Estimation of CO2 emissions in the life cycle of roads through the disruption and restoration of environmental systems

CO2 emissions

I. GIỚI THIỆU

Estimation of CO2 emissions in the life cycle of roads through the disruption and restoration of environmental systems (Ước tính lượng khí thải CO2 trong chu kỳ sống của những con đường thông qua việc gián đoạn và phục hồi hệ thống môi trường)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Estimation of CO2 emissions in the life cycle of roads through the disruption and restoration of environmental systems
Estimation of CO2 emissions in the life cycle of roads through the disruption and restoration of environmental systems

TÓM TẮT

Ước tính lượng khí thải CO2 trong chu kỳ sống của những con đường thông qua việc gián đoạn và phục hồi hệ thống môi trường.

Ảnh hưởng của sự gián đoạn và phục hồi các hệ sinh thái trên cạn đã bị bỏ qua phần lớn khi tiến hành đánh giá các khí nhà kính (KNK) trong các dự án xây dựng đường. Đây là một quan trọng giám sát cho đất chuyển đổi chuyên sâu được tạo ra bởi sự phát triển cơ sở hạ tầng tuyến tính, cũng như sự phù hợp cho các biến cacbon kết hợp với sử dụng đất và sử dụng đất thay đổi theo quốc gia hàng tồn kho của khí thải nhà kính và các báo cáo toàn cầu.

Bài viết này mô tả việc thực hiện một pháp luận ology để phân loại các hệ thống môi trường trong đất sử dụng danh mục, để xác định trữ lượng carbon của họ (Thực vật và đất), và lượng khí thải CO2 và loại bỏ liên quan đến quản lý của họ ở các giai đoạn khác nhau của dự án xây dựng đường.

Các thủ tục được minh họa thông qua ứng dụng của nó trong các tác động  đánh giá các dự án đường bộ trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Phương pháp này tích hợp hiện đang có sẵn thông tin về trữ lượng các bon và xem xét các tiêu chuẩn kế toán áp dụng trong khí thải khí nhà kính quốc gia hàng tồn kho. Nó được thiết kế để trở thành một phần của một công cụ đánh giá thiếu cho phát thải KNK trong tuyến tính các dự án cơ sở hạ tầng.

Bốn trường hợp nghiên cứu được trình bày trong đó lượng khí thải từ sự đổ vỡ của môi hệ thống môi trong khoảng 0,55-3,66 kT CO2 km-1. Điều này thể hiện 5-13% tổng lượng khí thải ở giai đoạn xây dựng, và 3,5-7% số dư CO2 thuần, tức là, một khi hấp thụ carbon ban đầu bằng trồng phục hồi được giảm giá.

Kết quả cũng cho thấy rằng trong điều kiện lý tưởng lâu dài hiệu quả của việc phục hồi thậm chí có thể bù đắp đầy đủ tác động này, mặc dù điều kiện thực sự như vậy là xa là trường hợp trong sự phát triển bình thường của các đồn điền. Nghiên cứu này khẳng định tính đến có nên có hệ thống kết hợp với các phân tích sử dụng đất và sử dụng đất thay đổi vào việc đánh giá lượng khí thải nhà kính

dự án đường bộ để xem xét ra quyết định từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn bảo trì trong dự án đó.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook