Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bùn hạt hiếu khí trong xử lý nước thải giết mổ gia súc

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bùn hạt hiếu khí trong xử lý nước thải giết mổ gia súc

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bùn hạt hiếu khí trong xử lý nước thải giết mổ gia súc 

 

 Sự xuất hiện của bùn hạt hiếu khí có thể tạo ra xu hướng mới trong xử lý nước thải. Dựa vào những đặc tính riêng của bùn hạt có thể thấy được một số thuận lợi của bùn hạt như sau: (1) tải trọng hữu cơ cao ( lớn hơn 30 kg COD/m3.ngày (Thành, 2005)); (2) khả năng lắng nhanh của bùn hạt; (3) khả năng loại bỏ nitơ (Kreuk và cộng sự,2004)…dựa vào những thuận lợi của bùn hạt hiếu khí, bùn hạt có thể là một công nghệ xử lý hấp dẫn trong tương lai.

 Trên các cơ sở kết quả nghiên cứu được sẽ rút ra các kết luận về các vấn đề đạt được và các kiến nghị cần thiết như sau: Các kết luận Sự tạo thành bùn hạt hiếu khí. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo thành và phát triển của bùn hạt hiếu khí. Biến đổi kích thước bùn hạt hiếu khí. Nồng độ bùn hạt trong thiết bị phản ứng và nồng độ bùn trong dòng ra. Khả năng lắng của bùn hạt. Hiệu quả xử lý của bùn hạt. Các ưu điểm của bùn hạt so với bùn hiếu khí thông thường. 

 

 

LUẬN VĂN

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

Nhiệm vụ khoá luận tốt nghiệp
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Nhận xét của giáo viên phản biện
Nhận xét của giáo viên phản biện
Lời cảm ơn
Tóm tắt luận văn
Mục lục
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ, biểu đồ
Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt
Danh mục phụ lục
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.3 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 GIỚI THIỆU

2.2 SỰ HÌNH THÀNH VÀ ĐẶC TÍNH CỦA BÙN HẠT HIẾU KHÍ

2.2.1 Nguồn cacbon sử dụn tạo hạt.

2.2.2 Hình dạng bể phản ứng

2.2.3 Bùn giống

2.2.4 Đặc tính của bùn hạt hiếu khí

2.2.5 Chất mang cho bùn hạt hiếu khí

2.3 CÁC NHÂN TỐ KÍCH THÍCH SỰ HÌNH THÀNH HẠT HIẾU KHÍ 

2.3.1 Tính kỵ nước của tế bào

2.3.2 Tải trọng hữu cơ 11 2.3.3 Cation kim loại

2.3.4 Chất rắn lơ lửng và chất mang

2.4 SỰ HÌNH THÀNH BÙN HẠT HIẾU KHÍ

2.4.1 Sự hình thành hạt hiếu khí từ quá trình bùn hạt kỵ khí

2.4.2 Sự hình thành hạt hiếu khí từ quá trình bùn hoạt tính hiếu khí thông thường

2.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BÙN HẠT HIẾU KHÍ 

Amonia tự do

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 VẬT LIỆU VÀ VI SINH VẬT

3.1.1 Nước thải

3.1.2 Bùn giống

3.2 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM

3.3 NUÔI CẤT BÙN HẠT

3.3.1 Mô hình nghiên cứu và điều kiện vận hành hệ thống

3.3.2 Điều kiện vận hành

3.3.3 Sự tạo thành bùn hạt hiếu khí

3.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

3.4.1 Vận tốc lắng

3.4.2 Nồng độ sinh khối được lắng

3.4.3 Các thông số khác

3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 SỰ HÌNH THÀNH BÙN HẠT HIẾU KHÍ

4.1.1 Quá trình thích nghi ban đầu

4.1.2 Sự hình thành hạt hiếu khí

4.1.3 Chủng loại vi sinh và hình thái học của hạt

4.1.4 Sự phát triển kích thước hạt

4.1.5 Cơ chế hình thành hạt

4.2 ĐẶC TÍNH CỦA BÙN HẠT HIẾU KHÍ

4.2.1 pH

4.2.2 Oxy hoà tan

4.2.3 Nồng độ sinh khối

4.2.4 Nồng độ sinh khối đã lắng (hoặc tỷ trọng sinh khối)

4.2.5 Khả năng lắng. 36 4.2.6 Khả năng xử lý của hạt hiếu khí

4.2.7 Tải lượng shock trong bể phản ứng

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 KẾT LUẬN

5.2 KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook