Cơ Sở Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Lê Xuân Hồng

I. Giới thiệu về Giáo trình Cơ Sở Đánh Giá Tác Động Môi Trường

Cơ Sở Đánh Giá Tác Động Môi Truờng – Lê Xuân Hồng được biên soạn dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học nhiều năm của tác giả về môi trường trong thời gian công tác tại ” Trung tâm khảo sát, nghiên cứu và tư vấn môi trường biển”, Viện Cơ học thuộc Viện Khoa học Và Công nghệ Việt Nam. Đồng thời tác giả đã sử dụng tập các bài giảng về đánh giá tác động môi trường của chính tác giả biên soạn để giảng dạy trong 10 năm qua.

Cơ Sở Đánh Giá Tác Động Môi Trường - Lê Xuân Hồng
Cơ Sở Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Lê Xuân Hồng

II. MỤC LỤC

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Chương I. Những khái niệm cơ bản về tài nguyên và môi trường        

1. Môi trường

2. Tài nguyên

3. Phát triển kinh tế – xã hội

4. Đa dạng sinh học

5. Sự cố rủi ro môi trường

6. Xung đột môi trường

7. Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

8. Chất thải và rác thải

9. Môi trường biển

Chương II. Lịch sử phát triển và các yêu cầu của ĐTM

1. Sự ra đời của ĐTM

2. Định nghĩa, mục đích và ý nghĩa ĐTM

3. Nội dung ĐTM

4. Kiến thức khoa học cần thiết trong ĐTM

5. Các yêu cầu đối với ĐTM

6. Tổ chức và quản lý ĐTM

7. ĐTM và QLMT

Chương III. Các hoạt động phát triển của các ngành kinh tế – xã hội gây ô nhiễm và suy thoái môi trường

1. Công nghiệp và đô thị

2. Thủ công nghiệp và làng nghề

3. Nông nghiệp và phát triển nông thô

4. Lâm nghiệp Cơ Sở Đánh Giá Tác Động Môi Trường

5. Ngư nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản

6. Giao thông vận tải

7. Năng lượng và khai khoáng

8. Y tế và chất thải y tế

9. Công trình thuỷ lợi

10. Thương mại và du lịch

11. Tăng dân số, vòng luẩn quẩn của nghèo, đói.

12. Chiến tranh xung đột

Chương IV. Tiến trình và nội dung của đánh giá tác động môi trường
  1. 1. Lược duyệt các tác động môi trường

2. Đánh giá tác động môi trường sơ bộ hay gọi là đánh giá nhanh.

3. Đánh giá tác đông môi trường đầy đủ và chi tiết.

3.1 Công tác chuẩn bị cho ĐTM.

3.2 Xây dựng đề cương ĐTM.

3.3 Dự trù kinh phí và thời gian biểu thực hiện ĐTM.

3.4 Đề xuất các nhiệm vụ cơ bản trong ĐTM.

3.5 Nội dung thực hiện ĐTM đầy đủ và chi tiết.

Chương V. Các phương pháp kỹ thuật sử dụng trong ĐTM và quản lý môi trường (QLMT)

1 Phương pháp liệt kê số liệu. Cơ Sở Đánh Giá Tác Động Môi Trường

2 Phương pháp danh mục.

3 Phương pháp ma trận môi trường.

4 Phương pháp sơ đồ mạng lưới

5 Phương pháp chập bản đồ môi trường.

6 Phương pháp mô hình toán.

7 Phương pháp phân tích chi phí

8 Phương pháp kỹ thuật viễn thám

9 Phương pháp thông tin địa lý

PHẦN II: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỤ THỂ
Chương VI: ĐTM đối với các dự án phát triển xây dựng công trình

I ĐTM đối với dự án xây dựng các công trình thủy lợi

II ĐTM cho dự án xây dựng cảng biển.

Chương VII: ĐTM đô thị và công nghiệp

I ĐTM đối với các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp

II ĐTM công nghiệp khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng

III Đánh giá tác động ô nhiễm môi trường đô thị và khu công nghiệp.

IV Đánh giá hiện trạng chất thải rắn đô thị và công nghiệp.

Chương VIII: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực lãnh thổ

I Đánh giá hiện trạng môi trường của một một tỉnh (hoặc thành phố).

II Đánh giá hiện trạng môi trường biển ven bờ

III ĐTM của hoạt động phát triển du lịch.

Chương IX: ĐTM đôi với chất lượng môi trường

I Đánh giá hiện trạng môi trường nước Cơ Sở Đánh Giá Tác Động Môi Trường

II Đánh giá hiện trạng môi trường đất.

III Đánh giá hiện trạng môi trường không khí.

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều giáo trình tài liệu

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook