ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ ĐỘC HẠI TRONG NƯỚC SÔNG HỒNG ĐOẠN CHẢY QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ ĐỘC HẠI TRONG NƯỚC SÔNG HỒNG ĐOẠN CHẢY QUA

LÃNH THỔ VIỆT NAM

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ ĐỘC HẠI TRONG NƯỚC SÔNG HỒNG ĐOẠN CHẢY QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

 

Hiện nay vấn đề về ô nhiễm các chất hữu cơ độc hại ở các con sông lớn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp ban ngành cũng như nhân dân địa phương. Những năm gần đây, nước sông Hồng qua thành phố Lào Cai đột ngột chuyển màu đục ngầu tại nhiều thời điểm, có nhiều bọt nổi trôi kín mặt sông, mặc dù ngày hôm trước dòng nước rất trong xanh, mực nước sông Hồng biến đổi rất thất thường nhất là vào mùa khô, sông thường chảy trái với quy luật tự nhiên và bốc mùi hôi thối. Lưu vực sông ở Trung Quốc đã tiếp nhận nhiều nước thải và chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp, vùng canh tác nông nghiệp và từ các khu dân cư thải ra. Cứ mỗi năm hàng trăm các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, các chất kháng sinh… được chế tạo và ứng dụng rộng rãi.

 

Nhằm đưa ra bức tranh tổng quát về ô nhiễm các hợp chất hữu cơ độc hại trên lưu vực sông Hồng đồng thời giới thiệu về tính ưu việt về cơ sở dữ liệu hiện đại AIQS-DB trong phân tích chất hữu cơ bền tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ độc hại trong nước sông Hồng đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam’’. 

 

 

lãnh thổ việt nam

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………… iii 
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ……….. iv 
DANH MỤC BẢNG …………………………………………………… v 
DANH MỤC HÌNH …………………………………………………….. vi 
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………….. 1 
Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU … 3 

1.1. Khái quát về lưu vực Sông Hồng đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam … 3 

1.2. Đặc tính ô nhiễm nước sông Hồng……………………………………… 4 

1.2.1. Ô nhiễm và suy thoái nguồn nước ở một số vùng trọng điểm trong lưu vực … 4 

1.2.2. Ô nhiễm nguồn nước ở vùng nông thôn …………………………… 6 

1.3. Những nghiên cứu trước đây về ô nhiễm nước sông Hồng … 7 

1.4. Tình trạng ô nhiễm PAH trên thế giới và tại Việt Nam ………….. 8 

1.4.1. Tình trạng ô nhiễm PAH trên thế giới ………………………………. 8 

1.4.2. Tình trạng ô nhiễm PAH tại Việt Nam ……………………………… 9 

1.5. Ứng dụng của phần mềm AIQS-DB tích hợp trên thiết bị GC/MS … 10 

1.5.1. Giới thiệu về phần mềm AIQS-DB tích hợp trên thiết bị GC/MS … 10 

1.5.2. Ứng dụng của phần mềm AIQS-DB tích hợp trên thiết bị GC/MS … 11 

1.5.3. Quy trình phân tích bằng phần mềm AIQS-DB …………………. 15 

1.6. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ……………………….. 18 

1.7. Tính ưu việt của phần mềm ………………………………………………. 20 

1.8. Giới hạn phát hiện của phương pháp AIQS-DB và phương pháp truyền thống … 22 

1.8.1. Thử nghiệm trên mẫu dung dịch chuẩn sử dụng phần mềm AIQS-DB … 24 

1.8.2. Phân tích dung dịch chuẩn cơ clo bằng phương pháp truyền thống … 26 

Chương 2.
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU …29 

2.1. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………………. 29 

2.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………… 29 

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu ………………………………………. 29 

2.2.2. Phương pháp điều tra và khảo sát thực tế …………………….. 29 

2.2.3. Phương pháp thực nghiệm ………………………………………….. 31 

2.3. Nội dung nghiên cứu ………………………………………………………. 35

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN … 37 

3.1. Kết quả phân tích ……………………………………………………………. 37 

3.1.1. Các kết quả phân tích thu được …………………………………… 37 

3.1.2. Kiểm soát chất lượng …………………………………………………. 40 

3.2. Đánh giá sự có mặt của các nhóm chất khác nhau ………….. 42 

3.2.1. Các hợp chất Hydrocarbons đa vòng thơm (PAHs) ………. 42 

3.2.2. Các hợp chất Sterol ……………………………………………………. 50 

3.3. Đánh giá sự phân bố của các chất ………………………………….. 53 

3.3.1. Các chất thuộc nhóm PAHs ………………………………………… 53 

3.3.2. Các chất thuộc nhóm Sterol ………………………………………… 61 

3.4. Thảo luận về các nguồn ô nhiễm và đặc trưng của chúng … 65 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………… 66 

Kết luận ………………………………………………………………………………… 66 

Kiến nghị ………………………………………………………………………………. 66 

TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………… 68 
PHỤ LỤC ………………………………………………………………. 71 

 

Link Tham Khảo

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook