Giáo trình ô nhiễm không khí – Đinh Xuân Thắng

I.Giáo trình Ô Nhiễm Không Khí

Giáo trình Ô Nhiễm Không Khí – Đinh Xuân Thắng gồm các nội dung sau:

 • Định nghĩa ô nhiễm môi trường không khí, và các hiểm hoạ từ ô nhiễm môi trường không khí.
 • Sự biến đổi của các chất trong khí quyển.
 • Phát tán ô nhiễm và tính toán phát tán ô nhiễm.
 • Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.
 • Kiểm soát ô nhiễm, cách lấy mẫu và phân tích mẫu khí.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Giáo trình Ô Nhiễm Không Khí
Giáo trình Ô Nhiễm Không Khí – Đinh Xuân Thắng

II. Mục lục Giáo trình Ô Nhiễm Không Khí

 • LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………………… 3
 • CHƯƠNG I: GIỚI THIÊU VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ……………………………………………… 5
 • 1.1. Tổng quan về ô nhiễm không khí……………………………………………………………….. 5
 • 1.2. Các tác nhân gây ô nhiễm không khí………………………………………………………….. 8
 • 1.3.  Một số’ hiểm họa về ô nhiễm không khí……………………………………………………. 11
 • 1.4. Ô nhiễm không khí ở Thành phố Hổ Chí Minh và một số’ đô thị Việt Nam……. 13
 • CHƯƠNG 2: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
 • 2.1. Khái niệm về không khí………………………………………………………………………….. 27
 • 2.2. Các nguồn ô nhiễm không khí…………………………………………………………………. 29
 • 2.3. Chất ô nhiễm không khí…………………………………………………………………………. 39
 • 2.4. Ô nhiễm không khí do bụi………………………………………………………………………. 40
 • 2.5. Ô nhiễm không khí do hơi khí độc………………………………………………………….. 43
 • 2.6 Ô nhiễm không khí do mùi hôi…………………………………………………………………… 51
 • 2.7. Ô nhiễm nhiệt…………………………………………………………………………………………. 54
 • CHƯƠNG 3: sự BIÊN Đổi CỦA CHẤT Ô NHIỄM trong khí QUYỂN………………………. 58
 • 3.1. Các phản ứng hoá học……………………………………………………………………………. 58
 • 3.2. Quá trình sa lắng khô……………………………………………………………………………… 59
 • 3.3. Quá trình sa lắng…………………………………………………………………………………….. 62
 • CHƯƠNG 4: PHÁT TÁN CHẤT Ô NHIỄM TRONG KHÍ QUYẾN……………………………..66
 • 4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát tán…………………………………………… 66
 • 4.2. Phương trình phát tán chất ô nhiễm………………………………………………………… 69
 • 4.3. Một số công thức tính toán khuếch tán…………………………………………………… 73
  • 4.4. Công thức xác định sự phân bố nồng độ chất ô nhiễm theo luật phân phối chuẩn Gauss……………………………………………………………………………………………………….. 77
 • 4.5 So sánh kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm trên mặt đất theo ba phương pháp BosanqUet, Pearson, SutTon và “mô hình Gauss”……………………………………………. 89
 • 4.6. Chiều cao hiệu quả của ông khói………………………………………………………………… 94
 • 4.7. Sự lắng đọng của bụi trong quá trình khuếch tán khí thải các nguồn điểm cao…………………………………………………………………………………………………………………. 102
  • 4.8. Tính toán khuếch tán các chât ô nhiễm từ nguồn điểm cao theo phương pháp Berliand M.E……………………………………………………………………………………………………………. 107
  • 4.9. Ví dụ tính toán xác định sự phân bố nồng độ chât ô nhiễm trên mặt đất theo các phương pháp khác nhau………………………………………………………………………………………………. 121
 • 4.10. Ảnh hưởng của địa hình đốì với quá trình khuếch tán chất ô nhiễm ……………….132
 • 4.11. Tính toán nồng độ trung bình của chất ô nhiễm trên mặt đất do các nguồn thải gây ra ………………………………………………………………………………………………………………………….135
 • CHƯƠNG V: ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ…………………………………………….. 147
 • 5.1. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí vđi con người………………………………………… 147
 • 5.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến động vật…………………………………………. 170
 • 5.3. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến thực vật…………………………………………. 191
 • 5.4. Ảnhhưởng đến cảnh quan môi trường………………………………………………………. 207
 • 5.5 Ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu…………………………………………………….. 208
 • 5.6. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí lên bề mặt………………………………….. 212
 • CHƯƠNG VI: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ…………………………………………. 218
 • 6.1. Kiểm soát ô nhiễm không khí từ nguồn cố định……………………………… 218
 • 6.2. Thiết bị và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm bụi…………………………………….. 238
 • 6.3. Kiểm soát ô nhiễm không khí từ nguồn di động……………………………… 244
 • CHƯƠNG VII: LẤY MAU VÀ PHÂN TÍCH MẪU KHÍ……………………………………. 257
 • 7.1. PHẦN THỨ NHẤT: LAY mau không khí xung quanh………………………. 257
 • Mục đích của lây mẫu không khí xung quanh…………………………………. 257
 • Trình tự của việc lẩy mẫu……………………………………………………………… 257
 • Lây mẫu bụi……………………………………………………………………………….. 259
 • Lẩy mẫu không khí……………………………………………………………………… 267
 • 7.2. PHẦN THỨ HAI: LẤY MẪU NGUỒN…………………………………………………. 257
 • Mục đích của việc lây mẫu nguồn………………………………………………… 288
 • Nguyên tắc lẩy mẫu trong ông khói………………………………………………. 288
 • Lây và phân tích mẫu bụi tại nguồn………………………………………………. 288
 • Lẩy và phân tích mẫu chất ô nhiễm dạng khí………………………………….. 293
 • Định lượng quá trình thoát khói từ ông khói…………………………………. 296
 • Lây mẫu nguồn từ các ống khói của động cơ……………………………….. 301
 • CHƯƠNG VIII: TIÊNG Ồn VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG ỒN …300
 • 8.1. Khái niệm chung về tiếng ổn……………………………………………………….. 300
 • 8.2. Phân loại tiếng ồn ……………………………………………………………………… 305
 • 8.3. Tác hại của tiếng ồn…………………………………………………………………… 310
 • 8.4. Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn………………………………………………………… 313
 • Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook