Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Tập 1 – Bộ Xây Dựng

Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Tập 1 – Bộ Xây Dựng là định mức kinh tế kỹ thuật quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe máy thi công. Nhằm giúp cho các tổ chức, các đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng và đông đảo bạn đọc có đủ tài liệu nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.