NGHIÊN CỨU THU HỒI NHÔM VÀ SẮT TỪ BÙN ĐỎ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ALUMIN TÂY NGUYÊN

NGHIÊN CỨU THU HỒI NHÔM VÀ SẮT TỪ BÙN ĐỎ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ALUMIN TÂY NGUYÊN

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU THU HỒI NHÔM VÀ SẮT TỪ BÙN ĐỎ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ALUMIN TÂY NGUYÊN 

 

 Bảo vệ môi trường đang trở thành vấn đề cấp bách đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật, vấn đề tốc độ, khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các nội dung của tăng trưởng kinh tế không còn là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với mỗi nền kinh tế. Mối quan tâm lớn nhất hiện nay đó là xử lý những hậu quả do yếu tố kỹ thuật của nền kinh tế đó mang lại, đồng thời sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 

 Xuất phát từ các đề cập trên, chúng tôi chọn đề tài: Nghiên cứu thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây Nguyên” nhằm xử lý bã thải bùn đỏ theo hướng thu hồi sắt và nhôm phục vụ ngành công nghiệp luyện kim với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác hại môi trường do ngành công nghiệp sản xuất alumin gây ra. Các nội dung chính của đề tài bao gồm: Nội dung 1: Nghiên cứu đặc tính hóa – lý và thành phần khoáng vật bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây Nguyên; Nội dung 2: Nghiên cứu khả năng thu hồi nhôm từ bùn đỏ. Hoạt động 1: Lựa chọn phương pháp thu hồi; Hoạt động 2: Nghiên cứu điều kiện tối ưu thu hồi nhôm từ bùn đỏ; Nội dung 3: Nghiên cứu khả năng thu hồi sắt từ bùn đỏ; Nội dung 4: Đề xuất quy trình thu hồi nhôm và sắt từ bùn đỏ. 

 

 

tây nguyên

 

 

II. MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………… 1 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………………………. 3

1.1.QUẶNG BÔXIT VÀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN QUẶNG BÔXIT …………….. 3 

1.2.QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHÔM TỪ QUẶNG BÔXIT ……………………………… 6 

1.3.BÙN ĐỎ VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN BÙN ĐỎ ……..7 

1.3.1.Bùn đỏ ………………………………………………………………………………………….. 7 

1.3.2.Các vấn đề môi trường liên quan đến bùn đỏ ………………………………….. 11 

1.3.3.Tình hình nghiên cứu xử lý và tái sử dụng bùn đỏ trên thế giới và ở VN …13 

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …. 17 

2.1.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………… 17 

2.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………… 17 

2.2.1.Phương pháp thu thập tài liệu ………………………………………………………… 17 

2.2.2.Phương pháp điều tra khảo sát thực địa …………………………………………. 17 

2.2.3.Phương pháp lấy mẫu hiện trường ………………………………………………….. 18 

2.2.4.Các phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ……………………… 18 

2.2.5.Phân tích mẫu, xử lý và tính toán số liệu ………………………………………….. 26 

2.3.THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………. 26 

2.3.1.Thiết bị nghiên cứu ………………………………………………………………………… 26 

2.3.2.Vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu ……………………………………………….. 27

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ……………. 29 

3.1.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA MẪU NGHIÊN CỨU ……… 29 

3.2.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÁCH NHÔM BẰNG KIỀM ………….. 32 

3.3.KẾT QUẢ NGHIÊN CƯU QUÁ TRÌNH THIÊU NHIỆT ĐỘ CAO ……………….. 33 

3.3.1.Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ Na2CO3 trong phối liệu khi thiêu .. 33 

3.3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ CaO trong phối liệu khi thiêu .. 34 

3.3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ quá trình thiêu …………….. 35 

3.3.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian quá trình thiêu …………….. 37 

3.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HÒA TÁCH ………………………………… 38 

3.4.1.Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ quá trình hòa tách ………….. 38 

3.4.2.Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian quá trình hòa tách …………. 39 

3.5.Đề xuất sơ đồ quy trình thu hồi nhôm từ bùn đỏ ………………………………….. 43 

3.6.ĐỀ XUẤT QUÁ TRÌNH THU HỒI SẮT TỪ BÃ CẶN SAU HÒA TÁCH …………………. 41 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ……………………………………………….. 44 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………….. 46 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook