Bải giảng Thủy lực môi trường

 Giới thiệu: Bài giảng Thủy lực môi trường

Bải giảng Thủy lực môi trường

Môn học nhằm cung cấp những kiến thức về các quy luật của lưu chất ở trạng thái tĩnh và động nhằm mục đích:

Chương 1: Mở đầu

I. Giới thiệu môn học cơ lưu chất

II.Các tính chất vật lý cơ bản của cơ lưu chất

III. Các lực tác dụng trong lưu chất

Chương 2 : Tĩnh học lưu chất

I. Hai tính chất của áp suất thủy tĩnh

II. Phương trình vi phân cơ bản

III.Tích phân phương trình vi phân cơ bản

IV. Mặt đẳng áp, áp suất tuyệt đối, áp suất dư, áp suất chân không

V. Ứng dụng

VI. Lực tác dụng lên thành phẳng

VII. Lực tác dụng lên thành cong đơn giản

VIII. Sự cân bằng của một vật trong lưu chất

IX. Ứng dụng

X. Tĩnh học tương đối

XI. Ứng dụng tĩnh tương đối

Chương 3: Động học

I. Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động của lưu chất

II. Các khái niệm thường dùng

III. Phân loại chuyển động

IV. Gia tốc phần tử lưu chất

V. Phân tích chuyển động của lưu chất

VI. Định lý vận tải Reynolds – phương pháp thể tích kiểm soát

VII. Áp dụng phương pháp thể tích kiểm soát

Chương 4: Động lực học lưu chất

I. Phương trình vi phân cho chất lỏng lý tưởng chuyển động (phương trình Euler)

II. Tích phân phương trình Lamb – Gromeco –> Phương trình Bercnoulli

III. Phương trình vi phân cho chất lỏng thực chuyển động (phương trình Navier – Stokes)

IV. Phương trình năng lượng

V. Áp dụng phương trình năng lượng

VI. Phương trình động lượng

VI. Áp dụng phương trình động lượng

Chương 5: Dòng chảy đều trong ống

I. Dòng chảy trên bảng phẳng

II. Dòng chảy trong ống

III. Phương trình cơ bản cho dòng chảy đều trong ống

IV. Phân bố vận tốc trong dòng chảy tầng phát triển hoàn toàn trong ống

V. Phân bố vận tốc trong dòng chảy rối

VI.Tính toán mất năng của dòng chảy đều trong ống

VII. Các tính toán trong đường ống

Chương 6: Dòng chảy đều trong kênh hở

I. Khái niệm chung

II. Công thức Chezy – Manning

III. Xác đinh hệ số nhám n

IV. Tính toán dòng đều

Chương 7: Dòng ổn đinh không đều biến đổi dần trong kênh hở

I. Các khái niệm

II. Phương trình vi phân cơ bản trong dòng không đều

Chương 8: Nước nhảy

I. Khái niệm

II. Phương trình nước nhảy

III. Hàm nước nhảy

IV. Tính toán nước nhảy

V. Tổn thất năng lượng qua nước nhảy

VI. Chiều dài nước nhảy

VII. Xác định vị trí nước nhảy

VIII. Các dạng nước nhảy

Phụ lục

 

Tải tài liệu  bài giảng tại đây: Download

 

 

 

 

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook