Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường

I.GIỚI THIỆU

Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Có Sự Tham gia Của Cộng Đồng nhằm cung cấp một số thông tin chung và một số chỉ dẫn cần thiết về công tác tham vấn cộng đồng trong ĐTM của dự án để các bên liên quan thực hiện tốt công tác này. Cung cấp đầy đủ thông tin, quy định về công tác tham vấn cộng đồng trong ĐTM cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM, các tổ chức chính trị – xã hooik và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực và tăng cường sựu phối hợp giữa các bên liên quan để công tác tham vấn cộng đồng trong ĐTM được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Có Sự Tham gia Của Cộng Đồng
Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Có Sự Tham gia Của Cộng Đồng

 

Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Có Sự Tham gia Của Cộng Đồng

 

II.MỤC LỤC

 

PHẦN 1 MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG DTM
1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THAM VẤN CỘNG ĐÓNG      

1.1 ĐTM Ià gì?

1.2 Cộng đồng là gì?

1.3 Tham vấn cộng đồng là gì?

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1 Các văn bản hiện hành

2.2 Yêu cầu tham vấn cộng đồng trong ĐTM

PHẦN 2 KỸ NĂNG CƠ BẢN THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
1. MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 
2. PHƯƠNG PHÁP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

2.1 Các phương phấp gián tiếp

2.2 Các phương phâp trực tiếp

3. NỘI DUNG THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

3.1.Tham vấn về quy mồ, tính chất của Dự án

3.2.Tham vấn vê các tác động tới môi trường tự nhiên và kinh tế – xã hội của Dự án

3.3.Tham vấn vé các biện pháp giảm thiếu tác động có hạị của Dự án

3.4.Tham vấn về các vấn đề khác (nếu có)

4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

4.1. Giai đoan chuẩn bị tham vấn cộng đông

4.2.Tham vấn cộng đồng trong quá trinh thực hiện bào cáo ĐTM

4.3 Tham vấn cộng đông trong quá trình thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM

4.4.Tham vấn cộng đông trong quá trình xây dựng Dự án

4.5.Tham vẩn cộng đổng trong quá trinh hoạt động Dự án

4.6. Công khai thông tin tới cộng đồng

5. CÁCH THỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

5.1 Tham vấn UBND cấp xã

5.2 Tham vấn cộng đồng dân cư bị tác động

5.3 Tham vấn các bên liên quan khác (nếu có)

5.4  Kết quả tiếp thu ý kiến tham vấn cộng đồng của Chủ đầu tư Dự án

5.5 Kết quả tham khảo ý kiến tham vấn cộng đồng của cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM

PHẦN 3 MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ THAM VÂN CỘNG ĐỒNG TRONG DTM CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ
1. NGÂN HÀNG HỘP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JBIC) 
2. NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)
3. NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)    

Download 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook