Catalytic reduction of nitric oxide by carbon monoxide over coal gangue hollow ball

Catalytic reduction

I. GIỚI THIỆU

Catalytic reduction of nitric oxide by carbon monoxide over coal gangue hollow ball (Xúc tác giảm lượng NOx bằng carbon monoxide trong quặng than đá rỗng)

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Catalytic reduction of nitric oxide by carbon monoxide over coal gangue hollow ball
Catalytic reduction of nitric oxide by carbon monoxide over coal gangue hollow ball

TÓM TẮT

Bài báo cáo này đánh giá việc sử dụng chất xúc tác bằng carbon monoxide trong quặng than đá rỗng để tăng hiệu quả xử lý lượng NOx.

Các tác dụng xúc tác của gangue than đá bóng rỗng với các lỗ mở trên NO giảm bởi CO trong tầng sôi là điều tra và động học cho việc giảm xúc tác của NO bằng CO được đánh giá. Trong trường hợp không có nước hơi tại 773-923 K, hằng số tốc độ phản ứng là NO tỷ lệ giảm nhanh chóng tăng theo thời gian cư trú phản ứng ở giai đoạn ban đầu (b1 s) và T N 873 K; NO cao giảm tỷ lệ đã đạt được bằng cách tăng nhiệt độ phản ứng khi tỷ lệ nồng độ ban đầu của CO NO ít hơn 4.

Trong sự hiện diện của nước, tác dụng xúc tác của gangue than đá bóng rỗng vào NO giảm là suy yếu, và hằng số tốc độ phản ứng là NO tỷ lệ giảm thấp hơn 0,2 khi Thời gian lưu phản ứng là 2,5 s tại T ≤ 923 K khi nồng độ ban đầu tỷ lệ nồng độ CO NO là 4, và tỷ lệ nồng độ ban đầu của CO NO có tác dụng đáng kể trên NO tỷ lệ giảm tại T ≤ 923 K.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook