TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP

TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP

 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP

 

Quyển sách tính toán kết cấu thép gồm có 6 chương. Năm chương đầu giói thiệu nguyên tắc tính toán kết cấu thép, tính liên kết và các điều kiện cơ bản dầm, cột và đàn, Nội dung này thuộc phần cơ sở kết cấu thép cho các ngành công trình xây dựng. Chương cuối cùng là khung nhà công nghiệp dùng cho ngành xây dựng công nghiệp về dân dụng.

 

Mục đích của quyển Tính toán kết cấu thép nhằm giới thiệu CÁCH TÍNH các loại kết cấu đã nêu trên. Lý thuyết của mỗi vấn đề được trình bày vắn tắt và tập trung ở những điểm chính.

 

 

kết cấu thép

 

 

II. MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP

§ 1. Thành lập sơ đồ kết cấu công trình

§ 2. Mô hình thực tế và mô hình tính toán.

§ 3. Các giai đoạn tính toán kết cấu thép

§ 4. Nguyên lý tính kết cấu thép theo phương pháp trong thái giới hạn

§ 5. Tải trọng

§ 6. Thép xây dựng và cường độ tính toán của thép

§ 7. Qui cách thép xây dựng 

CHƯƠNG 2:  LIÊN KẾT 
A.LIÊN KẾT HÀN 

§ 8. Nguyên tắc tính liên kết hàn 

§ 9. Cường độ tính toán đường hàn

§10. Những công thức cơ bản tính liên kết.

§11. Những yêu cầu cấu tạo đối với đường hàn và luôn kết hắn

§12. Các ví dụ 

B.LIÊN KẾT ĐỊNH TẢN VÀ ĐỊNH BU LÔNG 

§13. Nguyên tắc tính liên kết định Cường độ

tính toán và khả năng chịu lực của đinh

§ 15. Công thức tính một số trường hợp lực tác dụng n một định

§16. Cấu tạo đinh và liên kết

§17. Cấu tạo bu lông neo

§18. Liên kết bu lông cường độ cao 

§19. Các ví dụ 

CHƯƠNG III:DẦ
A. HỆ DẦM SÀN

§20. Bản sàn

§21. Tính dẫn phụ 

§22. Tính dầm chính

§23. Chọn tiết diện dầm ô hợp bàn 

§24. Đại tiết diện dầm hàn

§25. Liên kết giữa cánh và bụng dầm

§26. Kiểm tra ổn định tổng thể §27. Kiểm tra an định cục bộ

§28. Lính đầu dần và nổi dần

§29. Ví dụ

B. ĐẶC ĐIỂM TÍNH HỆ DẦM CẦU TRỤC 

§30. Tính tải trọng

§31. Nội lực

§32: Chọn tiết diện

§33. Kiểm tra tiết diện

§34. Tính liên kết giữa cánh và bụng dầm

§35. Kiểm tra ổn định tổng thể và hn định cục bộ

§36. Ví dụ

CHƯƠNG IV: CỘT 

§37. Nguyên tắc tính cột

A.  CỘT NÉN ĐÚNG TÂM 

§38. Công thức tính và yêu cầu cấu tạo tiết diện Cột

§39. Trình tự chọn tiết diện một 

§40.  Tính chân cột

§41. Các ví dụ 

B. CỘT NÉN LỆCH TÂM 

§42. Công thức tính và yêu cầu cấu tạo tiết diện cột đặc

§43: Công thức tính và cấu tạo tiết diện cột công

§44. Ví dụ 

§45. Tính chân Cột đặc

§46. Tính chân cột sống 

CHƯƠNG V. DẪN 

§47. Sơ đồ dẫn 

§48.. Xác định tải trọng và nội lực dồn 

§49. Chiều dài tính toán thanh dàn

§50. Độ mảnh giới hạn thanh dàn

§51. Bỏ trí tiết diện thanh dàn hai thép gốc

§52. Bề dày yêu cầu của bản mắt

§53. Chọn tiết diện thanh dần 

§54. Ví dụ 

§55. Những yêu cầu về cấu tạo dần 

§56. Cấu tạo và tính toán mắt dàn

§57. Mắt nối cánh 

§58. Mắt nối dần

§59. Mắt gối dần

§60. Ví dụ : Kính kết cấu cầu trục ép tường

CHƯƠNG 6:  KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 

§61. Sơ đồ và kích thước kết cấu khung

§62. Hệ giằng 

§63. Xác định tải trọng

§64. Đặc điểm tính khung

§65. Nguyên tắc tổ hợp nội lực tính kết cấu khung

§66. Tổ hợp nội lực tính cột 

§67. Tổ hợp nội lực tính đàn gối khớp lên cột

§68. Tổ hợp nội lực tỉnh dàn liên kết cứng với một

§69. Tổ hợp lực tính liên kết cứng dàn với cột §70.  Chiều dài tính toán cột

§71. Ví dụ : Tính cột khung 

§72. Tính liên kết đầu dàn với cột 

PHỤ LỤC: QUY CÁCH THÉP HÌNH 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook