Giáo Trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí – Phạm Ngọc Hồ

I. Giáo Trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí

Giáo Trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí – Phạm Ngọc Hồ không chỉ phản ánh những kiến thức cốt lõi của môn học theo chương trình khung đã được Bộ giáo dục và Đào tạo thông qua mà còn chứa đựng một số nội dung nâng cao, giúp sinh viên hiểu biết sau, rộng về môi trường không khí.

Giáo Trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí (NXB Giáo Dục 2009) - Phạm Ngọc Hồ
Giáo Trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí (NXB Giáo Dục 2009) – Phạm Ngọc Hồ

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ CẤU TRÚC CỦA KHÍ QUYỂN

1.1. Môi trường không khí vầ sự hình thành lớp khí quyển trái đất

1.2. Thành phần không khí khô của khí quyển

1.3. Phân lớp của khí quyển

1.4. Sự bất đồng nhất ngang của tầng đối lưu, Các khối khí và front

1.5. Các dòng không khí và hoàn lưu chung khí quyển

CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG VÀ QUY LUẬT BIẾN ĐỔI CỦA CHÚNG THEO CHIỀU CAO

2.1. Các yếu tố khí tượng cơ bản

2.2. Quy luật biến đổi của áp suất khí quyển theo độ cao

2.3. Quy luật biến đổi của nhiệt độ theo chiều cao

2.4. Các quy luật biến đổi của tốc độ gió theo chiều cao

CHƯƠNG 3. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM

3.1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường và không khí

3.2. Chất gây ô nhiễm môi trường không khí

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí

3.4. Mô hình tính toán sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí

3.5. Phương pháp cải tiến xác định các tham số khuếch tán rối

3.6. Phương pháp đánh giá chất lượng môi trường

3.7. Dự báo mức độ ô nhiễm tiếng ồn giao thông

3.8. Phương pháp xử lý, đồng nhất chuỗi số liệu

CHƯƠNG 4: OZON, HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH VÀ MƯA AXIT

4.1. Ozon khí quyển

4.2. Hiệu ứng nhà kính

4.3. Mưa axit

CHƯƠNG 5: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯƠNG KHÔNG KHÍ

5.1. Giới thiệu chung

5.2. Luật và những quy định về kiểm soát ô nhiễm không khí

5.3. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

Download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

3.7/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook