Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Đất Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 2010

I.GIỚI THIỆU

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Đất Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 2010 nhằm cung cấp các kiến thức về tài nguyên đất vùng đồng bằng sông Hồng : đặc điểm cơ bản đất đai, hiện trạng môi trường đất …một số kiến nghị về quy hoạch MTĐ vùng ĐBSH và vấn đề an ninh lương thực, một số giải pháp và chính sách nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên đất vùng ĐBSH.

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Đất Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 - 2010
Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Đất Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 2010

II MỤC LỤC

Chương 1. Tài nguyên đất vùng Đồng bằng sông Hồng

1.1 Đặc điểm cơ bản đất đai vùng ĐBSH6

 • 1.2 Phân loại theo đơn vị đất.
 • 1.3 Những vấn đề môi trường đất vùng ĐBSH (Diễn biến 5-10 năm)

1.3.1 Vấn đề đánh giá ô nhiễm đất

1.3.2 Tác động của hoạt động sản suất nông nghiệp đến môi trường đất

1.3.2.1 Sử dụng phân bón và năng suất lúa

1.3.2.2 Biến động tính chất môi trường đất do tác động của thầm canh lúa

1.3.3 Tác động của hoạt động làng nghề tới môi trường đất

1.3.4 Tác động của hoạt động sản xuất CN tới môi trường đất khu vực

1.3.4.1 Khu công nghiệp Vật Cách – Quán Toan – Hải Phòng

1.3.4.2 Nhà máy bia Thái Bình

1.4 Hiện trạng Môi trường đất vùng Đồng bằng sông Hồng

 1.4.1 Hiện trạng sử dụng và biến động diện tích đất vùng ĐBSH

1.4.2 Tính chất đất vùng ĐBSH phân theo các phụ vùng môi trường chức năng

1.4.2.1 Phụ vùng đồng bằng

1.4.2.2 Phụ vùng cửa sông ven biển

1.4.2.3 Phụ Vùng gò đồi trung du

Chương 2. Một sô kiến nghị về quy hoạch MTĐ vùng ĐBSH và vấn đề an ninh lương thực
 • 2.1 Ngưỡng chịu tải của đất

2.1.1 Thí nghiệm ảnh hưởng của Cu, Pb, Zn, Cd đến lúa non

2.1.2 Thí nghiệm ảnh hường của (Cu,Pb) đến giun đất và cây rau cải

2.1.3 Khả năng hấp phụ Cu2+ , Pb2+ trong đất phù sa sông Hồng

 • 2.2 Một sô kiến nghị về quy hoạch môi trường đất vùng ĐBSH

2.2.1 Dự báo tình hình sử dụng đất đến năm 2010

2.2.2 Quy hoạch môi trường đất vùng ĐBSH theo từng phụ vùng

 1. 2.3 Vấn đề an ninh lương thực của vùng
 2. Chương 3. Một số giải pháp và chính sách nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên đất vùng Đồng bằng sông Hồng
  • 3.1 Giải pháp

3.1.1 Ngành trồng lúa

3.1.2 Ngành rau xanh

3.1.3 Một số giải pháp quản lý sâu rầy tổng họp nhằm bảo vệ môi trường

3.1.4 Thực hiện cánh đồng 50 triệu đồng/ha

  1. 3.2 Có chính sách ưu đãi đối với đối với người nông dân

3.2.1 Cơ chế chính sách vê ruộng đất

3.2.2 Cơ chê chính sách về vốn

3.2.3 Cơ chế chính sách về thị trường

3.2.4 Cơ chế chính sách vê đào tạo nhân lực

3.2.5 Chính sách xoá đói giảm nghèo

3.2.6 Chính sách khoa học công nghệ và khuyên nông

  1. 3.3 Tổ chức chỉ đạo thực hiện
  2.  Các dự án ưu tiên triển khai
   1. 1. Xây dựng tiêu chuẩn môi trường nền của một sô’ loại hình khác nhau của đất phù
    1. 2. Vấn đê MTĐ vùng ven đô – Quy hoạch vùng rau an toàn và hiệu quả kinh tế
    2. 3. Dự án vê cơ sở khoa học của sử dụng đất để đạt đựơc 50 triệu đồng/ha và thu nhập 50 đồng/hộ/năm sa trồng lúa
   1. 3. Quy mô trang trại và vấn đề sử dụng đất bền vững, hiệu quả
   2. 4. Mô hình trồng hoa cây cảnh
  3. Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook