Hệ Thống Thông Tin Môi Trường – Bùi Tá Long

I. GIƠI THIỆU

Hệ Thống Thông Tin Môi Trường

Hệ Thống Thông Tin Môi Trường – Bùi Tá Long giúp sinh viên hiểu và biết cách ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc của mình. Sách được viết như một giáo trình, sau mỗi chương là phần các câu hỏi, bài tập, một số chủ đề viết tiểu luận và danh mục các tài liệu tham khảo.

Hệ Thống Thông Tin Môi Trường - Bùi Tá LongHệ Thống Thông Tin Môi Trường - Bùi Tá Long
Hệ Thống Thông Tin Môi Trường – Bùi Tá Long

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN

1.1. Các khái niệm và định nghĩa cơ bản

1.2. Các thành phần của công nghệ thông tin

1.3. Phân loại công nghệ thông tin

1.4. Các giai đoạn phát triển của hệ thống thông tin

Câu hỏi và bài tập

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 2: THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG NHƯ MỘT PHẦN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN CỦA XÃ HỘI

2.1. Thông tin và thông tin môi trường

2.2. Vai trò của thông tin trong quản lý nói chung và quản lý môi trường nói riêng

2.3. Sự sản sinh ra thông tin môi trường

2.4. Đối tượng nghiên cứu của thông tin môi trường

2.5. Sự phân loại thông tin môi trường

2.6. Các cơ quan thu nhập thông tin môi trường trên ví dụ Tp.Hồ Chí Minh

2.7. Một số ấn phẩm chứa đựng thông tin môi trường tại Việt Nam

2.8. Thông tin về các vấn đề môi trường đặc trưng

Câu hỏi và bài tập

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 3: CÁC GIAI ĐOẠN LÀM VIỆC VỚI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

3.1. Xác định mục đích và nội dung công việc

3.2. Thu thập thông tin

3.3. Đánh giá nguồn thông tin

3.4. Xử lý và hệ thống hóa

3.5. Diễn giải

3.6. Biểu diễn và phổ biến thông tin

3.7. Tin học môi trường – một lĩnh vực khoa học mới hình thành

3.8. Một số hướng nghiên cứu trong tin học môi trường

3.9. Một số kết luận

Câu hỏi và bài tập

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

4.1. Một số khái niệm cơ bản

4.2. Nhu cầu thực tế như một yêu cầu làm xuất hiện các hệ thống thông tin môi trường

4.3. Phân tích một số công trình nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin môi trường

4.4. Định nghĩa hệ thống thông tin môi trường

4.5. Cơ cấu tổ chức của HTTTMT

4.6. Các nguyên lý xây dựng Hệ thống thông tin môi trường

4.7. Hệ thống thông tin – mô hình môi trường tích hợp như sự mở rộng hệ thống thông tin môi trường

Câu hỏi và bài tập

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

5.1. Mở đầu

5.2. Một số cơ sở lý luận xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tổng hợp vầ thống nhất cấp quốc gia (HTQTMTQG)

5.3. Một số tiền đề cơ bản cho việc xây dựng HTTTMT tại Việt Nam

5.4. Đề xuất mô hình HTTTMT cấp tỉnh

5.5. Khía cạnh kĩ thuật thực thi HTTTMT

5.6. Một số kết quả triển khai xây dựng hệ thống thông tin môi trường cho các tỉnh thành Việt Nam

Câu hỏi và bài tập

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 6: MỘT SỐ MÔ HÌNH MẪU LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG

6.1. Mô hình lan truyền chất ô nhiễm từ nguồn điểm

6.2. Tính toán nồng độ trung bình – mô hình Hanna – Giford cho nguồn vùng

6.3. Mô hình Paal đánh giá ô nhiễm cho nguồn điểm xả thải vào kênh sông

6.4. Mô hình toán sinh thái

Câu hỏi và bài tập

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN – MÔ HÌNH MÔ TRƯỜNG TÍCH HỢP VỚI GIS

7.1. Mở đầu

7.2. GIS như một thành phần quan trọng trong xây dựng Hệ thống thông tin – mô hình môi trường

7.3. Xây dựng phần mềm ENVIMWQ – quản lý và mô phỏng chất lượng nước

7.4. Xây dựng phần mềm ENVIMAP – quản lý và đánh giá ô nhiễm không khí

7.5. Xây dựng phần mềm ECOMAP – quản lý chất thỉ và mô phỏng chất lượng không khí theo mô hình nguồn vùng

Câu hỏi và bài tập

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 8: PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN ĐƠN GIẢN

8.1. Phần mềm CAP 1.0

8.2. Phần mềm CAP 2.5

CHƯƠNG 9: PHẦN MỀM TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ MÔ HÌNH TOÁN

9.1. Giới thiệu tổng quan về các phần mềm tích hợp hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu môi trường, mô hình toán

9.2. Cài đặt

9.3. Khởi động ENVIMWQ 2.0

9.4. Menu và thanh công cụ của ENVIMWQ 2.0

9.5. Thao tác với hộp thoại

9.6. Giao diện của ENVIMWQ 2.0

9.7. Làm việc với thông tin bản đồ, đối tượng địa lý, thông tin hành chính, tạo mới thông tin cho đối tượng ENVIMWQ 2.0

9.8. Thống kê các dữ liệu của các đối tượng trong ENVIMWQ

9.9. Tính toán mô phỏng ô nhiễm nước sông trong ENVIMWQ 2.0

9.10. Tính toán mô phỏng ô nhiễm không khí trong ENVIMAP 2.0

9.11. Tính toán mô phỏng ô nhiễm không khí do nguồn phát thải vùng ECOMAP

Câu hỏi và bài tập

Tài liệu tham khảo

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook