TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU DÂN CƯ CAO CẤP DRAGON CITY XÃ HIỆP PHƯỚC, HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG SUẤT 530 M3/NGÀY ĐÊM

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU DÂN CƯ CAO CẤP DRAGON CITY XÃ

HIỆP PHƯỚC, HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG SUẤT 530 M3/NGÀY ĐÊM

 

I. GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN  TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU DÂN CƯ CAO CẤP DRAGON CITY XÃ HIỆP PHƯỚC, HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HỒ CHÍ MINH CÔNG SUẤT 530 M3/NGÀY ĐÊM

 

 Tính toán, thiết kế chi tiết hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư cao cấp Dragon City, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, công suất 530m3/ngày đêm.

 Giới thiệu tổng quan về khu dân cư cao cấp Dragon City xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng quan về nước nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt. Đề xuất các công nghệ xử lý nước thải và tiêu chuẩn xã thải. Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư cao cấp Dragon City, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, công suất 530m3/ngày đêm.

 

 

ĐỒ ÁN

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………….. 5 
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………….. 5 
MỤC TIÊU ĐỀ TÀI………………………………………………. 6 
NỘI DUNG ĐỀ TÀI …………………………………………….. 6
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………….. 6 
Ý NGHĨA ĐỀ TÀI ……………………………………………….. 6 
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KHU DÂN CƯ CAO CẤP DRAGON CITY, XÃ HIỆP
PHỨC HUYỆN NHÀ BÈ, TP HCM … 8 

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG ……………………………………………………. 8

1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TẠI KHU VỰC …………………………… 11 

1.2.1. Vị trí địa lý huyện Nhà Bè ………………………………………. 11 

1.2.2. Địa hình địa chất công trình …………………………………… 11 

1.2.3. Khí tượng thủy văn ……………………………………………….. 12 

1.2.4. Chế độ thủy văn. …………………………………………………… 12 

1.3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC………………………. 14 

1.3.1. Điều kiện xã hội huyện Nhà Bè ……………………………….. 14 

1.3.2. Điều kiện kinh tế Huyện Nhà Bè ……………………………… 15 

CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ
LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT … 18

2.1. . TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ………………….. 18 

2.1.1. Nguồn phát sinh, đặc tính nước thải sinh hoạt …………. 18 

2.1.2. Thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt ……………….. 19 

2.2. . CÁC THÔNG SỐ Ô NHIỄM ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC THẢI … 20 

2.2.1. Thông số vật lý ………………………………………………………. 20 

2.2.2. Thông số hóa học ………………………………………………….. 20 

2.2.3. Thông số vi sinh vật học …………………………………………. 23 

2.3. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI … 24 

2.3.1. Phương pháp xử lý cơ học ………………………………………. 24 

2.3.2. Phương pháp xử lý hoá lý ………………………………………… 26 

2.3.3. Phương pháp xử lý hoá học …………………………………….. 27 

2.3.4. Phương pháp xử lý sinh học…………………………………….. 28 

CHƯƠNG 3
ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO KHU
DÂN CƯ DRAGON CITY … 34 

3.1. TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO ………………………………. 34 

3.2. ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ……………………………………… 35 

3.2.1. Phương án 1 ………………………………………………………….. 35 

3.2.2. Phương án 2 ………………………………………………………….. 37 

CHƯƠNG 4
TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ … 39 

4.1. MỨC ĐỘ XỬ LÝ CẦN THIẾT VÀ THÔNG SỐ TÍNH TOÁN … 39 

4.2. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ ………………………… 40 

4.2.1. Phương án 1 …………………………………………………………… 40 

4.2.2. PHƯƠNG ÁN 2. ……………………………………………………….. 73 

CHƯƠNG 5
DỰ TOÁN KINH TẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI … 76 

5.1. . PHƯƠNG ÁN 1 ………………………………………………………….. 76 

5.1.1. DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG …………………………………. 76 

5.1.2. DỰ TOÁN THIẾT BỊ………………………………………………….. 76 

5.1.3. CHI PHÍ XỬ LÝ 01m3 NƯỚC THẢI ……………………………. 79 

5.2. . PHƯƠNG ÁN 2. ………………………………………………………… 80 

5.2.1. DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG. ………………………………… 80 

5.2.2. DỰ TOÁN THIẾT BỊ………………………………………………….. 81 

5.2.3. CHI PHÍ XỬ LÝ 01m3 NƯỚC THẢI …………………………….. 83 

5.3. . CÁC ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA 2 PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT VÀ

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN. …………………………………………………. 85 

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ …………………………………….. 87 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………. 88 
PHỤ LỤC BẢNG VẼ CHI TIẾT CHO SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
LỰA CHỌN (PHƯƠNG ÁN 1) …………………………….. 89
 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook