. Hiện trạng ga rác và khu xử lý rác thải trên địa bàn huyện

4.2.7. Hiện trạng công nghệ xử lý chất thải rắn

4.3. Dự báo lượng CTR phát sinh đến năm 2025 huyện Thủy Nguyên

4.3.1. Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt

4.3.2. Dự báo khối lượng chất thải rắn thương mại, dịch vụ

4.3.3. Dự báo khối lượng chất thải rắn nông nghiệp

4.3.4. Dự báo khối lượng chất thải rắn công nghiệp

4.3.5. Dự báo khả năng chất thải rắn chuyển đến từ nội thành

4.4. Đề xuất quy hoạch quản lý chất thải rắn huyện Thủy Nguyên

4.4.1. Các căn cứ lập quy hoạch

4.4.2. Mục tiêu

4.4.3. Phạm vi và đối tượng quy hoạch

4.4.5. Lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý tổng hợp CTR huyện Thủy Nguyên

4.4.6. Quy hoạch mạng lưới ga thu và trạm trung chuyển

4.4.7. Quy trình thu gom, vận chuyển CTR

4.4.8. Lựa chọn phương án xử lý chất thải rắn

4.4.9. Nguồn lực và lộ trình thực hiện

KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook