Giáo trình Vi Hóa Sinh Kỹ Thuật Môi Trường – Nguyễn Trần Thiện Khánh

I. Giới thiệu Giáo trình Vi Hóa Sinh Kỹ Thuật Môi Trường

Giáo trình Vi Hóa Sinh Kỹ Thuật Môi Trường – Nguyễn Trần Thiện Khánh cung cấp các khái niệm cơ bản về sinh vật, hoạt động và ảnh hưởng tích cực tiêu cực của sinh vật đối với môi trường.

Giáo trình Vi Hóa Sinh Kỹ Thuật Môi Trường
Giáo trình Vi Hóa Sinh Kỹ Thuật Môi Trường

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. SINH VẬT TRONG CÁC NGUỒN NƯỚC TỰ NHIÊN

1 CÁC NGUỒN NƯỚC

2 SỰ NHIỄM BẨN NGUỒN NƯỚC

2.1. Nhiễm bẩn tự nhiên

2.2. Nhiễm bẩn nhân tạo

3 PHÂN LOẠI NGUỒN NƯỚC THEO MỨC ĐỘ NHIỄM BẨN

CHƯƠNG 2 VI SINH VẬT TRONG NƯỚC THẢI

1 LÝ THUYẾT XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẢNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

1.1. Xử lý hiếu khí

1.2. Xử lý kỵ khí

2 ĐỘNG HỌC CÁC QUẦN THỂ SINH VẬT TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XỬ

LÝ NƯỚC THẢI

2.1. Cùng tranh nhau một loại thức ăn

2.2. Loài này ăn loài khác

2.3. Mối quan hệ mật độ cá thể giữa các quần thể vi sinh vật

3 XỬ LÝ NƯỚC THÀI BẰNG CÁC QUÁ TRÌNH TỰ NHIÊN

3.1. Cánh đồng tưới, cánh đồng lọc

3.2. Hồ sinh vật hay hồ Oxy hóa

4 ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

4.1. Tăng trưởng tế bào

4.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất nền

4.3. Tăng trưởng tế bào và sử dụng cơ chất

4.4. Ảnh hưởng của chuyển hóa nội bào

4.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ

5 QUÁ TRÌNH TỰ LÀM SẠCH CỦA NGUỒN NƯỚC MẶT

5.1. Quá trình tự làm sạch

5.2. Vai trò của các loài thuỷ sinh vật trong quá trình tự làm sạch nguồn nước

5.3. Ảnh hưởng của các chất bẩn đối với nguồn nước

6. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

6.1. Bể lọc sinh học nhỏ giọt

6.2. Bể bùn hoạt tính

6.3. Bể Metan

6.4. Bể tự hoại

6.5. Bể lắng hai vỏ và bể lắng thường kết hợp lên men

CHƯƠNG 3. VI SINH VẬT TRONG CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ

1. VI SINH VẬT PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ

2. ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY CỦA VI SINH VẬT

2.1. Động học của quá trình phân hủy hiếu khí chất thải rắn hữu cơ

2.2. Động học của quá trình phân hủy kỵ khí chất thải rắn hữu cơ

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ

3.1. Các loại vi sinh vật

3.2. Các loại quá trình trao đổi chất của vi sinh vật

3.3. Nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển của vi sinh vật

4. COMPOST

4.1. Quá trình làm phân compost hiếu khí

4.2. Ưu điểm và nhược điểm của quá trình làm phân compost

5. BIOGAS

6. BÃI CHÔN LẮP

CHƯƠNG 4 VI SINH VẬT TRONG KHÔNG KHÍ

1. SỐ LƯỢNG VÀ CHUNG LOẠI VI SINH ỴẬT TRONG KHÔNG KHÍ

2. CÁC LOẠI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG KHÍ

3. KIỂM SOÁT VI SINH VẬT TRONG KHÍ

4. LẤY MẪU VI SINH VẬT TRONG KHÔNG KHÍ

5. ẢNH HƯỞNG CỦAMƯAĐỐI VỚI VI SINH VẬT TRONG KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 5 VI SINH VẶT GÂY BỆNH VÀ CÁC CHỈ TIÊU VỆ SINH

1.  NHỮNG VI SINH VẬT GÂY BỆNH

1.1. Khái niệm về dịch tế bào học và các đường truyền bệnh

1.2. Những bệnh truyền nhiễm qua nước

2. NHỮNG CHỈ TIÊU VỆ SINH VỀ VI SINH VẬT TRONG NƯỚC

2.1. Những khái niệm chung về những vi sinh vật chỉ thị vệ sinh

2.2. Đánh giá nước dừng để ăn uống

CHƯƠNG 6 CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

1. PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG BẢNG NHIỆT

1.1. Khử trùng trực tiếp bằng ngọn lửa

1.2. Khử trùng bằng nhiệt khô

1.3. Khử trùng bằng nước sôi

1.4. Khử trùng bằng Autoclave áp suất, nhiệt độ

1.5. Phương pháp khử trùng Fraction

1.6. Phương pháp khử trùng Pasteur

1.7. Khử trùng bằng dầu nóng

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG VẬT LÝ

2.1. Phương pháp lọc (Filtration)

2.2. Khử trùng bằng tia cực tím (Ultraviolet Light)

2.3. Các dạng tia khử trùng khác (Other Type of Radiaton)

2.4. Sóng siêu âm Ultrasonic Vibbration (U.V)

3. CÁC PHƯONG PHÁP BẢO QUẢN

3.1. Phương pháp làm khô

3.2. Phương pháp hạ nhiệt độ

4. CÁC NHÂN TỐ HÓA HỌC KHỬ TRÙNG QUAN TRỌNG

4.1. Halogen

4.2. Phenol và các họp chat phenol

4.3. Kim loại nặng

4.4. Alcohol (rượu)

5. CÁC NHÂN TỐ HÓA HỌC KHÁC

5.1. Formaldehyde

5.2. Ethylene Oxyde (EtO)

5.3. Glutaraldehyde.

5.4. Hydrogen Peroxyde (H2O2)

5.5. Xà bông và chất tẩy rữa

5.6. Thuốc nhuộm

5.7. Acid

BÀI THỰC HÀNH

BÀI 1: GIỚI THIỆU

BÀI 2: KIỂM TRA TỔNG SỐ VI KHUẨN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Ross E Mckinney.1962..Microbiology for Sanitary Engineers.McGraw – Hill book company. Inc.
  2. Giáo trình.1994.Các quá trình vi sinh vật trong các công trình cấp thoát nước. Trường đại học xây dựng.
  3. Odum.1976.Vi sinh vật học. Nhà xuất bản giáo dục.
  4. Anthony F Guady, Jr.1980.Microbiology for environmental scientists and engineer. McGraw – Hill book company, Inc.
  5. Hans G Schlegel.1997. General Microbilogy. Cambridge University Press
  6. Nguyễn Lâm Dũng .2002. Vi sinh vật học. Nhà xuất bản giáo dục.
  7. Christopher K mathews et all.2000.Biochemistry. Addison – Wesley Publishing Company.
  8. Tải Giáo trình Vi Hóa Sinh Kỹ Thuật Môi Trường tại đây:
  9. Link download
5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook