Sludge water characteristics from membrane bioreactor (MBR) and conventional activated sludge (CAS) processes

Sludge water characteristics

I. GIỚI THIỆU

 

Sludge water characteristics from membrane bioreactor (MBR) and conventional activated  sludge (CAS) processes( Đặc tính của nước bùn từ Bể Lọc Màng Sinh Học (MBR) và bùn hoạt tính (CAS) ở các quy trình thông thường)

Sludge water characteristics from membrane bioreactor (MBR) and conventional activated sludge (CAS) processes
Sludge water characteristics from membrane bioreactor (MBR) and conventional activated sludge (CAS) processes

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Đặc tính của nước bùn từ Bể Lọc Màng Sinh Học (MBR) và bùn hoạt tính (CAS) ở các quy trình thông thường.

 

Hiểu được đặc điểm và những thay đổi của vật chất hữu cơ dạng keo và hòa tan trong quá trình xử lý nước thải sinh học là hữu ích, nó không chỉ tối ưu hóa hiệu suất quá trình mà còn giúp biết làm thế nào để điều trị thêm nước thải để tái sử dụng, cho rằng các chất này thường là thành phần chính của nước thải. Từ quan điểm thực tế chuẩn bị mẫu, các chất này thường vẫn còn trong giai đoạn nước của bùn hoạt tính (chỉ định là bùn nước) sau khi tách các chất rắn lơ lửng (chủ yếu là vi khuẩn flocs).

Là một sản phẩm đầy tiềm năng, nước bùn chứa tan chế phẩm vi sinh, vật liệu chịu lửa hợp chất (ví dụ như vật liệu chịu lửa chất hữu cơ tự nhiên), các chất nền còn lại, trung gian và sản phẩm cuối cùng. Như vậy, bên cạnh các thông số tổng hợp thông thường như nhu cầu hóa oxy (COD) và carbon hữu cơ hòa tan (DOC), phương pháp phân tích tiên tiến như sắc ký lỏng với carbon hữu cơ trực tuyến phát hiện (LC-OCD) và huỳnh quang ma trận kích thích phát thải (F-EEM) là hữu ích để cung cấp thông tin chi tiết về đặc tính của nước bùn.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook