Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường – Lê Xuân Phương

I. Giới thiệu Giáo Trình Vi Sinh Vật Môi Trường – Lê Xuân Phương

Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường – Lê Xuân Phương bao gồm 2 phần :

  • Phần 1: đại cương về vsv học môi trường
  • Phần 2: Vsv và các chất với quá trình sinh học trong công nghệ môi trường
Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường - Lê Xuân Phương
Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường – Lê Xuân Phương

II. MỤC LỤC

PHẦN I : ĐẠI CƯƠNG VỀ VI SINH VẬT HỌC MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 1 : HÌNH THÁI, CẤU TẠO VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA VSV

1.1 Đặc điểm chung của vi sinh vật
1.2 Các nhóm vi sinh vật chính
CHƯƠNG 2 : SINH LÝ ĐẠI CƯƠNG VI SINH VẬT
2.1 Dinh dưỡng của vi sinh vật
2.2 Trao đổi chất và trao đổi năng lượng của vi sinh vật
2.3 Ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài đến hoạt động của vi sinh vật
CHƯƠNG 3 : SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG
3.1 Môi trường đất và sự phân bổ của vi sinh vật trong đất
3.2 Môi trường nước và sự phân bổ của vi sinh vật trong nước
3.3 Môi trường không khí và sự phân bổ của vi sinh vật trong không khí .122
CHƯƠNG 4 : KHẢ NĂNG CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT CỦA VI SINH VẬT
TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

4.1 Khả năng chuyển hoá các hợp chất cacbon trong môi trường tự nhiên
4.2 Khả năng chuyển hoá các hợp chất nitơ trong môi trường tự nhiên của VSV
4.3 K/năng chuyển hoá các hợp chất phốt pho trong môi trường tự nhiên của VSV
4.4 K/năng chuyển hoá các hợp chất lưu huỳnh trong môi trường tự nhiên của VSV
CHƯƠNG 5 : Ô NHIỄM VI SINH VẬT
5.1 Nguyên nhân của vấn đề ô nhiễm vi sinh
5.2 Nhiễm trùng và khả năng chống đỡ của cơ thể
5.3 Một số vi sinh vật gây bệnh chính
5.4 Một số vi khuẩn gây bệnh khác
5.5 Vi sinh vật chỉ thị ô nhiễm
PHẦN II : VSV VÀ CÁC  CHẤT VỚI QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG VI : CƠ SỞ SINH HỌC CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

6.1 Tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay
6.2 Nguyên lý cơ bản của các quá trình
6.3 Một số loại vi sinh vật sử dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường
CHƯƠNG 7: TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
7.1 Vi sinh vật gây bệnh và chỉ tiêu vệ sinh về vi sinh vật trong nước cấp sinh hoạt
7.2 Sự nhiễm bẩn nguồn nước, quá trình tự làm sạch của nước nguồn (sông, hồ)
7.3 Các quá trình vi sinh vật trong các công trình xử lý nước thiên nhiên
7.4 Các hiện tượng bất lợi do sự phát triển vi sinh vật, sinh vật trong ống dẫn, công trình và thiết bị cấp nước, biện pháp khắc phục
7.5 Vi sinh vật với quá trình xử lý ô nhiễm môi trường nước
CHƯƠNG 8: TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI
8.1 Khái niệm về chất thải
8.2 Phân loại chất thải
8.3 Khái niệm về xử lý chất thải
CHƯƠNG 9: TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI
9.1 Nguyên lý của quá trình xử lý sinh học khí thải
9.2 Các hệ thống làm sạch không khí bằng phương pháp sinh học
Link download
4.5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook