Giáo trình dao động kỹ thuật

gia trinh dao dong

I. Giới thiệu

Môn Dao động kĩ thuật giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý thuyết dao động, các dạng dao động tuyến tính hệ 1 bậc, 2 bậc hoặc n bậc tự do và các phương pháp tính toán, ứng dụng trong kỹ thuật.

II. Mục Lục

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DAO ĐỘNG

 • I. KHÁI NIỆM CHUNG
 • II. CÁC CÁCH BIỂN DIỄN DAO ĐỘNG
 • III. TỔNG HỘ VÀ PHÂN TÍCH CÁC DAO ĐỘNG
 • IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2. DAO ĐỘNG CỦA HỆ MỘT BẬC TỰ DO

 • I. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CỦA HỆ MỘT BẬC TỰ DO
 • II. DAO ĐỘNG TỰ DO KHÔNG CÓ LỰC CẢN
 • III. DAO ĐỘNG TỰ DO CÓ LỰC CẢN CỦA HỆ MỘT BẬC TỰ DO
 • IV. ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC CẢN ĐẾN BIÊN ĐỘ VÀ TẦN SỐ DAO ĐỘNG TỰ DO
 • V. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC CỦA HỆ MỘT BẬC TỰ DO
 • VI. HỆ SỐ KHUẾCH ĐẠI BIÊN ĐỘ VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH THƯỜNG GẶP VỀ DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC CỦA HỆ MỘT BẬC TỰ DO
 • VII. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC KHI CÓ SỨC CẢN MA SÁT KHÔ
 • VIII. CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II

CHƯƠNG 3. DAO ĐỘNG CỦA HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO

 • I. MÔ HÌNH CỦA HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN MÔ TẢ HỆ DAO ĐỘNG
 • II. DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO
 • III. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC CỦA HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO
 • IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3

PHỤ LỤC

Bảng 1 – BẢNG THỨ NGUYÊN MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG

Bảng 2 – NHỮNG BÔI SỐ VÀ ƯỚC SỐ CỦA ĐƠN VỊ ĐO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

3/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook