Các phương pháp thẩm định gía trị máy móc và thiết bị

CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ

 

 

các pp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị

 

 

Thẩm định giá là một nghệ thuật hay khoa học đánh giá giá trị của hàng hóa và dịch vụ. Hoạt động thẩm định giá là một dịch vụ chuyên nghiệp rất cần thiết đối với sự vận hành một nền kinh tế thị trường, do các nhà chuyên môn được đào tạo, có kiến thức, có kinh nghiệm và có tính trung thực cao trong nghề nghiệp thực hiện.

Thẩm định giá có thể coi là trung tâm của các hoạt động kinh tế. Bởi vì, mọi việc có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều chịu tác động bởi khái niệm giá trị, mà việc thẩm định giá là để xác định giá của tài sản ở trên thị trường. Thẩm định giá có vai trò quan trọng trong tất cả các loại quyết định liên quan đến việc mua, bán, tài chính, quản lý, sở hữu, đánh thuế, cho thuê, bảo hiểm, cầm cố và kinh doanh tài sản.

Các nguyên tắc và kỹ thuật thẩm định giá đã được thiết lập về cơ bản là giống nhau ở nhiều nước từ trước những năm 1940. Tuy nhiên, việc thừa nhận thẩm định giá là một nghề chuyên nghiệp chỉ được công nhận và phát triển từ sau những năm 1940.

Ngày nay, sự phát triển tài chính quốc tế và sự toàn cầu hóa của các thị trường đã đi đến giai đoạn coi việc thống nhất hóa các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế là hết sức cần thiết. Đồng thời những thay đổi về kinh tế và kinh doanh nảy sinh nhanh chóng giữa các quốc gia làm gia tăng thêm sự mở rộng nhận thức về tầm quan trọng của việc thẩm định giá tài sản chuyên nghiệp.

Tuy đã trải qua một số năm xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng những nội dung về công việc thẩm định giá ở nước ta còn hết sức mới mẻ. Để đáp ứng những yêu cầu về quản lý và vận hành nền kinh tế thị trường, việc phổ biến kiến thức về công tác thẩm định giá là công việc rất cần thiết, nhất là khi nước ta đã được kết nạp làm thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà thẩm định giá ASEAN từ ngày 12-61997.

Mục Lục:
Phần 1: Những cơ sở lý luận của thẩm định giá và giới thiệu về công tác thẩm định giá.

Chương 1: Những cơ sở lý luận của thẩm định gía
Khái niệm về thẩm định giá
Các khái niệm về tài sản, giá cả, giá trị và giá trị thị trường
Những nguyên tắc của thẩm định giá
Những mục tiêu của thẩm định giá
Các phương pháp thẩm định giá
Quy trình thẩm định giá.

Chương 2: Giới thiệu về công tác thẩm định giá
Vai trò, nhiệm vụ và phẩm chất cần thiết của nhà thẩm định giá
Giới thiệu về một số tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp trên thế giới.

Phần 2: Các phương pháp thẩm định giá trị bất động sản
Chương 1: Tổng quan về bất động sản
Định nghĩa về bất động sản
Quyền lợi đối với bất động sản
Thị trường bất động sản
Báo cáo thẩm định giá bất động sản.

Chương 2: Các phương pháp thẩm định giá trị bất động sản
Sự đa dạng của các phương pháp định giá
Phương pháp so sánh trực tiếp
Phương pháp thu nhập
Phương pháp chi phí giảm giá
Phương pháp thặng dư
Phương pháp lợi nhuận
Kỹ thuật định giá.

Phần 3: Các phương pháp thẩm định giá máy móc và thiết bị
Chương 1: Giới thiệu về thẩm định giá máy móc thiết bị
Vai trò và nhiệm vụ của nhà thẩm định giá máy móc thiết bị
Một nghề nghiệp chuyên môn hóa
Những nguyên tắc cơ bản áp dụng trong thẩm định giá máy móc thiết bị
Bản báo cáo thẩm định giá máy móc và thiết bị.

Chương 2: Các phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị
A. Phương pháp luận
Phương pháp so sánh trực tiếp
Phương pháp chi phí
Phương pháp thu nhập
B. Mục đích của thẩm định giá
Thẩm định giá máy móc thiết bị mục đích tài sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị cho mục đích bảo hiểm
Thẩm định giá máy móc thiết bị cho mục đích cầm cố
Thẩm định giá máy móc thiết bị cho mục đích đầu tư.

Phần 4: Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình
Chương 1: Nghiên cứu lý luận về tài sản vô hình
Định nghĩa, đặc điểm và phân loại tài sản vô hình
Giá trị của tài sản vô hình
Khái niệm, cấu thành và sức mạnh của nhãn hiệu
Quyền sở hữu trí tuệ
Tài sản vô hình trong công tác kế toán.

Chương 2: Kinh nghiệm về bảo hộ sở hữu trí tuệ và quản lý nhãn hiệu hàng hoá ở một số nước trên thế giới
Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của các quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ WTO
Hai quan điểm trái ngược nhau về quyền sở hữu trí tuệ
Một số nội dung của công ước Berne
Luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ.

Chương 3: Các phương pháp đánh giá giá trị tài sản vô hình
A. Phương pháp luận thẩm định giá tài sản vô hình
Các phương pháp thẩm định giá dựa trên thu nhập
Các phương pháp thẩm định giá dựa trên thị trường
Các phương pháp thẩm định giá dựa trên chi phí
Nhận xét chung.
B. Các phương pháp đánh giá giá trị tài sản vô hình
Các phương pháp kỹ thuật định giá công nghệ – mua li-xăng
Các phương pháp đánh giá giá trị nhãn hiệu thương mại
Các phương pháp đánh giá giá trị uy tín của một doanh nghiệp
Phương pháp đánh giá giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp Nhà nước trong cổ phần hoá ở Việt Nam.

Phần 5: Mục tiêu chuẩn của ủy  ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế năm 2000 và những phép toán áp dụng trong công tác thẩm định giá
A.Các tiêu chuẩn của ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế năm 2000
Quy tắc thẩm định giá quốc tế số 1
Quy tắc thẩm định giá quốc tế số 4.
B. Các phép toán áp dụng trong công tác thẩm định giá
Khái quát chung
Bảng tính giá trị tương lai của 1 USD tích lũy qua các năm
Bảng tính giá trị hiện tại của 1 USD
Bảng tính giá trị tương lai của 1 USD một giai đoạn
Bảng tính quỹ trả nợ
Bảng tính giá trị hiện tại của 1 USD một giai đoạn.

 

Link tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook