NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT MIẾN CỰ ĐÀ BẰNG BÃI LỌC TRỒNG CÂY

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT MIẾN CỰ ĐÀ BẰNG BÃI LỌC

TRỒNG CÂY

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT MIẾN CỰ ĐÀ BẰNG BÃI LỌC TRỒNG CÂY

 

 Ở Việt Nam làng nghề chiếm vai trò vô cùng quan trọng đối với người dân ở các vùng nông thôn bởi lẽ nó giúp họ có cuộc sống ấm no ngay trên mảnh đất quê hương. Bên cạnh nhiều mặt tích cực các làng nghề đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường đi kèm lại rất trầm trọng và gây nhiều bức xúc cho xã hội. Theo thống kê, hiện nay nước ta có khoảng 1500 làng nghề, trong đó có gần 400 làng nghề truyền thống [2].

 

 Từ những thực tế trên, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải làng nghề sản xuất miến Cự Đà bằng bãi lọc trồng cây” nhằm mục đích cải thiện chất lượng môi trường làng nghề ở Việt Nam bằng phương pháp đơn giản, chi phí thấp và mang tính ứng dụng cao.  Mục đích của đề tài: Khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và tình trạng thải nước của làng nghề sản xuất miến Cự Đà. Xây dựng được mô hình thực nghiệm xử lý nước thải làng nghề sản xuất miến Cự Đà. Đánh giá được hiệu quả xử lý nước thải làng nghề sản xuất miến Cự Đà bằng bãi lọc trồng cây.

 

 

THỰC NGHIỆM

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………. i
LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………… ii
MỤC LỤC ………………………………………………………………….. iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU …………………………………………….. v
DANH MỤC HÌNH ẢNH ………………………………………………. vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ………………………………………………… viii
DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ …ix
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………… 1

1. Tính cấp thiết của đề tài …………………………………………………………. 1

2. Mục đích của đề tài ………………………………………………………………… 2

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu …………………………………………… 2

3.1 Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………….. 2

3.2 Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………….. 2

4. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………. 2

4.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu ………………………………. 2

4.2 Phương pháp khảo sát điều tra thực địa ……………………………….. 2

4.3 Phương pháp kế thừa ………………………………………………………….. 2

4.4 Phương pháp thực nghiệm bằng mô hình vật lý …………………….. 3

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
LÀNG NGHỀ CHẾ BIÊN LƯƠNG THỰC, THỰC
PHẨM Ở VIỆT NAM …………………………………………………… 4

1.1 Tình hình ô nhiễm nước thải làng nghề chế biến

lương thực, thực phẩm …………………………………………………………….. 4

1.2 Ô nhiễm môi trường do nước thải làng nghề

chế biến lương thực, thực phẩm ……………………………………………….. 6

1.3 Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn và khí thải …………………… 9

CHƯƠNG 2 CỞ SỞ LÝ THUYẾT ………………………………… 13

2.1 Xử lý nước thải làng nghề bằng phương pháp sinh học ……….. 13

2.1.1 Cơ chế xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học …………… 13

2.1.2 Phương pháp sinh học hiếu khí tự nhiên ……………………………. 14

2.1.3 Phương pháp sinh học hiếu khí trong điều kiện nhân tạo ……. 26

2.1.4 Phương pháp xử lý sinh học kỵ khí ……………………………………. 31

2.2 Một số nghiên cứu xử lý nước thải bằng bãi

lọc trồng cây ở Việt Nam …………………………………………………………… 33

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHU
VỰC NGHIÊN CỨU …………………………………………………… 35

3.1 Đặc điểm về làng nghề sản xuất miến Cự Đà ……………………….. 35

3.2 Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề sản xuất miến Cự Đà … 37

3.2.1 Thiết kế phiếu điều tra khảo sát môi trường làng nghề miến Cự Đà …. 37

3.2.2 Tổng hợp và xử lý số liệu điều tra khảo sát………………………… 38

CHƯƠNG 4
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM …… 52

4.1 Xây dựng quy trình và nội dung nghiên cứu thực nghiệm ……. 52

4.2 Thiết kế mô hình thực nghiệm …………………………………………….. 53 

4.2.1 Chế tạo mô hình thực nghiệm ………………………………………….. 53

4.2.2 Dụng cụ và thiết bị sử dụng trong thí nghiệm ……………………. 54

4.2.3 Lấy mẫu nước thải sử dụng trong nghiên cứu …………………… 59

4.2.4 Thực vật sử dụng trong mô hình thực nghiệm …………………… 60

CHƯƠNG 5
TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU … 64

5.1 Đợt thí nghiệm 1: Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát

triển của thực vật được lựa chọn ……………………………………………… 64

5.1.1 Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển của thực vật

trong giai đoạn thích nghi ………………………………………………………… 64

5.1.2 Chế độ chăm sóc và vận hành mô hình thực nghiệm …………. 67

5.2 Đợt thí nghiệm 2: Tiến hành thực nghiệm khảo sát

với nước thải nhân tạo …………………………………………………………….. 67

5.2.1 Nghiên cứu công thức vật liệu lọc ……………………………………. 67

5.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tải trọng thủy lực đầu vào

đến mô hình bãi lọc ………………………………………………………………… 71

5.3 Đợt thí nghiệm 3: Tiến hành thực nghiệm đối với nước

thải làng nghề sản xuất miến Cự Đà ………………………………………… 73

5.3.1 Nghiên cứu ngưỡng chịu tải lượng nước thải dòng

vào của mô hình bãi lọc …………………………………………………………. 73

5.3.2 Thí nghiệm khảo sát hiệu quả xử lý nước thải làng

nghề sản xuất miến Cự Đà bằng bãi lọc trồng cây ……………………. 77

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………….. 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………… 86
PHỤ LỤC …………………………………………………………………. 87 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook