NGHIÊN CỨU CẢI TẠO NÂNG CẤP NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ PHAN RANG- THÁP CHÀM

 

NGHIÊN CỨU CẢI TẠO NÂNG CẤP NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ PHAN RANG-

THÁP CHÀM

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU CẢI TẠO NÂNG CẤP NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ PHAN RANG- THÁP CHÀM

 

 Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là đô thị có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, quy mô đất đai và cơ sở hạ tầng để phát triển mở rộng xây dựng đô thị. Thành phố đã và đang thu hút khá nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước làm tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá tăng nhanh. Các khu dân cư mới được hình thành và sự gia tăng dân số gây áp lực tới môi trường, đặc biệt là tài nguyên nước.

 

 Chính vì vậy việc “Nghiên cứu cải tạo nâng cấp nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Phan Rang – Tháp Chàmlà nhu cầu tất yếu cho hệ thống XLNT đô thị, nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, cải thiện vệ sinh môi trường tạo điều kiện phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tính toán thiết kế nâng cấp cải tạo các công trình trong nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đáp ứng yêu cầu đạt loại A theo QCVN 14:2008/BTNMT.

 

 

THÁP CHÀM

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CAM ĐOAN …………………………………………. i
LỜI CẢM ƠN …………………………………………….. ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH ………………………………. vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU ……………………………. vii
DANH MỤC VIẾT TẮT ……………………………….. viii

1. Tính cấp thiết của Đề tài ……………………………………… 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ……………………………. 2

3. Nội dung của đề tài ……………………………………………… 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn……. 3 

4.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………… 3 

4.2. Phạm vi nghiên cứu …………………………………………. 3 

4.3. Phương pháp nghiên cứu …………………………………. 3

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN …………………………. 4

1.1. Giới thiệu về thành phố Phan Rang – Tháp Chàm … 4 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên ………………………………………….. 5

1.1.1.1. Vị trí địa lý ……………………………………………. 5

1.1.1.2. Đặc điểm địa hình ………………………………… 6

1.1.1.3. Đặc điểm khí hậu …………………………………. 6

1.1.1.4. Đặc điểm thuỷ văn ……………………………….. 7

1.1.1.5. Địa chất thuỷ văn ………………………………….. 8

1.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội …………………………………… 8

1.1.2.1. Dân số ………………………………………………….. 8

1.1.2.2. Về kinh tế ……………………………………………… 9

1.1.2.3. Về Giáo dục và đào tạo …………………………. 11

1.1.2.4. Về y tế ………………………………………………….. 11

1.1.2.5. Về dịch vụ du lịch ………………………………….. 11

1.1.2.6. Về công nghiệp …………………………………….. 12

1.1.2.7. Về nông nghiệp – thủy sản ……………………… 12

1.2. Hiện trạng hệ thống nước của thành phố ……………… 12 

1.2.1. Hiện trạng cấp nước ………………………………………… 12

1.2.2. Hiện trạng hệ thống thu gom và xử lý nước thải …. 14

1.3. Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt …………. 17

1.3.1. Xử lý bằng phương pháp cơ học ……………………….. 17 

1.3.2. Xử lý bằng phương pháp sinh học …………………….. 18

1.3.2.1. Trong điều kiện tự nhiên ………………………… 18

1.3.2.2. Xử lý sinh học hiếu khí trong điều kiện

nhân tạo …………………………………………………………… 19

1.3.2.3. Xử lý sinh học kỵ khí trong điều

kiện nhân tạo …………………………………………………… 27

1.3.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

và hóa lý ………………………………………………………………… 28 

1.3.4. Phương pháp khử trùng …………………………………. 29

1.3.5. Công trình xử lý bùn cặn ………………………………… 29

1.4. Một số công trình xử lý nước thải sinh

hoạt trong thực tế …………………………………………………….. 31

1.4.1. Trạm xử lý nước thải sinh hoạt thị trấn

Maryland, Virginia: Công suất Q= 750 m3/ngđ………….. 31

1.4.2. Nhà máy xử lý nước thải Bắc Giang,

Công suất: Q=10 000 m3/ngđ …………………………………. 32

1.4.3. Nhà máy xử lý nước thải Nha Trang (Công

suất Q = 40000 m3/ngđ) ………………………………………… 34

CHƯƠNG 2
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CẢI
TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI …………… 36

2.1. Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước

thải sinh hoạt hiện có ………………………………………………. 36

2.2. Cơ sở đề xuất phương án thiết kế …………………….. 42

2.3. Đề xuất phương án nâng cấp hệ

thống xử lý nước thải sinh hoạt ……………………………… 43

2.3.1. Phương án 1: Sử dụng Công nghệ bể SBR …,… 43

2.3.2. Phương án 2: Sử dụng công nghệ Mương oxy hóa … 45

CHƯƠNG 3 –
THIẾT KẾ CẢI TẠO NÂNG CẤP HỆ
THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT …… 49

3.1. Tính toán công suất thiết kế …………………………… 49

3.2. Tính toán công trình ………………………………………. 52 

3.2.1. Song chắn rác ………………………………………….. 53

3.2.2. Bể lắng cát ………………………………………………. 53 

3.2.3. Mương oxy hóa ………………………………………… 55 

3.2.4. Bể lắng 2 …………………………………………………. 60 

3.2.5. Sân phơi bùn ……………………………………………. 64

3.2.6. Tính toán lượng hóa chất khử trùng …………… 65

3.2.7. Tổng hợp các hạng mục công trình ……………. 66

3.3. Tính toán cao trình …………………………………………. 67

3.3.1. Cao trình hồ khử trùng ………………………………. 67

3.3.2. Cao trình bể lắng 2 ……………………………………. 67 

3.3.3. Cao trình mương oxy hóa …………………………… 68

3.3.4. Cao trình cụm xử lý cơ học ………………………… 68

3.4. Khái toán kinh tế cho hệ thống ……………………….. 69

3.4.1. Chi phí phần xây dựng và thiết bị ………………… 69

3.4.1.1. Cụm xử lý cơ học …………………………….. 69

3.4.1.2. Mương oxy hóa ……………………………….. 70

3.4.1.3. Bể lắng 2 ………………………………………… 71

3.4.1.4. Sân phơi bùn …………………………………… 72

3.4.1.5. Trạm bơm bùn ………………………………… 72

3.4.1.6. Trạm bơm nước tuần hoàn ………………. 73

3.4.1.7. Thiết bị phòng thí nghiệm ………………… 73

3.4.1.8. Hạng mục khác ………………………………. 74 

3.4.2. Chi phí vận hành ……………………………………….. 75

3.4.2.1. Chi phí hóa chất ……………………………… 75

3.4.2.2. Chi phí năng lượng ………………………….. 75

3.4.2.3. Chi phí nhân công ……………………………. 75

3.4.2.4. Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa ……….. 75

3.4.2.5. Chi phí xử lý 1m3 nước thải ……………… 76

CHƯƠNG 4 –
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG … 77

4.1. Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng hệ thống …. 77

4.1.1. Cụm xử lý cơ học ………………………………………. 77 

4.1.2. Mương oxy hóa …………………………………………. 78 

4.1.3. Bể lắng 2 ………………………………………………….. 79

4.2. Bảo trì hệ thống ……………………………………………… 80

4.2.1. Tổng quan ………………………………………………… 80

4.2.2. Bảo trì an toàn …………………………………………… 80

4.2.3. Bảo trì đường ống ……………………………………… 81

4.2.4. Bảo trì các công trình …………………………………. 81

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ …………………………… 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………… 87

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook