Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường đất vùng ĐBSH giai đoạn 2001 – 2010

quy hoạch môi trường đất

I. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường đất vùng ĐBSH giai đoạn 2001 – 2010

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường đất vùng ĐBSH giai đoạn 2001 - 2010
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường đất vùng ĐBSH giai đoạn 2001 – 2010

TÓM TẮT

  • – Gia tăng dân số cùng quá trình đô thị hóa mạnh mẽ sẽ gây áp lực tới tài nguyên và môi trường. Nhu cầu đất dành cho phát triển các đô thị, các khu công nghiệp sẽ làm tăng thêm quá trình mất đất nông nghiệp. Quỹ đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, dân số ngày càng tăng, việc thâm canh tăng cường phân bón sẽ ngày càng tăng và sẽ tác động đến tính năng sản xuất của đất, vốn là một hệ sinh thái hoàn chỉnh.
  • – Nội dung nghiên cứu nhằm đánh giá, xác định tiềm năng tài nguyên đất của toàn vùng. Hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010.
  • – Biến động sử dụng đất từ khi thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội từ năm 1997 đến nay. Tác động của các hoạt động kinh tế  – xã hội đến tình hình sử dụng đất.
  • – Sức ép dân số đến hoa màu và cây lương thực. Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Số lượng, chất lượng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật.Tác động của nước thải công nghiệp, đô thị đến môi trường đất.
  • – Bên cạnh đó đề tài cũng tập trung nghiên cứu những ảnh hưởng do các khu công nghiệp, các làng nghề, các nhà máy chế biến đến môi trường đất để dự báo xu thế và đề xuất các biện pháp kiểm soát tránh ô nhiễm môi trường đất trong tương lai, từ đó xây dựng quy hoạch môi trường đất cho toàn vùng.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook