HEALTH EFFECTS OF BLACK CARBON

I. TỔNG QUAN  Black Carbon (BC) là một thuật ngữ để miêu tả lượng carbon được đo bằng sự hấp thụ ánh sáng, được hiểu là những “hạt đen”. Điều này khác với carbon nguyên tố, mà được đo bằng phương pháp nhiệt quang. Những… Xem thêm

Giáo trình Công nghệ xử lý khí thải – Trần Hồng Côn

Thông qua tài liệu Công nghệ xử lý khí thải sẽ trình bày các vấn đề ô nhiễm không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí; tính chất và độc tính của một số chất thải vào không khí; các phương pháp xử lý bụi, hơi và khí độc; công nghệ xử lý một số khí thải công nghiệp; v.v.