ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT BIA

ư

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NGÀNH SẢN XUẤT BIA

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH SẢN XUẤT BIA 

 

 Công nghiệp sản xuất bia tạo nên một lượng lớn nước thải xả vào môi trường. Hiện nay lượng nước thải tạo thành trong quá trình sản xuất bia là 8-14 lít nước thải/ lít bia, phụ thuộc vào công nghệ và các loại bia sản xuất. Đặc tính của nước thải công nghiệp bia là có chứa nhiều chất hữu cơ dễ chuyển hóa sinh học với tỷ lệ BOD và COD khá cao (BOD = 2000 – 3000 mg/l, COD = 4000 – 5000 mg/l), hàm lượng nitơ, photpho, cũng như các chất rắn lơ lửng cao, chủ yếu là các hợp chất gluxit, protein, axit hữu cơ và các chất phụ gia. Vì vậy các loại nước thải này cần phải xử lý trước khi xả ra nguồn nước tiếp nhận (Trích dẫn ĐTM nhà máy Việt Hà).

 

 Với mục đích trên tôi tiến hành đề tài “Đánh giá thực trạng công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải ngành sản xuất bia” với mục tiêu và nội dung nghiên cứu gồm: * Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sản xuất bia của hệ thống xử lý nước thải tại một số công ty sản xuất bia làm cơ sở đề xuất công nghệ phù hợp tăng hiệu quả hoạt động xử lý nước thải.

  * Nội dung nghiên cứu Tổng quan chung về ngành công nghiệp bia trên thế giới và Việt Nam. Hiện trạng xử lý nước thải của một số nhà máy bia: Hà Nội – Hải Phòng; Sài Gòn – Phú Thọ; Việt Hà và NADA. Đánh giá công nghệ và hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy sản xuất bia lựa chọn. Đề xuất công nghệ xử lý phù hợp đối với các nhà máy bia.

 

 

bia

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU ………………………………………………………………. 1 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH BIA ……………. 3

1.1 Tổng quan ngành công nghiệp bia ………………………………….. 3 

1.1.1 Tổng quan ngành công nghiệp bia trên thế giới ……………. 3 

1.1.2 Tổng quan ngành bia Việt Nam …………………………………… 4 

1.2 Quy trình sản xuất bia ……………………………………………………. 9 

1.2.1 Nguyên liệu sản xuất bia ……………………………………………… 9 

1.2.2 Quy trình sản xuất bia …………………………………………………. 11 

1.3 Nguồn và đặc trưng nước thải ngành sản xuất bia. …………. 16 

1.3.1 Các nguồn thải từ nhà máy bia:……………………………………. 16 

1.3.2 Thành phần và tính chất nước thải của các nhà máy bia …16 

1.4 Các biện pháp giảm thiểu nƣớc thải ……………………………….. 19 

1.4.1 Phân luồng dòng thải ………………………………………………….. 19 

1.4.2 Xử lý làm mát nước làm lạnh tuần hoàn ……………………….. 20 

1.4.3 Xử lý nước thải sản xuất ……………………………………………… 20 

1.4.4 Các phương pháp xử lý nước thải trong sản xuất bia …….. 22 

1.4.5 Xử lý nước thải tại một số nhà máy bia trên thế giới ……… 32 

1.5 Đánh giá công nghệ môi trường ……………………………………… 35

CHƯƠNG 2:
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …….. 38

2.1 Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………….. 38 

2.2 Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………. 38 

CHƯƠNG 3:
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ………………. 50

3.1 Xử lý nước thải các nhà máy sản xuất bia ………………………. 50 

3.1.1 Xử lý nước thải nhà máy bia Hà Nội – Hải Phòng ………….. 50 

3.1.2 Xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn – Phú Thọ ……………. 57 

3.1.3 Xử lý nước thải nhà máy bia Việt Hà ……………………………. 64 

3.1.4 Xử lý nước thải nhà máy đồ uống NADA – Nam Định …….. 71 

3.2 Đánh giá công nghệ xử lý nƣớc thải ……………………………….. 77 

3.2.1 So sánh các hiệu quả xử lý của các nhà máy nghiên cứu … 77 

3.2.2 Công nghệ xử lý nƣớc thải của các nhà máy bia tại Việt Nam … 84 

3.2.3 Tính toán và đề xuất công nghệ xử lý ……………………………. 86 

3.2.4 Đề xuất một số giải pháp khác ……………………………………… 97 

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ………………………………………… 98 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………….. 100 
PHỤ LỤC ……………………………………………………………… 102 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook