NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH VỎ CHUỐI ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG ĐẠI BÁI, TỈNH BẮC NINH

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH VỎ CHUỐI ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG ĐẠI BÁI, TỈNH BẮC NINH

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH VỎ CHUỐI ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG ĐẠI BÁI, TỈNH BẮC NINH

 

 Các làng nghề truyền thống Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8%, làng nghề có tác động mạnh mẽ tới đời sống và bộ mặt nhiều vùng nông thôn, mang lại nhiều lợi nhuận kinh tế. Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nhiều làng nghề nhất nước ta. Hiện nay, toàn tỉnh có 62 làng nghề, trong đó có 30 làng nghề truyền thống và 32 làng nghề mới. 

 

 Trước tình hình môi trường làng nghề đang bị ô nhiễm, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu biến tính vỏ chuối để xử lý nước thải làng nghề đúc đồng Đại Bái, tỉnh Bắc Ninh” nhằm xử lý độ màu, COD, Cu2+ và Fe3+ nâng cao hiệu suất xử lý với chi phí thấp, giảm thiểu những tác động xấu tới môi trường xung quanh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Mục tiêu nghiên cứu – Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xử lý độ màu, COD, Cu2+ và Fe3+ trong nước thải làng nghề đúc đồng bằng vỏ chuối.

 

 

BẮC NINH

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CAM ĐOAN …………………………………….. i
LỜI CẢM ƠN …………………………………………. ii
MỤC LỤC ……………………………………………… iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH ………………………….. vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU ……………………….. vii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ……………………………. viii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT …………… x
MỞ ĐẦU ………………………………………………. 1
CHƯƠNG 1 –
TỔNG QUAN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU … 4

1.1. Giới thiệu về làng nghề Đại Bái ………………….. 4

1.1.1. Điều kiện tự nhiên – Kinh tế xã hội

làng nghề Đại Bái …………………………………………… 4

1.1.1.1. Điều kiện tự nhiên ………………………. 4 

1.1.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội …………….. 5 

1.1.2. Công nghệ và quy trình sản xuất của

làng nghề đúc đồng Đại Bái …………………………… 8

1.1.2.1. Công nghệ …………………………………. 8 

1.1.2.2. Quy trình sản xuất ………………………. 9 

1.1.3. Các nguồn gây ô nhiễm của làng nghề ….. 13

1.1.3.1. Môi trường nước ………………………… 13 

1.1.3.2. Môi trường không khí …………………. 14 

1.1.3.3. Chất thải rắn ………………………………. 15 

1.1.4. Ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân…… 16

1.2. Giới thiệu về cây chuối ……………………………….. 17

1.2.1. Nguồn gốc và cấu tạo ……………………………. 17

1.2.1.1. Nguồn gốc loài thực vật ………………. 17 

1.2.1.2. Đặc điểm hình thái cây chuối ……….. 17 

1.2.1.3. Giá trị dinh dưỡng ………………………… 19 

1.2.2. Tình hình sản xuất chuối của thế giới

và Việt Nam ……………………………………………………. 20

1.2.2.1. Tình hình sản xuất chuối

trên thế giới …………………………………………….. 20 

1.2.2.2. Tình hình sản xuất chuối

ở Việt Nam ………………………………………………. 22 

1.2.3. Thành phần cấu tạo của vỏ chuối ……………. 23

1.2.4. Ứng dụng của vỏ chuối …………………………… 24

1.2.4.1. Dùng làm bánh than tổ ong …………… 24 

1.2.4.2. Xử lý nước thải …………………………….. 26 

1.2.5. Cơ sở lý thuyết xử lý nước thải bằn

vỏ chuối …………………………………………………………. 28

1.2.5.1. Cơ sở lý thuyết biến tính Cellulose

bằng axit citric ………………………………………… 28 

1.2.5.2. Phản ứng este hóa giữa cellulose

và axit citric …………………………………………….. 29

1.2.5.3. Hấp phụ ………………………………………. 30

CHƯƠNG 2.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU …………………………………………………….. 32

2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………… 32

2.1.1.Vỏ chuối ………………………………………………… 32

2.1.2. Nước thải ……………………………………………… 32

2.2. Phương pháp nghiên cứu …………………………… 33

2.2.1. Lấy mẫu và bảo quản nước thải ……………… 33

2.2.1.1. Lấy mẫu ……………………………………… 33

2.2.1.2. Vận chuyển và bảo quản mẫu ………. 34 

2.2.2. Dụng cụ, hóa chất …………………………………. 34

2.2.3. Xác định độ ẩm của vỏ chuối sau khi

phơi khô ………………………………………………………… 35

2.2.4. Quá trình biến tính vật liệu …………………….. 36

2.2.4.1. Sơ chế vỏ chuối ………………………….. 36 

2.2.4.2. Biến tính vỏ chuối ……………………….. 37 

2.2.5. Khảo sát sự ảnh hưởng của vật liệu biến tính

và không biến tính đến khả năng xử lý nước thải … 37

2.2.6. Khảo sát đặc điểm bề mặt của vật liệu

hấp phụ ………………………………………………………. 38

2.2.6.1. Đặc trưng SEM …………………………. 38 

2.2.6.2. Đặc trưng BET ………………………….. 38 

2.2.7. Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố tới

quá trình biến tính …………………………… 38

2.2.7.1. Ảnh hưởng của nồng độ axit tới

quá trình biến tính …………………………………. 38 

2.2.7.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung tới

quá trình xử lý nước thải ………………………. 39 

2.2.7.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ rắn:lỏng đến

quá trình biến tính vỏ chuối ………………….. 39 

2.2.7.4. Ảnh hưởng của thời gian đến quá

trình biến tính ……………………………………… 40 

2.2.8. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá

trình hấp phụ của vật liệu …………………………… 40

2.2.8.1. Ảnh hưởng của pH đến quá trình

hấp phụ ………………………………………………. 40 

2.2.8.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ vỏ chuối biến

tính đến khả năng hấp phụ …………………… 41 

2.2.9. Vận hành mô hình thực nghiệm …………. 41

2.2.9.1. Vận hành cột lọc với vật liệu vỏ

chuối biến tính ……………………………………… 41 

2.2.9.2. Vận hành cột lọc kết hợp với các

vật liệu khác ………………………………………… 41 

CHƯƠNG 3:
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………………. 43

3.1. Chất lượng nước thải đầu vào ………………… 43

3.2. Khảo sát sự ảnh hưởng của vật liệu biến tính

và không biến tính đến khả năng xử lý nước

thải ……………………………………………………………….. 44

3.3. Khảo sát đặc điểm bề mặt của vật liệu

hấp phụ ………………………………………………………… 45

3.3.1. Đặc trưng SEM ………………………………….. 45

3.3.2. Đặc trưng BET …………………………………… 46

3.4. Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố tới quá

trình biến tính ……………………………………………….. 48

3.4.1. Ảnh hưởng của nồng độ axit tới quá

trình biến tính …………………………………………….. 48

3.4.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung tới quá

trình xử lý nước thải …………………………………… 51

3.4.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ rắn:lỏng đến quá

trình biến tính vỏ chuối ………………………………. 53

3.4.4. Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình

biến tính …………………………………………………… 56

3.5. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá

trình hấp phụ của vật liệu ……………………………. 58

3.5.1. Ảnh hưởng của pH đến quá trình

hấp phụ…………………………………………………… 58

3.5.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ vỏ chuối biến

tính đến khả năng hấp phụ ………………………. 61

3.6. Vận hành mô hình thực nghiệm …………… 64

3.6.1. Vận hành cột lọc với vật liệu vỏ

chuối biến tính ………………………………………… 64

3.6.2. Vận hành cột lọc kết hợp với các

vật liệu khác …………………………………………… 67

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ …………………… 71
KẾT LUẬN ……………………………………… 71
KIẾN NGHỊ …………………………………….. 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………. 73
PHỤ LỤC ……………………………………….. 76

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook