Giáo trình Luật và chính sách môi trường

I. Giới thiệu Giáo Trình Luật Và Chính Sách Môi Trường

Giáo trình Luật và chính sách môi trường của Th.S Phạm Thanh Tuấn là giáo trình giảng dạy cho ngành Khoa học Môi trường, trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung của giáo trình bao gồm những phần chính: Quá trình xây dựng và phát triển của Luật môi trường tại Việt Nam; Nội dung của luật bảo vệ môi trường 2014 và các chế tài tương ứng; Các chính sách bảo vệ môi trường.

Ngoài ra những khái niệm cơ bản nhất về nhà nước pháp luật. Những kiến thức “không phải ai cũng biết và quan tâm” như: tổ chức bộ máy nhà nước, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ…có những quyền hạn và trách nhiệm gì? Cơ quan nào sẽ ban hành văn bản pháp luật nào? Cấu trúc của một Quy phạm pháp luật gồm những phần nào?….cũng sẽ được trình bày trong giáo trình này.

 

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1.1. Những vấn đề cơ bản về nhà nước
1.1.1. Nguồn gốc của nhà nước
1.1.2. Bản chất của nhà nước
1.1.3. Các kiểu nhà nước
1.1.4. Nhà nước CHXHCN Việt Nam
1.2. Những vấn đề cơ bản về pháp luật
1.2.1. Nguồn gốc của pháp luật
1.2.2. Bản chất của pháp luật
1.2.3. Các thuộc tính của pháp luật
1.3. Vi phạm pháp luật
1.3.1. Khái niệm và dấu hiệu vi phạm pháp luật
1.3.2. Các loại vi phạm pháp luật
1.4. Trách nhiệm pháp lý
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Các loại trách nhiệm pháp lý .
1.5. Quan hệ pháp luật
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Cấu trúc của quan hệ pháp luật
1.5.3. Sự kiện pháp lý
1.6. Văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành
1.6.1. Quy phạm pháp luật
1.6.2. Văn bản quy phạm pháp luật
Quan hệ trực thuộc
CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
2.1. Bảo vệ môi trường và vai trò của pháp luật
2.1.1. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và các cấp độ bảo vệ môi trường
2.1.2. Các biện pháp bảo vệ môi trường
2.1.3. Pháp luật trong bảo vệ môi trường
2.2. Khái niệm luật môi trường Việt Nam .
2.2.1. Khái niệm luật môi trường
2.2.2. Các nguyên tắc chủ yếu của luật môi trường
2.3. Khái quát sự phát triển của luật môi trường Việt Nam
2.3.1. Giai đoạn trước năm 1986
2.3.2. Giai đoạn từ năm 1986 cho đến năm 1993
2.3.3. Giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2005
2.3.4. Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2014
CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
3.1. Các quan điểm và nguyên tắc thể hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
3.2. Nội dung mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
3.2.1. Chương I, Những quy định chung
3.2.2. Chương II. Quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá
tác động môi trường
3.2.3. Chương III. Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên
nhiên
3.2.4. Chương IV. Ứng phó với biến đổi khí hậu
3.2.5. Chương V. Bảo vệ môi trường biển và hải đảo
3.2.6. Chương VI. Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí
3.2.7. Chương VII. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
3.2.8. Chương VIII. Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư
3.2.9. Chương IX. Quản lý chất thải
3.2.10. Chương X. Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường
3.2.11. Chương XI. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường
3.2.12. Chương XII. Quan trắc môi trường
3.2.13. Chương XIII. Thông tin môi trường, chỉ thị môi trường, thống kê môi trường
và báo cáo môi trường
3.2.14. Chương XIV. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường
3.2.15. Chương XIV. Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường
3.2.16. Chương XVI. Nguồn lực về bảo vệ môi trường
3.2.17. Chương XVII. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường
3.2.18. Chương XVIII. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về môi trường
3.2.19. Chương XIX. Bồi thường thiệt hại về môi trường
3.2.20. Chương XX. Điều khoản thi hành
CHƯƠNG 4. CHẾ TÀI TRONG THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
4.1. Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
4.1.1. Các vấn đề chung
4.1.2. Đối tượng bị xử phạt
4.1.3. Nguyên tắc xử phạt
4.1.4. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng
4.1.5. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
4.2. Các tội phạm về môi trường quy định trong chương XVII Bộ Luật Hình sự năm 1999,
được sửa đổi, bổ sung ngày 16/9/2009
4.2.1. Tội gây ô nhiễm môi trường
4.2.2. Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại
4.2.3. Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường
4.2.4. Tội gây ô nhiễm nguồn nước
4.2.5. Tội gây ô nhiễm đất
4.2.6. Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam
4.2.7. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người
4.2.8. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật
4.2.9. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản
4.2.10. Tội hủy hoại rừng
4.2.11. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp,
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
4.2.12. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên
4.2.13. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại
CHƯƠNG 5. CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
5.1. Chính sách môi trường là gì
5.2. Chính sách của Việt Nam về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững
5.3. Tiếp cận hệ thống trong phân tích chính sách về tài nguyên và môi trường
5.3.1. Quy trình xây dựng chính sách về tài nguyên và môi trường
5.3.2. Hệ thống chính sách về sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường
5.3.3. Hệ thống quản lý, thực thi chính sách về tài nguyên và môi trường
5.3.4. Tác động của chính sách đến tài nguyên và môi trường
5.3.5. Các vấn đề cơ bản cần phân tích về thể chế chính sách tài nguyên và môi trường
5.4. Thử nghiệm phân tích về chính sách trong sử dụng tài nguyên theo cách tiếp cận hệ thống
5.4.1. Sơ bộ phân tích về chính sách trong sử dụng tài nguyên rừng ở Tây Nguyên
5.4.2. Sơ bộ phân tích chính sách trong sử dụng tài nguyên khoáng sản than đá cuả Việt Nam

 

DOWNLOAD

 

>>> Tải thêm nhiều giáo trình, tài liệu khác (miễn phí hoàn toàn)

5/5 - (5 bình chọn)

Bình luận với Facebook