Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Phạm Ngọc Hồ

I. Giới thiệu Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường

Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Phạm Ngọc Hồ được biên soạn trong khuôn khổ của Đề án: ” Xây dựng năng lực quản lý môi trường ở Việt Nam”. Mục tiêu đào tạo của đề án là chương trình đào tạo Thạc sỹ do Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội thực hiện. Mục tiêu đặc biệt của đề án là tăng cường cung cấp các tài liệu tham khảo cho sinh viên.

Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐGTĐMT

1.1. sự ra đời và phát triển của ĐGTĐMT

1.2. Mục đích, ý nghĩa, đối tượng của ĐGTĐMT

1.3. Nội dung cơ bản của ĐGTĐMT

1.4. Mối quan hệ giữa ĐGTĐMT với phát triển kinh tế và các công cụ quản lý môi trường khác

1.5. Tổ chức và quản lý công tác ĐGTĐMT

1.6. Sử dụng kết quả ĐGTĐMT và các vấn đề đang đặt ra đối với ĐGTĐMT

CHƯƠNG 2: TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐGTĐMT

2.1. Quy trình chng

2.2. Lược duyệt

2.3. Xác định mức độ, phạm vi đánh giá

2.4. Lập đề cương, tham khảo ý kiến và chuẩn bị tài liệu

2.5. Phân tích, đánh giá tác động môi trường

2.6. Biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động

2.7. Lập báo cáo ĐGTĐMT

2.8. Xem xét, so sánh các phương án, dự án thay thế

2.9. Tham khảo ý kiến cộng đồng

2.10. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

2.11. Monitoring và kiểm toán môi trường khi thự hiện dự án

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP DÙNG TRONG ĐGTĐMT

3.1. Phương pháp liệt kê số liệu

3.2. Phương pháp danh mục

3.3. Phương pháp ma trận môi trường

3.4. Phương pháp sơ đồ mạng lưới

3.5. Phương pháp chập bản đồ môi trường

3.6. Phương pháp mô hình

3.7. Phương pháp phân tích chi phí, lợi ích mở rộng

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

4.1. Đánh giá tác động đến chất lượng môi trường không khí

4.2. Dự báo và đánh giá tác động tới môi trường nước mặt

 

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook