GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀU THỦY

ly thuyet tau thuy

PHẦN 1 : TĨNH HỌC TÀU THỦY

CHƯƠNG MỞ ĐẦU : GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ NGÀNH TÀU THUYỀN

CHƯƠNG 1 : TÍNH NỔI

BÀI 1 . CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN, ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG TRÊN NƯỚC TĨNH

  1. BÀI 2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG TÀU TRONG TRẠNG THÁI NỔI
  2. BÀI 3. TRỌNG LƯỢNG VÀ TRỌNG TÂM TÀU
  3. BÀI 4. CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH VÀ CÁC HỆ SỐ BÉO
  4. BÀI 5. ĐƯỜNG HÌNH VỎ TÀU
  5. BÀI 6. CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA THÂN TÀU
  6. BÀI 7. CÁC ĐƯỜNG CONG TÍNH NỔI
  7. BÀI 8. CÁC PHÉP TÍNH GẦN ĐÚNG
  8. BÀI 9. DỰ TRỮ TÍNH NỔI VÀ MẠN KHÔ

CHƯƠNG 2 : TÍNH ỔN ĐỊNH

BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH TÀU

BÀI 2. ỔN ĐỊNH BAN ĐẦU

BÀI 3. ẢNH HƯỞNG CỦA TRỌNG TRÊN TÀU ĐẾN ỔN ĐỊNH

BÀI 4. MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH NỔI VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH BAN ĐẦU

BÀI 5. CÂN BẰNG DỌC TÀU

BÀI 6. THƯỚC TẢI TRỌNG

BÀI 7. ỔN ĐỊNH GÓC LỚN

CHƯƠNG 3: TÍNH CHỐNG CHÌM

CHƯƠNG 4 : SỨC CẢN VỎ TÀU

CHƯƠNG 5 : CHÂN VỊT TÀU THỦY

CHƯƠNG 6 : LẮC TÀU

CHƯƠNG 7 : TÍNH ĂN LÁI

 

tham khảo

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook