NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU SẮT NANO ĐỂ XỬ LÝ DICLODIPHENYLTRICLOETAN (DDT) TRONG ĐẤT Ô NHIỄM TẠI KHO HƯƠNG VÂN, XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU SẮT NANO ĐỂ XỬ LÝ DICLODIPHENYLTRICLOETAN (DDT) TRONG ĐẤT

Ô NHIỄM TẠI KHO HƯƠNG VÂN, XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU SẮT NANO ĐỂ XỬ LÝ DICLODIPHENYLTRICLOETAN (DDT) TRONG ĐẤT Ô NHIỄM TẠI KHO HƯƠNG VÂN, XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH.

 

Trên đất nước ta nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng, vào những năm 60 của thế kỷ trước với nền canh tác nông nghiệp tập thể (hợp tác xã) nên có rất nhiều kho thuốc bảo vệ thực vật (gần như mỗi hợp tác xã nông nghiệp có ít nhất 01 kho thuốc sâu). Các kho thuốc rất khác nhau về quy mô, diện tích, cách bảo quản, thời gian tồn tại và vị trí xây dựng.

 Với những lý do trên tôi đã chọn đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm vật liệu sắt nano để xử lý diclodiphenyltricloetan (DDT) trong đất ô nhiễm tại kho Hương Vân, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh”. Đây là công trình nghiên cứu có triển vọng thực tiễn cao, tiếp nhận được công nghệ tiên tiến, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường và đóng góp một phần cơ sở khoa học cho Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện quyết định số 1946/QĐ-TTg về việc xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước. 

 

 

bắc ninh

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU ……………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ……………….. 3 

1.1. Khái quát về vật liệu nano …………………………………….. 4

1.1.1. Khái niệm ………………………………………………………… 4

1.1.2. Tính chất của vật liệu nano ………………………………. 4

1.1.3. Các phương pháp chế tạo vật liệu nano …………….. 6

1.1.4. Một số ứng dụng của vật liệu nano …………………… 11

1.2. Đặc điểm, tính chất của Fe0 nano và những ứng dụng

trong xử lý môi trường ………………………………………………. 12

1.2.1. Đặc điểm, tính chất của Fe0 nano ……………………. 12

1.2.2. Một số ứng dụng trong xử lý môi trường của Fe0 nano … 14

1.3. Tổng quan về thuốc bảo vệ thực vật ……………………. 18

1.3.1. Các nhóm thuốc BVTV và phân loại ………………… 19

1.3.2. Đặc điểm, tính chất của DDT và các tác động của nó đến môi trường … 20

1.4. Hiện trạng kho chứa hoá chất bảo vệ thực vật ở thôn Hương Vân … 28

1.5. Các phương pháp xử lý thuốc BVTV ……………………. 30

1.5.1. Phương pháp hoá học …………………………………….. 30

1.5.2. Phương pháp vật lý …………………………………………. 32

1.5.3. Phương pháp cô lập ………………………………………… 33

1.5.4. Phương pháp xử lý thuốc bảo vệ thực vật bằng Fe0 nano … 34

CHƯƠNG 2.
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU … 36 

2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………….. 36

2.2. Nội dung nghiên cứu ……………………………………………. 36

2.3. Phương pháp nghiên cứu …………………………………….. 37

CHƯƠNG 3.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ………. 48 

3.1. Một số tính chất cơ bản của mẫu đất nghiên cứu …. 48

3.1.1. pH ………………………………………………………………….. 48

3.1.2. Chất hữu cơ ……………………………………………………. 49

3.1.3. Thành phần cơ giới …………………………………………. 49 

3.1.4. Dung tích hấp phụ cation (CEC) ……………………….. 50

3.1.5. Hàm lượng nitrat (NO3) ………………………………….. 50

3.1.6. Hàm lượng phốt pho tổng số và dễ tiêu ……………. 50

3.1.7. Hàm lượng Fe2+ …………………………………………….. 51

3.1.8. Hàm lượng Al2O3 và Fe2O3 ……………………………. 51

3.2. Nồng độ hóa chất bảo vệ thực vật trong đất khu vực nghiên cứu … 52

3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến điều chế vật liệu Fe0 nano… 55

3.5. Khảo sát khả năng xử lý của Fe0 nano với nước bị gây

nhiễm DDT nhân tạo …………………………………………………. 63

3.5.1. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu quả xử lý ……. 63

3.5.2. Kết quả phân tích hàm lượng Fe2+ và Fe3+ của các dung

dịch sau xử lý DDT trong nước bằng vật liệu Fe0 nano … 66

3.5.3. Ảnh hưởng của pH dung dịch đến hiệu quả xử lý … 68

3.6. Một số yếu tố ảnh hưởng tới khả năng xử lý DDT trong đất … 70

3.6.1. Ảnh hưởng của thời gian tới hiệu quả xử lý ……… 70

3.6.2. Ảnh hưởng của hàm lượng Fe0 nano đến hiệu

quả xử lý DDT ………………………………………………………… 72

3.6.3. Ảnh hưởng của của pH đất tới hiệu quả xử lý … 74

3.6.4. Ảnh hưởng của axit humic đến hiệu quả xử lý DDT… 75

3.7. Thử nghiệm xử lý DDT trong đất ô nhiễm ngoài thực địa … 77

3.7.1. Thử nghiệm xử lý DDT trong đất bằng phương

pháp chuyển vị (ex-situ) ……………………………………….. 77

3.7.2. Thử nghiệm xử lý DDT trong đất bằng phương

pháp tại chỗ (in-situ) …………………………………………… 79

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ………………….. 82 
Kết luận ………………………………………………….. 82
Khuyến nghị …………………………………………… 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………….. 84 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook