HIỆN TRẠNG CỤM HỒ ĐIỀU HÒA AN BIÊN – TIÊN NGA (THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG) VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

 

HIỆN TRẠNG CỤM HỒ ĐIỀU HÒA AN BIÊN – TIÊN NGA (THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG) VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN HIỆN TRẠNG CỤM HỒ ĐIỀU HÒA AN BIÊN – TIÊN NGA (THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG) VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

 

 Các nghiên cứu, giải pháp để xử lý nước hồ đã được ứng dụng nhiều tại thành phố Hải Phòng và có hiệu quả đáng kể như vận dụng cân bằng nước hồ với thủy triều hay sử dụng phương pháp không sử dụng hóa chất như trồng thảm thủy sinh; tăng cường động vật đáy đặc hữu; nạo vét bùn; tính toán cân bằng về mật độ hồ với tốc độ phát triển kinh tế, dân số, xã hội (xây dựng hồ mới – hồ nhân tạo, rà soát xác định cụ thể diện tích, quy hoạch các hồ cũ). Tuy nhiên tại Hải Phòng, việc ứng dụng các thiết bị, công nghệ vào xử lý nước hồ còn ít, chủ yếu dừng ở các giải pháp đơn giản, ngắn hạn đôi khi công tác nghiên cứu chưa kỹ nên khó định lượng để đánh giá và duy trì kết quả lâu dài. Giải pháp cung cấp bổ sung oxy cho nước và vi sinh vật nhằm cải thiện chất lượng nước hồ nhận được sự quan tâm trong xã hội. Giải pháp này mở ra triển vọng cho việc nâng cao chất lượng nước các hồ tại khu vực.

 

 Mục đích nghiên cứu của Luận văn: Đề xuất các giải pháp quản lý và công nghệ cải thiện chất lượng nước cụm hồ điều hòa An Biên – Tiên Nga. Thử nghiệm giải pháp cung cấp bổ sung oxy nhằm cải thiện chất lượng nước tại hồ điều hòa Tiên Nga, từ đó tổng hợp và rút kinh nghiệm để áp dụng đối với hồ An Biên.

 

 

chất lượng nước

 

II. MỤC LỤC

 

 

LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………. i
LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………… ii
MỤC LỤC. ………………………………………………………….. iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ……… v
DANH MỤC BẢNG ……………………………………………… vi
DANH MỤC HÌNH ……………………………………………….. vii
MỞ ĐẦU…………………………………………………………….. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài …………………………………………………. 1

2. Mục đích nghiên cứu của Luận văn ………………………………… 2

3. Đối tượng, phương pháp và nội dung thực hiện ……………… 2

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn …………………………………………. 2

Chương 1.
GIỚI THIỆU VỀ HỒ ĐIỀU HÒA VÀ MỘT SỐ
GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ ….. 3

1.1. Giới thiệu về hồ điều hòa ……………………………………………… 3

1.1.1. Khái niệm về hồ điều hòa ………………………………………….. 5

1.1.2. Phân loại hồ điều hòa ……………………………………………….. 6

1.2. Vai trò của hồ điều hòa ………………………………………………….. 6

1.2.1. Vai trò điều tiết nước mưa ………………………………………….. 6

1.2.2. Tiếp nhận nước thải …………………………………………………… 7

1.2.3. Dự trữ nguồn nước cho các mục đích khác …………………. 7

1.2.4. Đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí, thể thao,

văn hóa, tạo cảnh quan môi trường ………………………………………. 8

1.2.5. Môi trường sinh thái, thích ứng và ứng phó với

biến đổi khí hậu và nhu cầu xã hội khác …………………………………. 8

1.2.6. Kết nối của hồ và kênh dẫn nước điều hòa ……………………. 9

1.3. Hệ sinh thái hồ điều hòa và thách thức với hệ sinh thái ……. 10

1.4. Tóm tắt văn bản pháp luật hiện hành

về hồ điều hòa ở Việt Nam ……………………………………………………… 12

1.4.1. Hệ thống luật, nghị định ……………………………………………….. 12

1.4.2.Văn bản dưới luật, nghị định ………………………………………….. 13

1.5. Tình hình nghiên cứu về hồ điều hòa………………………………… 14

1.6. Một số giải pháp cải thiện chất lượng nước hồ …………………. 15

Chương 2:
HIỆN TRẠNG CỤM HỒ AN BIÊN – TIÊN NGA ……………. 17 

2.1. Đặc điểm cụm hồ An Biên – Tiên Nga ………………………………… 18

2.1.1. Vị trí địa lý ……………………………………………………………………. 18

2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội và tự nhiên ………………………………. 22

2.1.3. Quy hoạch hệ thống thoát nước có liên

quan đến cụm hồ An Biên – Tiên Nga ………………………………………. 25

2.2. Hiện trạng môi trường cụm hồ An Biên – Tiên Nga …………….. 28

Chương 3.
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG
NƯỚC CỤM HỒ ĐIỀU HÒA AN BIÊN – TIÊN NGA …….. 38

3.1. Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp

cải thiện môi trường hồ An Biên – Tiên Nga ……………………………. 38

3.2. Kết quả thực hiện một số giải pháp cải thiện

chất lượng nước đối với hồ Tiên Nga …………………………………….. 41

3.2.1. Chuẩn bị tổ chức thực hiện giải pháp ……………………………. 41

3.2.2. Các giải pháp quản lý …………………………………………………… 44

3.2.3. Các giải pháp kỹ thuật …………………………………………………. 45

3.2.4. Kinh nghiệm từ thực tế hồ Tiên Nga ……………………………… 65

3.2.5. Đề xuất giải pháp với hồ điều hoà An Biên …………………….. 67

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ …………………………………………… 69

1. Kết luận ……………………………………………………………………………… 69

2. Kiến nghị ……………………………………………………………………………. 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………. 72
PHỤ LỤC.. ……………………………………………………………… 75

 

Link Tham Khảo

 

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook