Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phát Triển Công Nghệ Môi Trường

I. Giới thiệu về Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phát Triển Công Nghệ Môi Trường

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phát Triển Công Nghệ Môi Trường cung cấp các kiến thức về hiện trạng về cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách nhằm phát triển môi trường tại việt nam, hiện trạng về trình độ công nghệ, kỹ thuật và thiết bị môi trường tại nước ta, hiện trạng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật và năng lực công nghệ của các đơn vị có chức năng hoạt động trong liinhx vực công nghệ môi trường tại việt nam…..

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phát Triển Công Nghệ Môi Trường
Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phát Triển Công Nghệ Môi Trường

II.MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHIỆM VỤ

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Mục tiêu và nội dung

1.3 Cách tiếp cận và phương pháp

1.4 Tổ chức thực hiện

1.5 Sản phẩm và phương pháp chuyển giao kết quả

Chương 2: HIỆN TRẠNG VỀ CƠ SỞ PHÁP LÝ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

2.1 Hiện trạng về cơ sở pháp lý , cơ chế, chính sách

2.2 Nghiên cứu về phát triển công nghệ môi trường ở caaos quốc gia

2.3 Nghiên cứu về phát triển công nghệ môi trường ở cấp địa phương

2.4 Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường

Chương 3: HIỆN TRẠNG VỀ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ , KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM
3.1 Hiện trạng và quy hoạch phát triển đô thị tại Việt Nam

3.1.1 Hiện trạng và quy hoạch phát triển đô thị tại Việt Nam

3.1.2 Công nghệ xử lý khí thải, tiếng ồn giao thông Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phát Triển Công Nghệ Môi Trường

3.1.3 Thoát nước, cải tạo kênh rạch và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị

3.1.4 Công nghệ xử lsy chất thải rắn và chất thải nguy hại

3.2 Hiện trạng công nghệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

3.2.1 Hiện trạng và quy hoạch phát triển các KCN/KCX

3.2.2 Công nghệ xử lý khí thải, tiếng ồn

3.2.3 Công nghệ xử lý nước thải

3.2.4 Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

3.3 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT QUY MÔ LỚN ( NẰM NGOÀI KCN. KCX)

3.3.1 Tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất lớn nằm ngoài các KCN

3.3.2 Công nghệ sản xuất sạch hơn

3.3.3 Công nghệ xử lý khí thải, tiếng ồn tại các cơ sở sản xuất quy mô lớn

3.3.4 Công nghệ xử lý nước thải

3.3.5 Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

3.4 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

3.4.1 Công nghệ xử lý khí thải, tiếng ồn

3.4.2 Công nghệ xử lý nước thải

3.4.3 Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

3.5 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN, TRUNG TÂM Y TẾ

3.5.1 Công nghệ xử lý nước thải

3.5.2 Công nghệ xử lý chất thải y tế

3.6 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

3.6.1 Công nghệ xử lý phân, nước thải Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phát Triển Công Nghệ Môi Trường

3.6.2 Công nghệ xử lý phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp

3.7 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHỀ

3.7.1 Công nghệ xử lý khí thải, tiếng ồn

3.7.2 Công nghệ xử lý nước thải

3.7.3 Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

3.8 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU DU LỊCH

3.8.1  Công nghệ xử lý nước thải

3.8.2 Công nghệ xử lý chất thải rắn

3.9 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC TRANG TẠI

3.9.1 Công nghệ xử lý phân, nước thải Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phát Triển Công Nghệ Môi Trường

3.9.2 Công nghệ xử lý phế phẩm, phụ phẩm

3.10 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU VỰC KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

3.10.1 Công nghệ xử lý khí thải, tiếng ồn

3.10.2 Công nghệ xử lý nước thải

3.10.3 Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

3.10.4 Công nghệ / thiết bị phòng chống sự cố cháy nổ, tràn dầu

3.11 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC BẾN CẢNG

3.11.1 Công nghệ xử lý nước thải

3.11.2 Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

3.11.3 Công nghệ/ thiết bị phòng chống sự cố cháy nổ, tràn dầu

3.12 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẰM XỬ LÝ CHẤT ĐỘC CHIẾN TRANH ( CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM/DIOXIN)

3.12.1 Tình hình sử dụng chất độc chiến tranh tại Việt Nam

3.12.2 Thống kê lượng chất độc chiến tranh đã được phát hiện tại Việt Nam

3.12.3 Hiện trạng công nghệ xử lý chất độc chiến tranh

3.12.4 Nhận xét

Chương 4: HIỆN TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT VÀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

4.1 Đặt vấn đề

4.2 Hiện trạng tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

4.3 Hiện trạng công tác đào tạo đội ngũ cán b, công nhân kỹ thuật và năng lực công nghệ của các đơn vị công nghệ của các đơn vị công nghệ môi trường tại việt nam

4.4 Hiện trạng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ và nâng cao nhận thức trong lĩnh vực BVMT tại việt nam

4.5 Một số đề xuất chính nhằm phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia, công nhân kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực công nghệ môi trường tại việt nam

4.6 Kết luận

Chương 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

5.1 Xác định các vấn đề chính về thực trạng công nghệ môi trường ở Việt Nam Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phát Triển Công Nghệ Môi Trường

5.2 Dự báo về nhu cầu phát triển công nghệ môi trường việt nam đến năm 2010

5.4 Xây dựng khung chiến lược phát triển công nghệ môi trường việt nam đến năm 2010

5.5 Xây dựng các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển công nghệ môi trường việt nam đến năm 2010

Chương 6: ĐỀ XUẤT DANH MỤC CÔNG NGHỆ ĐỂ BỘ KH VÀ CN XEM XÉT THẨM ĐỊNH

6.1 Xây dựng tiêu chí đánh giá , thẩm định trình độ công nghệ môi trường

6.2 Xây dựng quy chế thẩm định công nghệ môi trường và cấp chứng chỉ

6.3 Lựa chọn dnah mục thiết bị, công nghệ chế tạo trong nước để đề nghị cấp chứng chỉ

6.4 Lựa chọn danh mục thiết bị, công nghệ thích hợp nhập ngoại Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phát Triển Công Nghệ Môi Trường

Chương 7: HOÀN THIÊN MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TỔNG HỢP NHẰM XÂY DỰNG KCN THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA I – HẠNH PHÚC

7.1 Khảo sát thực tế, xác định HTMT trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng và giai đoạn hoạt động của KCN

7.2 Đánh gái hiệu quả môi trường của các giải pháp bảo vệ môi trường đã và dự kiến áp dụng tại KCN

7.3 Hoàn thiện thiết kế công nghệ của các giải pháp đã áp dụng hoặc dự kiến sẽ áp dụng

7.4 Xây dựng tài liệu hướng dẫn về công nghệ để phổ biến kinh nghiệm cho các KCN tương tự trong cả nước

7.5 Kết luận và kiến nghị

 

Download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook