NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN BỂ TỰ HOẠI VÀ RÁC HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KỲ KHÍ Ở CHẾ ĐỘ LÊN MEN NÓNG

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN BỂ TỰ HOẠI VÀ RÁC HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KỲ KHÍ Ở CHẾ ĐỘ LÊN MEN NÓNG

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN ÁN  NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN BỂ TỰ HOẠI VÀ RÁC HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KỲ KHÍ Ở CHẾ ĐỘ LÊN MEN NÓNG

 

 Đề tài luận án: “Nghiên cứu quá trình xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỳ khí ở chế độ lên men nóng” là rất cần thiết, để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển trong tương lai về việc lựa chọn giải pháp công nghệ xử lý cho các đô thị lớn tại Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững.

 Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu tính khả thi và hiệu quả về mặt kỹ thuật của công nghệ phân hủy sinh học kỵ khí lên men nóng để xử lý hỗn hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ (chất thải thực phẩm) trong điều kiện Việt Nam. Nghiên cứu đánh giá được một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh học kỵ khí ở chế độ lên men nóng tới hiệu quả sinh metan: tỷ lệ bùn bể tự hoại: chất thải thực phẩm, tải lượng hữu cơ của chất thải.

 

 

luận án

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CỦA BÙN BỂ TỰ
HOẠI, RÁC HỮU CƠ; CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY KỴ KHÍ 

1.1. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CỦA BÙN BỂ TỰ HOẠI 

1.1.1. Tổng quan chung về bể tự hoại và lượng bùn phát sinh

1.1.2. Thành phần, tính chất bùn bể tự hoại

1.1.3. Các phƣơng pháp xử lý bùn bể tự hoại

1.2. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CỦA RÁC HỮU CƠ 

1.2.1. Nguồn phát sinh và lƣợng phát sinh chất thải rắn (CTR)

1.2.2. Thành phần, tính chất của chất thải rắn đô thị

1.2.3. Xu hƣớng xử lý, thu hồi tài nguyên từ CTR đô thị

1.2.4. Thành phần tính chất và biện pháp xử lý rác hữu cơ có

nguồn gốc từ chất thải thực phẩm

1.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2.
CƠ SỞ KHOA HỌC XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ (BÙN BỂ TỰ HOẠI VÀ RÁC
HỮU CƠ) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN HỦY KỴ KHÍ Ở CHẾ ĐỘ LÊN MEN NÓNG 

2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY KỴ KHÍ 

2.1.1. Công nghệ xử lý kỵ khí

2.1.2. Bản chất của quá trình xử lý chất thải bằng phương pháp kỵ khí

2.1.3. Vi sinh vật tham gia quá trình xử lý kỵ khí

2.1.4. Các thông số quan trọng liên quan đến xử lý kỵ khí

2.1.5. Các loại bể phản ứng kỳ khí

2.1.6 Các biện pháp nâng cao hiệu quả quá trình xử lý kỳ khí

2.2. Tổng quan các nghiên cứu xử lý kỳ khí về bùn và rác hữu cơ

2.2.1. Trên thế giới

2.2.2. Tại Việt Nam

2.2.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

2.3. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ VÀ THU HỒI 

TÀI NGUYÊN CỦA BÙN BỂ TỰ HOẠI VÀ RÁC HỮU CƠ (CHẤT THẢI 

THỰC PHẨM) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN HỦY KỴ KHÍ 

2.3.1. Đánh giá khả năng sinh khí metan của chất thải

2.3.2. Đánh giá khả năng sinh khí lý thuyết của bùn bể tự hoại và chất

thải thực phẩm khu vực Hà Nội

2.4. NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC PHÂN HỦY KỴ KHÍ CHẤT THẢI HỮU 

CƠ (BÙN BỂ TỰ HOẠI VÀ RÁC HỮU CƠ) 

2.4.1 LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ KỴ KHÍ CHẤT THẢI

2.4.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH PHÂN HỦY KỴ KHÍ ADM1

2.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

3.1. Mô tả thí nghiệm 

3.1.1. Mục đích thí nghiệm

3.1.2. Phương pháp thí nghiệm

3.1.3. Các chế độ thí nghiệm

3.1.4. Phương pháp phân tích

3.2. Kết quả thí nghiệm

3.2.1. Thí nghiệm theo mẻ

3.2.2. Thí nghiệm liên tục

3.3. Kết quả mô phỏng quá trình xử lý kỵ khí kết hợp bùn bể tự hoại và

chất thải thực phẩm sử dụng phần mềm GPS- X

3.3.1. Kết quả mô phỏng

3.3.2. Tính toán xác định kích thước bể phản ứng  kỵ khí dựa trên thông số động học

3.4. Kết luận chương 3

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook