ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM VÀ NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KHÍ XÃ THANH THÙY, THANH OAI, HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM VÀ NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI LÀNG

NGHỀ CƠ KHÍ XÃ THANH THÙY, THANH OAI, HÀ NỘI

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM VÀ NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KHÍ XÃ THANH THÙY, THANH OAI, HÀ NỘI

 

Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề vẫn là bài toán khó đối với nhiều vùng trên cả nước. Theo Đặng Kim Chi, 2005 thì 100% mẫu nước thải ở các làng nghề được khảo sát có thông số vượt tiêu chuẩn cho phép; nước mặt, nước ngầm đều có dấu hiệu bị ô nhiễm. Nhiều dòng sông chảy qua các làng nghề hiện đang bị ô nhiễm nặng (sông Nhuệ, sông Vân Tràng), ở nhiều ruộng lúa cây trồng bị giảm năng suất do ô nhiễm không khí từ các làng nghề. Môi trường ở các làng nghề bị ô nhiễm gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe của người lao động, dân cư làng nghề và một số khu vực xung quanh.

 

Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài : “Đánh giá ô nhiễm và nghiên cứu biện pháp xử lý kim loại nặng trong đất và nước tại làng nghề cơ khí xã Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội”.

 

thanh oai

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU ………………………………………………………………. 1 
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ……………………….. 4 

1.1. Nguồn phát tán KLN trong đất và nước ………………………….. 4 

1.1.1.Nguồn phát tán KLN trong môi trường nước ………………… 4 

1.1.2. Nguồn phát tán KLN trong môi trường đất ………………….. 5 

1.2. Hiện trạng ô nhiễm KLN trong đất, nước trên thế giới và

làng nghề Việt Nam ……………………………………………………………… 6 

1.2.1. Hiện trạng ô nhiễm KLN trên thế giới ………………………….. 6 

1.2.2. Hiện trạng ô nhiễm KLN ở các làng nghề Việt Nam ……… 8 

1.3. Ảnh hưởng của ô nhiễm KLN đến môi trường và sinh vật … 10 

1.3.1.Dạng tồn tại của KLN trong đất ………………………………….. 10 

1.3.2. Dạng tồn tại của một số KLN trong nước ……………………. 13 

1.3.3.Độc tính của kim loại nặng …………………………………………. 14 

1.4. Một số biện pháp xử lý ô nhiễm KLN trên thế giới và Việt Nam … 18 

CHƯƠNG 2:
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …….. 22

2.1. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………….. 22 

2.2 . Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………… 22 

2.2.1 Phương pháp tổng quan tài liệu nghiên cứu ………………….. 22 

2.2.2 Phương pháp điều tra, khảo sát ……………………………………. 22 

2.2.3 Phương pháp thực nghiệm ………………………………………….. 25 

2.3 Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu ………………………….. 28 

2.3.1 Môi trường nước: ………………………………………………………… 28 

2.3.2 Môi trường đất: …………………………………………………………… 30 

2.4 Phương pháp đánh giá, phân tích và xử lý số liệu ……………. 31

CHƯƠNG 3:
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ……………….. 33 

3.1. Khái quát đặc điểm và hiện trạng sản xuất làng nghề Thanh Thùy … 33 

3.2. Hiện trạng sản xuất tại làng nghề cơ khí Thanh Thùy ………. 35 

3.3. Kết quả đánh giá chất lượng môi trường làng nghề xã Thanh Thùy … 45 

3.3.1. Môi trường đất ………………………………………………………….. 45 

3.3.2. Môi trường nước ……………………………………………………….. 47

3.4 Kết quả nghiên cứu các giải pháp xử lý KLN làng nghề Thanh Thùy … 60 

3.4.1 Biện pháp tăng pH bằng bón vôi (CaO) để cố định KLN trong đất … 60 

3.4.2 Thí nghiệm dùng thực vật bèo tây làm sạch nước ô nhiễm KLN … 69 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………. 73 

KẾT LUẬN …………………………………………………………………………….. 73 

KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………………. 74 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………….. 75 

 

 

Link Tham Khảo

 

5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook