ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ ĐỀ XUẤT

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

 Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, quyết định sự thành công trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia [1]. Hiện nay nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt. Nhu cầu phát triển kinh tế nhanh với mục tiêu lợi nhuận cao, con người đã cố tình bỏ qua các tác động đến môi trường một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

 

 Đó là lí do tôi chọn đề tài: “Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng và đề xuất các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước” nhằm làm tiền đề cho việc xem xét, giải quyết các vấn đề môi trường và làm cơ sở để đề ra các biện pháp và đề xuất các biện pháp bảo vệ nguồn nước.

 

 

BẢO VỆ

 

 

II. MỤC LỤC

 

 

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN

1.1 Tổng quan sông Việt Nam

1.1.1. Hệ thống sông ngòi Việt Nam

1.1.2. Vai trò của các lưu vực sông

1.1.3. Hiện trạng chất lượng nước sông Việt Nam

1.1.4. Nguyên nhân gây ô nhiễm khu vực sông

1.1.5. Tác hại của việc ô nhiễm các lưu vực sông 

1.2. Giới thiệu hệ thống sông Hải Phòng

1.2.1. Vai trò của sông đối với Kinh tế – Xã hội Hải Phòng

1.2.2. Mạng lưới sông chính 8

1.2.3. Mạng lưới sông nhánh 

1.2.4. Hệ thống hồ điều hòa – kênh thoát nước

1.3. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Hải Phòng 

1.3.1. Các nguyên nhân tự nhiên

1.3.2. Nguyên nhân do con người 

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

2.2.2. Phương pháp quan trắc 

2.2.3. Phương pháp đánh giá

2.2.4. Dự báo và tính toán tải lượng ô nhiễm

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. HIện trạng môi trường nước lưu vực sông nghiên cứu

3.1.1. Đánh giá chất lượng nước sông dựa vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn 46 

3.1.2. Đánh giá mức độ ô nhiễm dựa trên chỉ số WQI

3.2. Chất lượng khu vực văn biển Hải Phòng

3.3. Dự báo tải lượng ô nhiễm tác động đến các lưu vực sông Hải Phòng

3.3.1. Tính toán tải lượng ô nhiễm từ các nguồn

trong năm 2015 và dự báo đến năm 2020 

3.3.2. Tải lượng ô nhiễm đưa vào các lưu vực sông

Hải Phòng trong thời điểm hiện tại và dự báo đến năm 2020

CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP VÀ QUẢN LÝ
VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020 

4.1. Giải pháp chính sách, quản lý 

4.2. Các biện pháp cự thể nhằm cải thiện chất lượng môi trường các sông

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Link Tham Khảo

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook