Selective catalytic reduction of NO with CO using different metal-oxides incorporated in MCM-41

Selective catalytic reduction

I. GIỚI THIỆU

Selective catalytic reduction of NO with CO using different metal-oxides incorporated in MCM-41 (Sự lựa chọn chất xúc tác làm giảm nồng độ NO với CO sử dụng các oxit kim loại khác nhau và kết hợp trong MCM-41)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Selective catalytic reduction of NO with CO using different metal-oxides incorporated in MCM-41
Selective catalytic reduction of NO with CO using different metal-oxides incorporated in MCM-41

TÓM TẮT

Sự lựa chọn chất xúc tác làm giảm nồng độ NO với CO sử dụng các oxit kim loại khác nhau và kết hợp trong MCM-41.

Kim loại oxit pha trộn silica mao (MCM-41) đã được chuẩn bị bởi một phương pháp đồng kết tủa và sử dụng cho giảm xúc tác chọn lọc của oxit nitric với carbon monoxide ở nhiệt độ trong khoảng 423-723 K. hỗ trợ các oxit kim loại điều tra bao gồm các oxit ruthenium, đồng, coban, niken và sắt. Lựa chọn này cung cấp một loạt các sức mạnh trái phiếu kim loại oxy trong chất xúc tác. Các chất xúc tác đã được đặc trưng bởi XRD bột, phân tích hấp phụ N2 và giảm nhiệt độ được lập trình (TPR) trong hydro. Ở nhiệt độ phản ứng ít hơn 550 K hoạt động của các chất xúc tác là theo thứ tự của Ru-MCM-41> Co-MCM-41> Ni-MCM-41 Fe-MCM-41 Cu-MCM-41. tại phản ứng trên 650 K, Ru-MCM-41 vẫn là chất xúc tác tích cực nhất sau Cu-MCM-41.

Năm oxit kim loại khác nhau được hỗ trợ trên MCM-41 đã được nghiên cứu làm chất xúc tác cho việc giảm nồng độ NO với CO  cho thấy nhiệt độ bắt đầu giảm và hoạt tính xúc tác cao nhất so với tất cả các chất xúc tác khác.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook