Giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải – Trịnh Lê Hùng

I. Giới thiệu Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải

Giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải – Trịnh Lê Hùng trình bày những kiến thức cơ bản tối thiểu nhằm giúp cho người đọc muốn quan tâm hoặc đang tham gia vào vấn đề xử lý và quản lý nước thải hiện nay. Tác giả không đi sâu vào tất cả các phương pháp mà chỉ tập trung giới thiệu về phương pháp sinh học.

 

Giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải
Giáo trình Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải

II. MỤC LỤC

Phần một. GIỚI THIỆU CHUNG
Chương 1. NƯỚC VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

1.1. Nước tự nhiên

1.2. Nước thải

1.3. Phân loại nước thải

1.4. Các cấp độ xử lý

1.5. Các tiêu chuẩn chất lượng nước

Chương 2. ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU CỦA NƯỚC THẢI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU

2.1. Đặc trưng chủ yếu của nước thải

2.2. Các phương pháp phân tích xác định một số chỉ tiêu của nước thải

Phần hai. KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chương 3. XỬ LÝ CẤP I – TIỂN XỬ LÝ NƯỚC THẦI (XỬ LÝ SƠ BỘ)

3.1. Khảo sát và đánh giá mức độ ô nhiễm

3.2. Phương pháp trung hòa

3.3. Phương pháp lắng gạn

3.4. Phương pháp lắng nhanh

Chương 4. XỬ LÝ CẤP II – xừ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

4.1. Sử dụng vi sinh vật trong qưá trình, xử lý nước thải

4.2. Nguyên lý chung của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

4.3. Sự phát triển của tế bào và động học của phản ứng enzim

4.4. Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên tốc độ oxy hoá sinh hoá

4.5. Cấu trúc của các chất ô nhiễm và bùn hoạt tính

4.6. Các phương pháp hiếu khí

4.7. Các phương pháp yếm khí

4.8. Xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp

4.9. Xử lý bùn cặn

4.10. Các vấn đề cơ bản trong phân tích và thiết kế công trình xử lý nước thải

Chương 5. XỬ LÝ CẤP III – VI XỬ LÝ

5.1. Phương pháp hấp phụ

5.2. Phương pháp trao đổi ion

5.3. Phương pháp lọc màng

5.4. Phương pháp điện hoá

5.5. Phương pháp oxy hoá khử

5.6. Phương pháp diệt khuẩn

Phần ba. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chương 6. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

6.1. Công nghệ xử lý nước rác (nước được thu gom từ bãi chôn láp rác thải rắn sinh hoạt)

6.2. Công nghệ xử lý nước thải giặt mài quần áo

6.3. Công nghệ xử lý nước thải nhuộm

6.4. Công nghệ xử lý nứớc thải sản xuất hàng thủ công xuất khẩu

6.5. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt (áp dụng tại trường học Quốc tế Liên hiệp quốc thuộc khu đô thị Nam Thăng Long -Tây Hồ – Hà Nội)

6.6. Giới thiệu pilot xử lý nước sông Tô Lịch – Hà Nội

6.7. Công nghệ xử lý nước thải tẩy gỉ sắt để chế phẩm màu sắt oxyt

Chương 7. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

7.1. Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

7.2. Công nghệ xử lý nước thải giấy

7.3. Công nghệ xử lý nước thải làng nghề

7.4. Cải thiện các dòng sông nhỏ trong lòng thủ đô Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook