TCVN 7323-1: 2004, CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH NITRAT – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ DÙNG 2,6-DIMETHYLPHENOL

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ion nitrat trong nước. Phương pháp này được áp dụng để phân tích trực tiếp nước thô và nước uống được.

Chú thích:  Nước ô nhiễm và nước muối phải được phải được phân tích theo quy trình đưa ra ở TCVN 7323-2: 2004 (ISO 7890-2), Chất lượng nước – Xác định Nitrat. Phần 2: Phương pháp đo phổ 4-Fluorophenol sau khi chưng cất.

Có thể xác định được nồng độ nito của nitrat ρN đến 25 mg/l trong phần mẫu thử.

 

Chất cản trở: nito nitrit có thể gây cản trở ở nồng độ ít nhất ρN = 5 mg/l và được kiểm soát bằng cách dùng axit amidosunfonic. Clorua có thể gây cản trở nghiêm trọng, nhưng có thể loại bỏ bằng cách thêm bạc sunfat vào mẫu thử và lọc trước khi lấy phần mẫu thử.

 

Nguyên tắc: Phản ứng của nitrat với 2,6-dimethylphenol với sự tham gia của axit sunfuric và phosphoric tạo ra 4-nitro-2,6-dimethylphenol. Thời gian của phản ứng là khoảng 5 min. Đo độ hấp thụ của sản phẩm sinh ra bằng quang phổ kế ở bước sóng 324 nm và xác định nồng độ nitrat trong mẫu thử theo đường chuẩn.

 

Tải tại đây:

 

https://drive.google.com/open?id=0B9dJmcJOMZugS1UxNlE5ZkJ3VE0

 

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook