NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG ĐẾN SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH SUỐI VĂN DƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG ĐẾN SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI

NẶNG TRONG TRẦM TÍCH SUỐI VĂN DƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG ĐẾN SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH SUỐI VĂN DƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Trong những năm gần đây, sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực thị xã Sông Công và địa bàn Thành phố Thái Nguyên diễn ra rất mạnh mẽ, đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế, góp phần giải quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, ngoài lợi ích kinh tế xã hội đạt được thì hiện trạng ô nhiễm môi trường do mặt trái của những hoạt động trên gây ra đang ở mức báo động. Môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư trong vùng.

Để đánh giá đầy đủ mức độ ô nhiễm kim loại nặng trên suối Văn Dương do khu công nghiệp Sông Công gây ra, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Sông Công đến sự tích luỹ một số kim loại nặng trong trầm tích suối Văn Dương tỉnh Thái Nguyên” được thực hiện nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong nước suối Văn Dương, đặc biệt là trong trầm tích do tác động của khu công nghiệp Sông Công. 

 

 

thái nguyên

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………. 0 
BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ………………….. 1 
MỤC LỤC ……………………………………………………………. 2 
DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………………. 5 
DANH MỤC CÁC HÌNH ………………………………………… 7 
MỞ ĐẦU …………………………………………………………….. 8 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN …………………………………… 10 

1.1. KHÁI QUÁT, ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC HẠI CỦA KIM LOẠI NẶNG … 10 

1.1.1. Khái niệm về kim loại nặng ……………………………………… 10

1.1.2. Đặc điểm và tác hại của một số kim loại nặng ………….. 10

1.1.2.1. Đặc điểm chung của kim loại nặng ………………… 10

1.1.2.2. Hàm lượng và độc tính của một số kim loại nặng … 11

1.2. Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM … 15 

1.2.1. Nguồn gốc gây ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường

đất, nước và trầm tích ……………………………………………………… 15

1.2.1.1. Nguồn phát tán kim loại nặng trong môi trường nước … 15

1.2.1.2. Nguồn gốc của kim loại nặng trong đất ………… 18

1.2.1.3. Nguồn gốc phát tán kim loại nặng trong trầm tích sông hồ … 20

1.2.2. Ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nước trên thế giới và Việt Nam … 24

1.2.2.1. Ô nhiễm kim loại nặng trong đất và trầm tích trên thế giới … 24

1.2.2.2. Hiện trạng ô nhiễm môi trường đất, nước tại Việt Nam … 25

1.3. CÁC DẠNG TỒN TẠI CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT,

TRẦM TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ………………………… 26 

1.4. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU … 32 

1.4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ……………………………… 32

1.4.1.1. Điều kiện tự nhiên …………………………………………. 32

1.4.1.2. Địa hình, địa mạo ………………………………………….. 35

1.4.1.3. Điều kiện khí hậu, thủy văn …………………………….. 35

1.4.1.4. Tình hình kinh tế- xã hội khu vực thị xã Sông Công … 37

1.4.1.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ……………………………. 41

1.4.1.6. Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thị xã Sông Công … 41

1.4.2. Thực trạng hoạt động sản xuất của Khu công nghiệp Sông Công … 43

1.4.2.1. Tình hình sản xuất của Khu công nghiệp sông Công … 43

1.4.2.2. Thực trạng thu gom và xử lý chất thải của KCN sông Công … 46

1.4.3. Đặc điểm suối Văn Dương ……………………………………………………………… 48

CHƯƠNG 2.
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU … 50 

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………. 50 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ………………………………………………. 50 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………… 50 

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ………………………. 50

2.3.2. Phương điều tra, phỏng vấn ngoài thực địa ……………….. 50

2.3.3. Phương pháp thu mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm … 51

2.3.3.1. Phương pháp lấy mẫu nước, mẫu đất và trầm tích trên thực địa … 51

2.3.3.2. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm … 55

2.2.4. Phương pháp kiểm soát chất lượng (QC) …………………… 57

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu ………………………………………… 57

CHƯƠNG 3.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ……………… 58 

3.1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐẤT KHU VỰC NGHIÊN CỨU … 58 

3.1.1. Hiện trạng môi trường nước………………………………………. 58

3.1.2. Hiện trạng môi trường đất ………………………………………… 61

3.2. ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG

CÔNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SUỐI VĂN DƯƠNG ………….. 62

3.3. ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI ĐẾN SỰ TÍCH LŨY KIM

LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH SUỐI VĂN DƯƠNG …………….. 64 

3.3.1. Một số tính chất của nước suối Văn Dương tại các điểm lấy

mẫu trầm tích …………………………………………………………………….. 64

3.3.2. Thành phần cấp hạt và chất hữu cơ tổng số trong trầm tích

suối Văn Dương ………………………………………………………………….. 65

3.3.3. Ảnh hưởng của nước thải đến sự tích lũy kim loại nặng trong

trầm tích suối Văn Dương ……………………………………………………. 67

3.3.3.1. Hàm lượng Pb, Cd, Zn tổng số trong trầm tích suối

Văn Dương …………………………………………………………………. 68

3.3.3.2. Các dạng kim loại Pb, Zn, Cd trong trầm tích suối

Văn Dương ………………………………………………………………… 71

3.3.3.3. Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp

Sông Công đến môi trường nước và tích lũy kim loại nặng

trong trầm tích suối Văn Dương …………………………………. 77

3.3.4. Quan hệ giữa các yếu tố môi trường đến sự tích lũy kim loại

nặng trong trầm tích …………………………………………………………. 78

3.4. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

KIM LOẠI NẶNG TRÊN SUỐI VĂN DƯƠNG …………………………. 82 

3.4.1. Biện pháp quản lý ……………………………………………………. 82

3.4.2. Biện pháp kỹ thuật ………………………………………………….. 82

3.4.2.1. Các phương án khống chế ô nhiễm không khí … 82

3.4.2.2. Các phương án khống chế ô nhiễm nguồn nước … 83

3.4.2.3. Xử lý chất thải nguy hại ………………………………… 83

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………. 84 

1. KẾT LUẬN ……………………………………………………………………. 84 

2 . KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………… 86 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………. 87 

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT ……………………………………………………….. 87 

TÀI LIỆU TIẾNG ANH ……………………………………………………….. 88 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook