LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẤT THẢI HẦM Ủ BIOGAS LÊN AO NUÔI CÁ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẤT THẢI HẦM Ủ BIOGAS LÊN AO NUÔI CÁ

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẤT THẢI HẦM Ủ BIOGAS LÊN AO NUÔI CÁ 

 

 Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Chất Thải Hầm Ủ Biogas Lên Ao Nuôi Cá” nhằm xác định: Đặc điểm môi trường nước. – Sự tăng trưởng và năng suất của cá nuôi trong ao qua việc phân tích và so sánh hiệu quả kinh tế của mô hình có sử dụng sản phẩm sau hầm ủ với nguyên liệu được nạp theo tỷ lệ phối trộn PH+LB, PH+RU, PH và nuôi cá không sử dụng nước thải sau hầm ủ.

 

 Thí nghiệm được tiến hành tại xã Hòa An – huyện Phụng Hiệp – tỉnh Hậu Giang, nơi đây là một trong những vùng bị nhiễm phèn của tỉnh và có pH rất thấp (3 ÷ 4). Bón vôi kết hợp với phân chuồng và nước thải hầm ủ Biogas đã giúp làm gia tăng pH từ 3 lên 7 và duy trì tương đối ổn định đảm bảo cho quá trình ương nuôi cá.

 

 Sử dụng nước thải từ hầm ủ Biogas thay thế cho phân chuồng bón vào cho ao nuôi tăng pH và kích thích sự phát triển của thức ăn tự nhiên là vấn đề được quan tâm, nhất là đối với hộ dân có hầm ủ Biogas, vừa có thể giảm thiểu tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường vừa cải thiện được điều kiện nuôi thủy sản góp phần tăng thu nhập cho người dân.

 

 

tốt nghiệp

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………… i
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN …………………. ii
MỤC LỤC …………………………………………………………….. iii
DANH SÁCH HÌNH ………………………………………………… v
DANH SÁCH BẢNG ………………………………………………. vii 
TÓM TẮT ……………………………………………………………… viii
Chương 1
GIỚI THIỆU……………………………………………………………. 1 
Chương 2
LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU…………………………………………… 3

2.1 Tổng quan về Đồng Bằng Sông Cửu Long………………………… 3 

2.1.1 Giới thiệu chung…………………………………………………………… 3 

2.1.2 Tình hình nuôi trồng thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long … 4 

2.1.3 Tình hình chăn nuôi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long …………. 5

2.1.4 Vài nét về mô hình VACB ở Đồng Bằng Sông Cửu Long …. 6

2.2 Biogas và tình hình sử dụng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long … 7

2.2.1 Vài nét về Biogas…………………………………………………………. 7

2.2.2 Tình hình sử dụng Biogas ở Đồng Bằng Sông Cửu Long … 9

2.2.3 Sơ lược về hầm ủ EQ 1 và EQ 2 ……………………………………. 10

2.2.4 Ưu và khuyết điểm của hẩm ủ EQ 1và EQ 2 ………………….. 11

2.3 Tổng quan về địa điểm nghiên cứu …………………………………. 13

2.4 Sơ lược về đối tượng thí nghiệm ……………………………………. 14

2.4.1 Đặc điểm hình thái ……………………………………………………… 15

2.4.2 Môi trường sống ………………………………………………………… 15 

2.4.3 Đặc điểm dinh dưỡng …………………………………………………. 16

2.4.4 Đặc điểm sinh trưởng …………………………………………………. 16

2.4.5 Đặc điểm sinh sản ……………………………………………………… 16

2.5 các thông số kiểm soát môi trường nước ao nuôi cá ………. 16

2.5.1 pH …………………………………………………………………………….. 16

2.5.2 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD)………………………………………… 18

2.5.3 Nhu cầu oxy hóa học (COD)…………………………………………. 18

2.5.4 Lượng oxy hòa tan (DO) ……………………………………………… 19

2.5.5 Độ kiềm …………………………………………………………………….. 20

2.5.6 Tổng Nitơ (TN) …………………………………………………………… 20

2.5.7 Tổng Photpho (TP) …………………………………………………….. 21

2.5.8 Chất rắn lơ lửng (SS) ………………………………………………….. 22

2.5.9 Chất rắn lơ lửng bay hơi (VSS) ……………………………………. 23

2.5.10 Tổng coliform ………………………………………………………….. 23

2.5.11 Salmonella ………………………………………………………………. 23

2.6 Một số nghiên cứu có liên quan đến đề tài thực hiện……….. 23 

Chương 3
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU…. 29

3.1 Nội dung nghiên cứu………………………………………………………. 29

3.2 Thời gian và địa điểm …………………………………………………….. 29

3.3 Mô tả khái quát thí nghiệm ……………………………………………… 30

3.4 Nguyên liệu nạp vào hầm ủ …………………………………………….. 33

3.5 Phương pháp phương tiện thu và phân tích mẫu ……………. 33

3.6 Phương pháp phân tích các chỉ tiêu………………………………… 35

3.7 Phương pháp xử lý số liệu……………………………………………… 40

Chương 4
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ……………………………………. 41

4.1 Nguồn nguyên liệu nạp …………………………………………………… 41

4.2 Đối tượng nuôi ………………………………………………………………. 43

4.3 Kết quả thí nghiệm cá …………………………………………………….. 46

4.3.1 Trọng lượng cá ………………………………………………………….. 46

4.3.2 Tốc độ tăng trưởng trọng lượng cá theo ngày ……………… 48

4.3.3 Chiều dài cá ………………………………………………………………. 49

4.3.4 Tốc độ tăng trưởng chiều dài cá theo ngày ………………….. 51

4.3.5 Năng suất cá ……………………………………………………………… 53

4.3.6 Tỉ lệ sống sót …………………………………………………………….. 54

4.4 Kết quả phân tích nước…………………………………………………… 55 

Chương 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………….. 67

5.1 Kết luận ………………………………………………………………………….. 67

5.2 Kiến nghị ……………………………………………………………………….. 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 

 

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook