NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SẮT NANO XỬ LÝ NƯỚC Ô NHIỄM CRÔM VÀ CHÌ

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SẮT NANO XỬ LÝ NƯỚC Ô NHIỄM CRÔM VÀ CHÌ

 

I.GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SẮT NANO XỬ LÝ NƯỚC Ô NHIỄM CRÔM VÀ CHÌ 

 

Được nghiên cứu lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1959 bởi nhà vật lý học người Mỹ Richard Feynman, song chỉ bắt đầu thu được thành quả trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây, công nghệ nano đã tạo ra một cuộc cách mạng đối với khoa học nhân loại. Với rất nhiều triển vọng ứng dụng, những hạt phân tử nano với kích thước bé nhỏ 1nm=10-9m đã mở đường cho một xu hướng phát triển mới của tương lai.

Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành xây dựng luận văn với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sắt nano để xử lý nước ô nhiễm crôm và chì”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm các nội dung sau: Nghiên cứu quá trình chế tạo sắt nano và nano lưỡng kim. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải ô nhiễm rôm và chì bằng sắt nano và nano lưỡng kim. Ứng dụng sắt nano và nano lưỡng kim vào xử lý nước thải Khu công nghiệp Phố Nối A.

 

crom

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC HÌNH 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 
MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU ……………. 13

1.1. Tổng quan về crom và chì ……………………………….. 13

1.1.1. Nguồn gốc, tính chất hóa lý, các dạng tồn tại của crom và chì … 13

1.1.1.1. Crom ……………………………………………….. 13

1.1.1.2. Chì……………………………………………………. 16

1.1.2. Nguyên nhân gây ô nhiễm crom và chì ở trong nước … 19

1.1.2.1. Crom ……………………………………………….. 20

1.1.2.2. Chì……………………………………………………. 25

1.1.3. Ảnh hưởng độc hại của Cr và Pb đối với con người và sinh vật … 30

1.1.3.1. Ảnh hưởng của crom ………………………… 30

1.1.3.2. Ảnh hưởng của Pb ……………………………. 33

1.2. Một số phương pháp xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng. … 35

1.2.1. Phương pháp xử lý lý học ……………………………. 35

1.2.2. Phương pháp xử lý hóa học và hóa lý ………….. 36

1.2.3. Phương pháp sinh học. ………………………………. 37 

1.3. Khái quát về nano …………………………………………… 38

1.3.1. Công nghệ nano ………………………………………… 38

1.3.2. Vật liệu nano ……………………………………………… 38

1.3.2.1. Khái niệm ………………………………………… 38

1.3.2.2. Tính chất của vật liệu nano ……………….. 39

1.3.2.3. Các phương pháp chế tạo vật liệu nano … 40

1.3.2.4. Một số ứng dụng của vật liệu nano …… 46

1.3.3. Giới thiệu về vật liệu chứa sắt nano và nano lưỡng kim … 50

1.3.3.1. Tính chất của hạt sắt nano ……………….. 50

1.3.3.2. Tính chất của hạt nano lưỡng kim …….. 51

1.4. Tổng quan về khu công nghiệp Phố Nối A ……….. 53

1.4.1. Giới thiệu chung ………………………………………… 53

1.4.2. Hiện trạng môi trường nước thải khu công nghiệp Phố Nối A … 55 

CHƯƠNG 2:
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU … 57 

2.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………. 57 

2.2. Nội dung nghiên cứu ……………………………………… 57 

2.3. Phương pháp nghiên cứu ………………………………. 57

2.3.1. Hóa chất và thiết bị …………………………………………… 57

2.3.1.1. Hoá chất ………………………………………………… 57

2.3.1.2. Thiết bị sử dụng ……………………………………… 58

2.3.2. Phương pháp xác định nước ô nhiễm Cr và Pb……. 58

2.3.3. Chuẩn bị vật liệu sắt nano, nano lưỡng kim ………… 58

2.3.3.1. Điều chế sắt nano …………………………………… 58

2.3.3.2. Điều chế nano lưỡng kim (Fe – Cu) …………… 59

2.3.4. Phân tích các đặc tính của vật liệu …………………….. 59

2.3.5. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý

nước ô nhiễm Cr và Pb bằng sắt nano, nano lưỡng kim … 60

2.3.5.1. Đối với Cr(VI) …………………………………………..60

2.3.5.2. Đối với chì ……………………………………………… 61

2.3.6. Đánh giá hiệu quả xử lý nước ô nhiễm Cr và Pb của

vật liệu sắt nano và nano lưỡng kim. …………………………… 62

CHƯƠNG 3:
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ….. 64 

3.1. Kết quả điều chế sắt nano và nano lưỡng kim …. 64

3.1.1. Sắt nano ………………………………………………….. 64

3.1.1.1. Phổ nhiễu xạ tia X của sắt nano ………. 64

3.1.1.2. Ảnh chụp SEM của sắt nano ……………. 66

3.1.1.3. Ảnh chụp TEM của sắt nano ……………. 67

3.1.2. Nano lưỡng kim ………………………………………… 69

3.1.2.1. Phổ nhiễu xạ tia X của nano lưỡng kim … 69

3.1.2.2. Ảnh chụp TEM của nano lưỡng kim Fe-Cu … 70

3.2. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình

xử lý nước ô nhiễm Cr(VI) và Pb bằng sắt nano và

nano lưỡng kim…………………………………………………… 63  

3.2.1. Đối với Cr(VI) ………………………………………….. 72

3.2.2. Đối với chì……………………………………………….. 79 

3.3. Hiện trạng ô nhiễm nước tại khu công nghiệp

Phố Nối A của tỉnh Hưng Yên……………………………… 85 

3.4. Đánh giá hiệu quả xử lý nước ô nhiễm Cr và Pb

của vật liệu sắt nano và nano lưỡng kim. …………… 86

3.4.1. Thử nghiệm trong xử lý Cr ……………………… 86

3.4.2. Thử nghiệm trong xử lý chì …………………….. 87 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………… 88 

Kết luận …………………………………………………………….. 88 

Kiến nghị …………………………………………………………… 89 

PHỤ LỤC ………………………………………………. 96 
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………… 90 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook