NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE TRONG NƯỚC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE TRONG NƯỚC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE TRONG NƯỚC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ 

 

 Sản xuất nông nghiệp là một trong những hoạt động kinh tế lớn và quan trọng nhất trên thế giới, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, nơi mà nông nghiệp đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng trong SXNN đồng thời cũng là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua là việc sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) giúp bảo vệ mùa màng lại ảnh hưởng đến môi trường và con người. Chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động nông nghiệp (ước tính khoảng hơn 2,2 triệu người trên toàn cầu) hoặc gián tiếp cho những người không trực tiếp làm việc trong nông nghiệp nhưng sử dụng hoặc tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm bởi vì một lượng lớn hóa chất này đi vào suối, hồ, đại dương và các nguồn nước ngầm, nước mặt do mưa lũ hoặc tưới tiêu.

 

 

điện hóa

 

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

 DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC HÌNH 
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ……………………………………………… 3

1.1.Thuốc diệt cỏ Glyphosate…………………………………………………………… 3

1.1.1.Khái quát về hoá chất bảo vệ thực vật …………………………………….. 3

1.1.2. Cấu tạo và tính chất hoá lý …………………………………………………….. 3

1.1.3. Tình hình sử dụng ………………………………………………………………….. 5

1.1.4. Ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ Glyphosate đến môi trường và sức

khoẻ con người ……………………………………………………………………………….. 5

1.1.5. Các phương pháp xử lý Glyphosate …………………………………………. 7

1.2. Phương pháp Fenton điện hoá …………………………………………………… 8

1.2.1. Một số phương pháp xử lý nước ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật … 8

1.2.2. Đặc điểm của quá trình fenton điện hoá ………………………………….. 15

1.2.3. Ưu nhược điểm của quá trình fenton điện hoá …………………………. 16

1.2.4. Một số nghiên cứu áp dụng fenton điện hoá để xử lý nước thải … 17

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU … 19

2.1. Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm …………………………………………………. 19

2.2. Hệ thí nghiệm Fenton điện hoá …………………………………………………… 19

2.2.1. Sơ đồ hệ thiết bị thí nghiệm …………………………………………………….. 19

2.2.2. Điện cực …………………………………………………………………………………. 20

2.2.3. Nguồn một chiều …………………………………………………………………….. 21

2.2.4. Các nội dung nghiên cứu …………………………………………………………. 22

2.3. Các phƣơng pháp phân tích ……………………………………………………….. 23

2.3.1. Phân tích TOC ………………………………………………………………………… 23

2.3.2. Phân tích hàm lƣợng Glyphosate bằng phƣơng pháp đo quang … 24

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………………………… 27

3.1. Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình

Fenton điện hoá ………………………………………………………………………………. 27

3.1.1. Ảnh hưởng của pH dung dịch ………………………………………………………… 27

3.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất xúc tác …………………………………………….. 30

3.1.3. Ảnh hưởng của cƣờng độ dòng điện ……………………………………………… 32

3.1.4. Ảnh hưởng của nồng độ Glyphosate ban đầu …………………………………. 36 

3.2. Đánh giá khả năng phân hủy Glyphosate bằng quá trình

Fenton điện hoá………………………………………………………………………………. 38

KẾT LUẬN …………………………………………………………………….. 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………… 43

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook