NGHIÊN CỨU CHẤT CHỐNG DÍNH CHO QUẶNG DẠNG VIÊN TRONG CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP

NGHIÊN CỨU CHẤT CHỐNG DÍNH CHO QUẶNG DẠNG VIÊN TRONG CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU CHẤT CHỐNG DÍNH CHO QUẶNG DẠNG VIÊN TRONG CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP 

 

 Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành công nghiệp luyện kim vẫn đang chiếm giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước. Trong ngành công nghiệp luyện kim, quá trình luyện kim sắt là một trong những quá trình quan trọng nhất của công nghiệp nặng, sản phẩm chính của nó là gang và thép, những nguyên liệu cơ bản cho ngành công nghiệp cơ khí và gia công kim loại.

 

 Vì vậy, việc lựa chọn và thực hiện đề tài ” Nghiên cứu chất chống dính cho quặng dạng viên trong công nghệ luyện thép” là cần thiết và có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá được khả năng chống dính đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật trong việc chống dính cho quặng dạng viên trong công nghệ luyện thép.

 

 

luyện thép

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

MỞ ĐẦU ……………………………………………………… 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ……………………………. 3

1.1. Sơ lược về công nghệ luyện thép ………………………… 3 

1.1.1. Công nghệ luyện thép truyền thống …………………. 3 

1.1.2. Công nghệ hoàn nguyên trực tiếp ……………………. 3 

1.1.3. Sắt xốp ………………………………………………………….. 7 

1.2. Tình hình sản xuất sắt xốp trên thế giới và

ở Việt Nam ………………………………………………………………… 9 

1.2.1. Trên thê giới …………………………………………………… 9 

1.2.2. Ở Việt Nam …………………………………………………….. 11 

1.3. Tổng quan về công nghệ ép viên quặng sắt …………. 13 

1.4. Chất chống kết dính sử dụng trong quá

trình hoàn nguyên trực tiếp ……………………………………….. 16 

1.4.1.Sơ lược về chất chống kết dính ………………………… 16 

1.4.2. Chất chống dính bọc viên quặng trong công

nghệ luyện thép ………………………………………………………. 18 

1.4.3. Đặc tính vật lý, hóa học của chất chống dính

sử dụng trong công nghệ luyện thép ………………………… 20 

1.5. Các công nghệ chống dính đang được áp dụng ….. 23 

1.5.1. Phương pháp Midrex (USA – Đức) ……………………. 23 

1.5.2. Phương pháp đóng bánh (Germany- Nhật Bản) … 23 

1.5.3. Lưu trữ dưới không khí trơ (Đức) ……………………… 23 

1.5.4. Phương pháp khuôn Feuor (USA) …………………….. 24 

1.5.5. Quá trình Jaleel (Iraq) ……………………………………… 24

Chương 2.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU … 26

2.1. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………. 26

2.2. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………. 26 

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu …………………………. 26 

2.2.2. Phương pháp khảo sát thực tế ………………………… 26 

2.2.3. Phương pháp thực nghiệm………………………………. 26 

2.3.4. Phương pháp phân tích ………………………………….. 28 

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………….. 29 

3.1. Đặc tính của chất chống dính và bột quặng …………. 29 

3.1.1. Thành phần hóa học vôi bột được sư dung làm

chất chống dính trong nghiên cưu ……………………………. 29 

3.1.2. Thành phần của bột quặng sử dụng tạo viên ép … 30 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chống kết

dính cho viên quặng trong quá trình nung …………………… 30 

3.2.1. Ảnh hưởng của hàm lượng chất chống dính ………. 30 

3.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến khả năng bám

dính của chất chống dính lên bề mặt viên quặng …………. 32 

3.3. Ảnh hưởng của chất chống dính tới chất lượng viên

quặng hoàn nguyên ……………………………………………………. 34 

3.4. Ảnh hưởng của chất chống dính đến khả năng hoàn

nguyên trực tiếp viên quăng ……………………………………….. 36 

3.5. Đánh giá sơ bộ mức độ giảm thiểu tác động môi

trường của việc sử dụng vôi bột làm chất chống dính … 37 

3.5.1. Tác dụng của vôi bột trong việc khử S và P có

trong thành phần quặng …………………………………………….37 

3.5.2. Tác động gián tiếp của việc sử dụng vôi bột làm

giảm thiểu ô nhiễm môi trường …………………………………. 38 

3.6. Đề xuất quy trình chống dính cho quặng dạng viên … 40 

3.6.1. Một số yêu cầu chống dính cho viên quặng ………. 40 

3.6.2. Quy trình chống dính cho quặng dạng viên ……….. 40 

3.7. Đề xuất công nghệ sản xuất chất chống dính ……….. 43 

3.7.1. Yêu cầu kỹ thuật của chất chống dính ………………. 43 

3.7.2. Các quy trình chế tạo chất chống dính đang áp dụng … 43 

3.7.3. Tác động đến môi trường trong san xuất chất chống dính … 43 

3.7.4. Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất chất

chống dính an toàn với môi trường …………………………… 45 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………. 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………… 49
PHỤ LỤC ……………………………………………………. 51 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook