MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN THIẾT BỊ TỔ HỢP AEROTEN – BIOFILTER

 

MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN THIẾT BỊ TỔ HỢP AEROTEN – BIOFILTER

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN THIẾT BỊ TỔ HỢP AEROTEN – BIOFILTER 

 

 Như chúng ta đã biết, quá trình xử lý nước thải là một quá trình phức tạp bao gồm các quá trình vật lý, chuyển hóa hóa học và chuyển hóa sinh học. Việc mô hình hóa các quá trình này cho phép chúng ta linh hoạt hơn trong tính toán thiết kế các quá trình xử lý nước thải trong công  tác bảo vệ môi trường. Xử lý bằng phương pháp sinh học hiện nay được xem là phương pháp phổ biến, được áp dụng rộng rãi để xử lý hầu hết các loại nước thải giàu hữu cơ như nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp nói chung, nước thải công nghiệp một số ngành điển hình như công nghiệp chế biến thực phẩm, nước thải bệnh viện, nước rác…

 

 

mô hình hóa quá trình xử

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tổng quan về quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí

1.1.1. Cơ sở lý thuyết

1.1.1.1. Xác định nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải

1.1.1.2. Xử lý nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí

1.1.2. Mô hình hóa quá trình xử lý nước thải

1.2. Qúa trình xử lý nước thải trong thiết bị Aeroten

1.2.1. Qúa trình trong thiết bị aeroten

1.2.2. Mô hình hóa quá trình xử lý nước thải trong thiết bị aeroten

1.2.2.1. Mô hình thủy động của aeroten

1.2.2.2. Mô hình đẩy ý tưởng

1.2.2.3. Mô hình aeroten với chế độ cấp phân tán nước thải

1.3. Lọc sinh học

1.3.1. Các quá trình cơ bản trong lọc sinh học

1.3.1.1. Chuyển khối qua màng thủy lực

1.3.1.2. Qúa trình trong màng sinh học

1.3.2.3. Qúa trình động học trong cột lọc sinh học

1.3.2. Các dạng thiết bị lọc sinh học

1.3.2.1. Bể lọc nhỏ giọt

1.3.2.2. Bể lọc ngập nước

1.3.3. Mô hình toán của quá trình xử lý nước thải bằng bể lọc sinh học

PHẦN 2:
THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG
OXY HÒA TAN VÀ TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH HÒA TAN
Ỏ TRONG HỆ XỬ LÝ AEROTEN- BIOFITER

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.1.1. Cơ sở tính toán thiết bị

a. Cơ sở tính toán Biofilter

b. Cơ sở tính toán aeroten

2.1.2. Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm

2.2. Thí nghiệm nghiên cứu quá trình hòa tan trong

thiết bị tổ hợp Aeroten- Biofilter
2.2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2.2. Mô tả thí nghiệm

2.3. Phân tích kết quả thực nghiệm

2.3.1. Mối quan hệ giữa lưu lượng tuần hoàn và hàm lượng oxy hòa tan

2.3.2. Mối quan hệ giữa chiều dày lớp vật liệu đệm

và hàm lượng oxy hòa tan

2.3.3. Mối quan hệ giữa đường kính ống phân phối dòng lỏng-

khí và hàn lượng oxy hòa tan trong bể aeroten

2.3.4. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến hàm lượng oxy hòa tan

2.3.5. Thiết lập phương trình tổng quát mô tả mối quan hệ giữa các thông

số thiết kết và hàm lượng oxy hòa tan trong tổ hợp thiết bị aeroten- biofilter

2.4. Ứng dụng mô hình để tính toán thiết bị tổ hợp AAO-BIOFILTER

a. Công nghệ xử lý nước thải AAO

b. Tính toán thiết bị tổ hợp AAO- BIOFILTER

PHẦN 3: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÓM TẮT LUẬN VĂN

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook