Luận văn Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom,vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội

Luận văn Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom,vận chuyển và xử lý chất thải rắn

trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội 

I. GIỚI THIỆU VỀ Luận văn Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom,vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội 

 

 Việt Nam là một quốc gia đang phát triển,có thu nhập thấp, để tồn tại trong cuộc cạnh tranh kinh tế quyết liệt của khu vực và toàn cầu, Việt Nam phải thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hoá dất nước. Quá trình đó đã gây sức ép lớn tới môi trường. Giải pháp đặt ra là chúng ta phải có sự kết hợp chặt chẽ quá trình phát triển với với các vấn đề môi trường, coi lợi ích môi trường là một yếu tố phải cân nhắc tới khi hoạch định các chính sách phát triển.

 Việt Nam đang ở trong quá trình phát triển kinh tế, đô thị hoá và hiện đại hoá nhanh. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dự báo đến năm 2010 tổng lượng chất thải phát sinh sẽ lên đến trên 23 triệu tấn và thành phần chất thải sẽ thay đổi từ chỗ dễ phân huỷ hơn sang ít phân huỷ hơn và nguy hại hơn. Các đô thị là nguồn phát sinh chính của chất thải sinh hoạt. Các khu đô thị tuy có dân số chỉ chiếm 24% dân số của cả nước nhưng lại phát sinh đến hơn 6 triệu tấn chất thải mỗi năm (tương ứng với 50% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của cả nước).

 

 

hoàng mai

 

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

 

LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………… 1
CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN … 4 

1.1. Khái niệm, phân loại chất thải rắn (CTR) ………………… 4 

1.1.1. Khái niệm CTR ………………………………………………….. 4 

1.1.2. Phân loại CTR …………………………………………………… 4 

1.1.3. Tác hại của CTR ……………………………………………….. 5 

1.2. Quản lý CTR ………………………………………………………….. 7 

1.2.1. Hệ thống thu gom …………………………………………….. 7 

1.2.1.2. Các loại dịch vụ thu gom CTR ………………….. 7 

1.2.2. Hệ thống vận chuyển ………………………………………… 9 

1.2.2.1. Hệ thống trung chuyển ……………………………. 9 

1.2.2.2. Phương tiện vận chuyển …………………………. 10 

1.2.3. Xử lý CTR …………………………………………………………. 10 

1.2.3.1. Xử lý CTR bằng phương pháp cơ học ………. 10 

1.2.3.2. Xử lý CTR bằng phương pháp chôn lấp:……. 11 

1.2.3.3. Xử lý CTR bằng phương pháp ủ sinh học làm phân compost … 12 

1.2.3.4. Xử lý CTR bằng phương pháp thiêu đốt ……. 13 

1.3. Kinh nghiệm quản lý CTR ở một số nước trên thế giới … 16 

1.3.1. Tình hình chung trên thế giới ……………………………… 16 

1.3.1.1. Phát sinh CTR ở Châu Á ………………………….. 18 

1.3.1.2. Thành phần CTR đô thị ……………………………. 19 

1.3.1.3. Tiêu hủy chất thải ……………………………………. 20 

1.3.2. Tình hình xử lý CTR ở một số nước. ……………………. 20 

1.3.2.1. Singapo ………………………………………………….. 20 

1.3.2.2. Thái Lan …………………………………………………. 21 

1.3.2.3. Công nghệ xử lý chất thải làm phân bón ở một số nước … 22 

1.4. Kinh nghiệm quản lý CTR ở Việt Nam: ……………………. 25 

1.4.1. Thu gom, vận chuyển ………………………………………… 25 

1.4.2.1. Một số công nghệ xử lý chất thải được sử dụng ở Việt Nam … 27 

1.4.2.2. Đánh giá chung về công nghệ xử lý chất thải xử dụng ở Việt Nam: .. 27 

CHƯƠNG II:
HIỆN TRẠNG THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CTR TRÊN
ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI … 29 

2.1. Tổng quan về quận Hoàng Mai ………………………………. 29 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên …………………………………………….. 29 

2.1.2. Tình hình kinh tế ………………………………………………. 31 

2.1.3. Tình hình văn hóa – xã hội ……………………………….. 32 

2.2. Hiện trạng môi trường quận Hoàng Mai ………………… 33 

2.2.1. Môi trường đất…………………………………………………. 33 

2.2.2. Môi trường nước………………………………………………. 33 

2.2.3. Môi trường không khí ………………………………………. 34 

2.2.4. Rác thải ………………………………………………………….. 35

2.3. Hiện trạng quản lý CTR ở quận Hoàng Mai ……………. 36 

2.3.1. Thu gom, vận chuyển ………………………………………. 36 

2.3.1.1. Quy trình công nghệ xúc rác tại các bể rác, xúc

rác vào các thùng chứa ……………………………………… 37

2.3.1.2. Quy trình công nghệ vận hành hệ thống chuyên

dụng thu gom rác lên ô tô ………………………………….. 37 

2.3.1.3. Khối lượng CTR thu gom, vận chuyển trên địa

bàn quận Hoàng Mai ………………………………………… 38 

2.3.1.4. Hiện trạng thu gom, vận chuyển trên địa bàn

6 phường do Đội VSMT Hoàng Mai phụ trách …….. 39 

2.3.2. Xử lý ………………………………………………………………. 40 

2.4. Đánh giá hiện trạng quản lý CTR trên địa bàn quận Hoàng Mai … 40 

CHƯƠNG III:
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ
LÝ CTR TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI … 43 

3.1. Biện pháp kỹ thuật………………………………………………… 43

3.1.1. Khu chôn lấp hợp vệ sinh …………………………………. 43 

3.1.2. Chế biến phân vi sinh (compost) ………………………. 47 

3.1.3. Xử lý chất thải có ứng dụng EM ………………………… 49 

3.2. Các biện pháp về mặt kinh tế, tài chính …………………. 50 

3.2.1. Thu phí vệ sinh và hợp đồng dịch vụ VSMT ……….. 50 

3.2.2. Trang bị cơ sở vật chất …………………………………….. 51 

3.3. Nâng cao chất lượng các phương pháp thủ công … 51 

3.3.1. Khâu thu gom rác thủ công ……………………………… 51 

3.3.2. Công tác thu gom vận chuyển chất thải phế thải xây dựng (PTXD) … 52 

3.3.3. Phân loại rác tại nguồn ……………………………………. 53 

3.4. Các biện pháp về mặt quản lý và chính sách ………… 55 

3.4.1. Các giải pháp về cơ chế chính sách …………………. 55 

3.4.2. Công tác kiểm tra, giám sát ……………………………… 56 

3.4.3. Về quản lý ……………………………………………………….. 57 

3.4.4. Nâng cao nhận thức cộng đồng ………………………… 58 

3.4.5. Biện pháp tuyên truyền vận động kiểm tra xử lý … 59 

3.5. Một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất ….. 59

KẾT LUẬN ……………………………………………………. 62 

 

 

Link Tham khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook