Báo Cáo Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước – Nhiều Tác Giả

I. Giới thiệu Báo Cáo Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước

Tài liệu Báo Cáo Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước đánh giá liên ngành các chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên nước là một trong các nội dung cơ bản của dự án quốc gia bảo tồn và sử dụng hữu ích các vùng đất ngập nước (ĐNN). Cho đến nay, hệ thống luật, nghị định hướng dẫn của Chính phủ, các quyết định của Chính phủ, quyết định của các Bộ chuyên ngành, thông tư liên Bộ liên quan đến tài nguyên nước là tương đối nhiều, tuy nhiên chưa có sự liên kết một cách “tổng hợp”.

Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu là lấy ý kiến của các chuyên gia thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong các ngành kinh tế – xã hội và chỉ giới hạn ở nguồn tài nguyên nước lục địa (bao gồm cả nước mặt, nước dưới đất) và nước biển ven bờ. Tiêu chí của đánh giá liên ngành các chính sách, thể chế, cơ cấu tổ chức là tính hệ thống, tính thực tiến (hay tính khả thi) và tính hiệu quả.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và môi trường nước.

Báo Cáo Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước - Nhiều Tác Giả
Báo Cáo Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước – Nhiều Tác Giả

II.MỤC LỤC

Tóm tắt 1

Chương I – Giới thiệu nhiệm vụ nghiên cứu 3

1. Hoàn cảnh nghiên cứu 3

2. Phạm vi nghiên cứu 3

3. Mục đích nghiên cứu 4

4. Phương pháp nghiên cứu 4

5. Tiêu chí đánh giá 4

Chương II – Tổng quan về quản lý tổng hợp tài nguyên nước 5

1. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 5

2. Các nghiên cứu về quản lý tổng hợp tài nguyên nước 11

3. Việt Nam tiệm cận với quản lý tổng hợp tài nguyên nước 12

4. Tổng quan về tài nguyên nước ở Việt Nam 14

Chương III – Đánh giá các chủ trương, chính sách và pháp luật 23

1. Các chủ trương, chính sách và định hướng chung 23

2. Các văn bản pháp luật 30

Chương IV – Đánh giá thể chế và tổ chức hoạt động 43

1. Cơ cấu tổ chức 43

2. Thể chế tài chính 50

3. Cơ chế phối hợp liên ngành 51

4. Thể chế thanh tra 51

5. Xây dựng thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước 52

Chương V – Đề xuất kiến nghị và giải pháp 53

1. Đối với hệ thống chính sách 53

2. Thể chế và tổ chức hoạt động 53

3. Đề xuất lộ trình thực hiện 57

Kết luận 59

Tài liệu tham khảo 60

Danh sách các chuyên gia cung cấp thông tin 62

Danh sách các chuyên gia đã gửi bản câu hỏi và đã nhận được trả lời 65

Phụ lục 69

Download

>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook