Giáo Trình Hướng dẫn Thực Tập Môi Trường Đồ Sơn – PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe

I. Giáo Trình Hướng dẫn Thực Tập Môi Trường Đồ Sơn

Giáo Trình Hướng dẫn Thực Tập Môi Trường Đồ Sơn – PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe nói về tổng quan chung về Đồ Sơn, các chuyên đề thực tập, địa chất – địa mạo Đồ Sơn – Hải Phòng, chất lượng nước biển Đồ Sơn,…

Đới ven bờ là vùng giao thoa, tương tác của nhiều quá trình tự nhiên và nhân sinh, nơi có nhiều loại hình tài nguyên, nhiều đối tượng khai thác, đông dân cư, dễ phát sinh nhiều vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường phức tạp. Đồ Sơn là một dãi đất đặc biệt của đới ven bờ Miền Bắc Viêt Nam.

Giáo trình ” Hướng dẫn thực tập tài nguyên môi trường Đồ Sơn” được biên soạn phục vụ cho môn học ” Thưc tập Tài Nguyên Môi Trường” theo chương trình đào tạo của khoa Môi Ttường.

Giáo Trình Hướng dẫn Thực Tập Môi Trường Đồ Sơn - PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe
Giáo Trình Hướng dẫn Thực Tập Môi Trường Đồ Sơn – PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe

 

 

II.MỤC LỤC

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC TẬP

1.1 Mục đích môn học

1.2 Phương pháp nguyên cứu chung

1.2.1 Nghiên cứu tài liệu thứ cấp

1.2.2 Quan sát thực tế

1.2.3 Phỏng vấn chính thức

1.2.4 Phỏng vấn bán chính thức và không chính thức

1.2.5 Phương pháp ma trận liệt kê, đánh giá hiện trạng sử dụng và tác động

1.2.6 Biểu đồ cơ cấu chức năng hoặc biểu đồ quan hệ ( phương pháp mạng lưới)

1.3 Các yếu cầu về chuyên môn đối với cán bộ hướng dẫn và sinh viên đợt thưc tập

1.3.1 Giảng dạy thực địa

1.3.2 Nghiên cứu cá nhân

1.3.3 Nghiên cứu theo nhóm

1.3..4 Nghiên cứu theo đoàn

1.3.5 Viết nhật ký thực tập

1.3.6 Tổ chức thị trường thông tin

1.3.7 Viết báo cáo thu hoạch

1.3.8 Hoạt động ngoại khóa

1.4 Đánh giá kết quả thực tập

 

Chương 2: TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐỒ SƠN

2.1 Khái quát điều kieenjj tự nhiên

2.1.1 Vị trí địa lý, địa hình và các hệ sinh thái

2.1.2 Đặc điểm khí hậu Đồ Sơn

2.1.3 Đặc điểm hải văn

2.2 Đặc điểm kinh tế xã hội

 

Chương 3: CÁC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

3.1 Địa chất môi trường vùng biển Đồ Sơn

3.1.1 Quy định chung

3.1.2 Tổng quan về ĐCMT vùng bờ biển Đồ Sơn

3.1.3 Hướng dẫn thực hiện bài thực tập chuyên đề

3.2 Tài nguyên nước Đồ Sơn

3.2.1 Quy định chung

3.2.2 Tổng quan về tài nguyên nước Đồ Sơn

3.2.3 Hướng dẫn thực hiên bài tập chuyên đề

3.3 Tài nguyên sinh vật Đồ Sơn

3.3.1 Quy định chung

3.3.2 Tổng quan về tài nguyên sinh vật  Đồ Sơn

3.3.3 Hướng dẫn thưc hiện bài tập chuyên đề

3.4 Tài nguyên Du lịch Đồ Sơn

3.4.1 Quy định chung

3.4.2 Tổng quan về tài nguyên du lịch Đồ Sơn

3.4.3 Hướng dẫn thưc hiện bài tập chuyên đề

3.5 Thu gom và xử lý rác dinh hoạt ở Đồ Sơn

3.5.1 Quy định chung

3.5.2 Tổng quan về hoạt động thu gom và xử lý chất thải ở Đồ Sơn

3.5.3 Hướng dẫn thực hiện nội dung bài tập chuyên đề

Download

5/5 - (1 bình chọn)