Hướng Dẫn Thiết Kế Đồ Án Môn Học Mạng Lưới Cấp Nước – Nguyễn Thị Hồng

I. Giới thiệu Hướng Dẫn Thiết Kế Đồ Án Môn Học Mạng Lưới Cấp Nước (NXB Xây Dựng 2008) – Nguyễn Thị Hồng

Tài liệu Hướng Dẫn Thiết Kế Đồ Án Môn Học Mạng Lưới Cấp Nước giúp sinh viên sẽ hiểu được kỹ hơn phần lý thuyết đã học đồng thời biết vận dụng sáng tạo giữa lý thuyết và thực tế sản xuất. Đồ án môn học bước đầu giúp cho sinh viên làm quen và tôn trọng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nước trong thiết kế công trình.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

Hướng Dẫn Thiết Kế Đồ Án Môn Học Mạng Lưới Cấp Nước - Nguyễn Thị Hồng
Hướng Dẫn Thiết Kế Đồ Án Môn Học Mạng Lưới Cấp Nước – Nguyễn Thị Hồng

II.MỤC LỤC

Lời nói đầu

PHẦN I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU                                                                                                  5

PHẦN II. NHŨNG TÀI LIỆU CẦN thiết khi thiết kế                                                                     5

PHẦN III. NỘI DUNG THIẾT KẾ                                                                                                      6

PHẦN IV. PHÂN BỐ THỜI GIAN                                                                                                     7

PHẦN V. MỘT SỐ CHỈ DẦN KHI TIẾN HÀNH TÍNH TOÁN THIÊT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

Phần thứ nhất: Chuẩn bị và tính toán lưu lượng                                                                         7

  1. I. Mô tả những điều kiện tự nhiên, địa hình trong phạm vi thiết kế 7
  2. Phân tích nhiệm vụ thiết kế 8

III. Xác định quy mô dùng nưóe và công suất của trạm bơm cấp nước. Lập bảng thống kê lưu lượng nước tiêu dímg cho thành phố theo từng giờ trong ngày                                                                      8

IV. Chọn chế độ làm việc của trạm bơm cấp II. Tính thể tích bể chứa và đài nước 13

Phần thứ hai: Tính toán và thiết kế mạng lưới cấp nước                          16

  1. Vạch tuyến mạng lưới cấp nước 16
  2. II. Xác định các trường hợp tính toán cần thiết cho mạng lưới cấp nước 19

III. Xác định chiều dài tính toán, lưu lượng dọc đường của các đoạn ống, lập sơ đồ tính toán các mạng lưới cho các trường hợp            19

IV. Tính toán thủy lực trong mạng lưới 26

V. Tính toán hệ thống vận chuyển nước từ trạm xử lý đến đầu mạng lưới và từ mạng lưới đến đài nước 32

VI. Tính toán chiều cao đài nước, cột áp công tác của máy bơm cấp II và áp lực tự do tại các nút trong mạng lưới

VII.   Tính toán thiết kế một vài chi tiết trong mạng lưới                                                                43

VIII.   Tính toán kinh tế mạng lưới                                                                                                 44

Phần thứ ba: Thể hiện bản vẽ                                                                                                          45

Phụ lục                                                                                                                                              49

Tài liệu tham khảo                                                                                                                            53

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook