Bảo Vệ Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững – Nhiều Tác Giả

I. Giới thiệu Giáo trình Bảo Vệ Môi Trường và Phát Triển Bền Vững

Bảo Vệ Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững (NXB Hà Nội 1994) – Nhiều Tác Giả bao gồm 17 đề tài nghiên cứu khoa học, được sắp xếp theo 4 nhóm:

 • – Quan trắc môi trường
 • – Công nghệ môi trường
 • – Quản lý các hệ sinh thái
 • – Các vấn đề kinh tế – xã hội về Bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

II. MỤC LỤC

Phần một Những vấn đề chung
 • Lời khai mạc ” Hội thảo Quốc gia về BVMT-PTBV” của GS. ĐẶNG HỮU, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
 • GS. LÊ THẠC CÁN – Nghiên cứu thực nghiệm khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 • GS. WOIFAANG E. BURHENE. Quy mô quốc tế và Quốc gia của luật môi trường và các khía cạnh của việc thực hiện luật môi trường.
 • GS. VICTOR R.SAVAGE – Sự phát triển của Singapore: Những kinh nghiệm về quản lý môi trường và hệ sinh thái.
Phần hai Những báo cáo khoa học
 • LÂM MINH TRIẾT, Phát triển công nghiệp và công nghệ môi trường hiện nay ở Việt Nam.
 • LÂM NGỌC THỤ, Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
 • ĐỖ HOÀI DƯƠNG, ĐẶNG XUÂN HIỂN, NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG – Nghiên cứu cơ sở khoa học của hệ thống kiểm soát môi trường không khí và nước ở Việt Nam.
 • PHẠM NGỌC ĐĂNG, TRẦN HIẾU NHUỆ, TRẦN ĐỨC HẠ, LÊ VĂN NẢI- Ô nhiễm môi trường và các biện pháp tổng hợp bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội.
 • ĐINH HẠNH THƯNG, LÊ VĂN TRÌNH- Đánh giá thực trạng tình hình ô nhiễm môi trường lao động ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp tổng quát xử lý ô nhiễm.
 • ĐINH VĂN SÂM, NGUYỄN HOA TOÀN, và cộng sự – Quản lý môi trường công nghiệp của Việt Nam.
 • LÊ THẠC CÁN, PHẠM BÌNH QUYỀN, NGUYỄN THƯỢNG HÙNG, LÂM MINH TRIẾT- Về thực trạng tài nguyên và môi trường ở Việt Nam.
 • TRẦN AN PHONG- Ddánh giá hiện trạng sử dụng đất trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững.
 • HOÀNG NIÊM- Đánh giá hiện trạng sử dụng tài nguyên nước trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững.
 • LÊ NHƯ HÙNG, VÔ TRỌNG HÙNG, NGUYỄN VĂN SUNG- Những tác động đến môi trường của khai thác tài nguyên khoáng sản.
 • NGUYỄN VĂN HẢI- Những hệ quả môi trường của biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
 • VÕ QUÝ- Vườn Quốc gia và khu bảo vệ thiên nhiên ở Việt Nam.
 • PHẠM BÌNH QUYỀN- Hiện trạng ô nhiễm môi trường gây ra do hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam.
 • ĐẶNG HUY HUỲNH, VÕ QUÝ, HOÀNG MINH KHIÊN, LÊ XUÂN CẢNH- Đa dạng sinh học trong một số hệ sinh thái tiêu biểu ở miền Bắc Việt Nam.
 • PHẠM BÌNH QUYỀN- Nông thôn Việt Nam và vấn đề môi trường.
 • NGUYỄN THƯỢNG HÙNG- Những vấn đề kinh tế – xã hội của môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam.
 • ĐẶNG TRUNG THUẬN- Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế – môi trường tại một số vùng sinh thái điển hình.
 • NGUYỄN THƯỢNG HÙNG, LÊ TRẦN CHẤN- Nghiên cứu và dự báo một số biến động của môi trường tại vùng thượng và hạ du công trình thủy điện Hòa Bình.
 • LÊ THẠC CÁN- Hiện trạng và triển vọng công tác đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam.
 • Phát biểu tại buổi tổng kết ” Hội thảo Quốc gia về BVMT-PTBV” của PGS. NGUYỄN VĂN QUANG, Vụ trường Vụ Nghiên cứu và triển khai, Bộ KHCN-MT.

Link download

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook